ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Koroner Arter Bypass Greftleme Öncesinde İntravenöz Demir Desteğinin Etkisi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 357-362 | DOI: 10.54875/jarss.2023.33603

Koroner Arter Bypass Greftleme Öncesinde İntravenöz Demir Desteğinin Etkisi

Mehmet Cahit Saricaoglu1, Onat Bermede2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kalp Merkezi, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Mevcut çalışmalarda, preoperatif anemi varlığı yüksek eritrosit süspansiyonu transfüzyonu, uzamış hastanede kalış süresi, akut böbrek hasarı, miyokard infarktüsü, inme ve artmış mortaliteyi içeren sorunlu perioperatif dönemle ilişkili bulunmuştur. Bu retrospektif çalışmanın amacı elektif koroner arter bypass greft (KABG) cerrahisi uygulanan hastalarda preoperatif intravenöz demir desteğininin postoperatif olumsuz olaylar üzerine etkisini incelemektir.
Yöntem: Tek merkezli, retrospektif, gözlemsel bu çalışmada, 2016-2019 yılları arasında KABG yapılan hastalar araştırılmıştır. On sekiz yaş üzeri, demir eksikliği anemisi olan (DEA) ve elektif KABG yapılmış hastalar bu çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Bu çalışma popülasyonunun ortanca yaşı 66 (39-80) olup, 84 (%51.2)’ü erkeklerden oluşmaktadır. Preoperatif demir desteği alanlar istatistiksel olarak daha kısa hastanede kalış süresi ve daha düşük hastane mortalitesi ile ilişkili bulunmuştur. Demir desteği almayan DEA olan hastalarda ameliyat sonrası daha fazla eritrosit süspansiyonu transfüzyonu gerekmiştir. İzole KABG yapılan DEA olan hastalarda demir desteği bağımsız olarak hastane mortalitesi riskinin azalması ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca preoperatif hemoglobin düzeyindeki 1 birim azalmanın, mortalite riskini 1,8 kat artırdığı görülmüştür.
Sonuç: Bu çalışmada, ameliyat öncesi intravenöz demir desteğinin, daha kısa hastanede kalış süresi ve perioperatif dönemde kırmızı kan hücresi transfüzyonu gereksinimlerinin azalması ile ilişkili olduğu bulundu. Demir ile önceden tedavi edilmiş hastalarda hastane içi mortalite anlamlı derecede düşüktü.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, anemi, demir desteği, koroner arter bypass grefti

Impact of Intravenous Iron Supplementation Before Coronary Artery Bypass Grafting

Mehmet Cahit Saricaoglu1, Onat Bermede2
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Cardiyovascular Surgery, Heart Center, Ankara, Türkiye
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye

Objective: Current studies, link preoperative anemia to problematic perioperative period, including higher rates of red blood cell transfusion need, longer hospital stay time, higher rates of acute kidney injury, myocardial infarction, stroke and increased mortality. The aim of this retrospective study was to analyze the impact of preoperative intravenous supplementation of iron on postoperative adverse events in patients undergoing elective coronary artery bypass grafting (CABG).
Methods: This single center, retrospective, observational study investigated patients who underwent CABG surgery between 2016-2019. The patients, who were above 18 years old, had iron deficiency anemia (IDA) and underwent elective isolated CABG surgery were included in this study.
Results: Population of this study was consisted of 84 (51.2%) men and the median age of the whole population was 66 (39-80) years old. Preoperative iron supplementation was statistically associated with shorter length of hospital stay and lower in-hospital mortality. More patients in IDA group without iron supplementation needed red blood cell transfusion postoperatively. Preoperative iron supplementation was independently associated with lower risk for in-hospital mortality in patients with IDA who underwent isolated CABG. In addition, 1 unit decrease in preoperative hemoglobin level was found to be related with a 1.8-fold higher risk of mortality.
Conclusion: This study showed that preoperative intravenous infusion of iron is related with a shorter length of hospital stay and reduced perioperative red blood cell transfusion requirement. In-hospital mortality was significantly lower in pretreated patients with iron.

Keywords: Iron deficiency, anemia, iron supplementation, coronary artery bypass grafting

Mehmet Cahit Saricaoglu, Onat Bermede. Impact of Intravenous Iron Supplementation Before Coronary Artery Bypass Grafting. JARSS. 2023; 31(4): 357-362

Sorumlu Yazar: Mehmet Cahit Saricaoglu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale