ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Genel Anestezi Altında Cerrahi Girişim Planlanan Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin Anksiyete Üzerine Etkisi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(1): 22-29 | DOI: 10.5222/jarss.2019.35229

Genel Anestezi Altında Cerrahi Girişim Planlanan Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin Anksiyete Üzerine Etkisi

Emine Arık1, Habibullah Dolgun2
1SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Cerrahi tedavi gereken hastalıklara, anksiyete sıklıkla eşlik etmektedir. Özellikle ciddi düzeydeki anksiyete; cerrahiyi, anesteziyi ve postoperatif iyileşmeyi olumsuz etkilediğinden bu konudaki duyarlı bireyleri tespit etmek önemli olabilmektedir. Bu amaçla hastaların sosyodemografik yapılarının, anksiyete gelişimindeki önemini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya Temmuz - Ekim 2018 tarihleri arasında genel anestezi alan 100 hasta dahil edildi. Hastaların cerrahi öncesi, taburculuk sırasında ve cerrahi işlemden bir ay sonra Beck Anksiyete ölçeği (BAÖ) ile anksiyete düzeyleri ölçüldü. Hastaların yaş, medeni durum, cinsiyet, ekonomik durum, eğitim ve meslek gibi sosyodemografik parametreleri kaydedildi.
BULGULAR: Cerrahi öncesi hastaların %20’sinde şiddetli olmak üzere %81’inde anksiyete tespit edildi. Başlangıçta BAÖ skoru ortalama (ort.) 15.9±8.9 iken, taburculuk öncesinde 10.6±7.1’e, postoperatif 1. Ayda ise 6.1±3.8’e düşmüştür. Kadınlarda, özellikle de ev hanımlarında, emeklilerde, düşük gelir seviyesine sahip bireylerde daha sık anksiyete görülmekteydi. Üniversite mezunlarında da diğer eğitim düzeylerine göre anksiyete daha düşük bulundu(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların yaş ve medeni durumunun anksiyete ile ilişkili olmadığını; kadınlarda özellikle çalışmayan ev hanımlarında ve emeklilerde anksiyetenin en yüksek oranda gözlendiğini tespit ettik. Üniversite mezunu, iyi gelir seviyesine sahip, öğrenci ve memurlarda ise aksine daha az anksiyete mevcuttu. Bu durumun kişilerin eğitim düzeyleri arttıkça, daha rahat bilgilenmesi ve tereddütlerinin azalması ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, Cerrahi, Sosyodemografi, Anksiyete

The Effects of Sociodemographic Parameters on Anxiety in Patients who Are Planned Surgery Under General Anesthesia

Emine Arık1, Habibullah Dolgun2
1University of Health Sciences, Department of Anesthesiology and Reanimation Qlinic
2University of Health Sciences, Department of NeuroSurgery Qlinic

INTRODUCTION: Anxiety usually accompanies the diseases that require surgery. Especially, since serious levels of anxiety affect adversely the surgery, anesthesia and postoperative recovery, it is important to identify the sensitive individuals. With this purpose, we’ve researched the effects of sociodemographic backgrounds of the patients on the development of anxiety
METHODS: This research includes 100 patients that had general anesthesia during July - October 2018 period. These patients’ Beck Anxiety Inventory (BAI) and anxiety levels have been measured before the surgery, during discharge and one month after the surgery. The sociodemographic parameters like age, marital status, sex, economic conditions, education and profession have been recorded.
RESULTS: Before surgery, 81%of patients faced with anxiety where %20 were at serious
levels. Also, before surgery the average BAI score was 15.9±8.9, which dropped to 10.6±7.1 during discharge and to 6.1±3.8 at the first month after operation. Anxiety was more commonly seen among women, especially in housewives, retired and low-incomed people. College graduates’ anxiety levels are found less when compared to other education levels (p<0.05).


DISCUSSION AND CONCLUSION: We have detected that the age and marital status of the patients are irrelevant with anxiety and the anxiety levels are highest among women, especially in housewives with no other occupation and the retired ones. On the contrary, less levels of anxiety were seen in college graduates, people with high levels of income, students and civil servants. We believe that the reason behind is that as the education level of a person increases, they can be more comfortably informed and they will have less hesitation.

Keywords: Anesthesia, Surgery, Sociodemographic, Anxiety

Emine Arık, Habibullah Dolgun. The Effects of Sociodemographic Parameters on Anxiety in Patients who Are Planned Surgery Under General Anesthesia. JARSS. 2019; 27(1): 22-29

Sorumlu Yazar: Emine Arık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale