ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Diz Replasmanı Ameliyatı Altındaki Hastalarda Bacağın İskemi/Reperfüzyonu Sırasında Tiyol-Disülfit Dengesi Üzerine Spinal ve Genel Anestezinin Etkisi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(3): 222-229 | DOI: 10.54875/jarss.2023.35492

Diz Replasmanı Ameliyatı Altındaki Hastalarda Bacağın İskemi/Reperfüzyonu Sırasında Tiyol-Disülfit Dengesi Üzerine Spinal ve Genel Anestezinin Etkisi

Esma Meltem Simsek1, Semsi Mustafa Aksoy2, Nurettin Manti3, Ozcan Erel4, Salim Neselioglu4, Ahmet Firat5
1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Cerrahi travmaya stres cevap olarak gelişen ciddi nöroendokrin ve sitokin aktiviteleri oluşur. Buna ek olarak turnike indirilmesiden sonra gelişen iskemi/reperfüzyon injurisi ile oluşan serbest oksijen radikalleri oksidatif strese neden olur. Tiyol ve disülfit son zamanlarda güvenle kullanılan yeni oksidatif stres parametrelerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, total diz protezi (TDP) cerrahisinde sıklıkla kullanılan genel ve spinal anestezideki tiyol-disülfit dengesini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmada etik kurul onayı alındıktan sonra 60-74 yaşları arasında TDP yapılacak 56 hasta randomize olarak genel anestezi (n=26) ve spinal anestezi (n=30) grubuna ayrıldı. Preanestezik olarak (T1) kan örneği alındıktan sonra cerrahi sırasında turnike uygulandı. Turnike indirilmesi sonrası 5. (T2) ve 40. dakikalarda (T3) ve 24. saatte (T4) doğal tiyol, toplam tiyol, disülfit, disülfit/doğal tiyol oranı, disülfit/toplam tiyol oranı ve doğal tiyol/toplam tiyol oranı bakılmak üzere kan örnekleri toplandı. Bütün hastalara postoperatif süreçte intravenöz hasta kontrollü analjezi uygulandı. Ortalama arter basıcı, turnike süreleri, Vizüel analog skala (VAS) skorları kaydedildi. Tiyol-disülfit dengesinde tiyol azalması ve disülfit artması oksidatif stres indikatörü olarak kaydedildi.
Bulgular: Yirmi dört saat sonundaki VAS ve analjezik tüketiminde gruplar arasında fark yoktu. Genel anestezi grubunda ölçülen tüm zamanlarda doğal tiyol, toplam tiyol, doğal tiyol/toplam tiyol düzeyinde artma, disülfit, disülfit/doğal tiyol ve disülfit/toplam tiyol oranında azalma vardı.
Sonuç: Tiyol-disülfit dengesi açısından değerlendirme, genel anestezinin oksidatif stres üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, oksidatif stres, spinal anestezi, tiyol-disülfit, turnike süresi, vizuel analog skala

The Effect of Spinal and General Anesthesia on Thiol-Disulfide Balance During Ischemia/Reperfusion of the Leg in Patients Undergoing Knee Replacement Surgery

Esma Meltem Simsek1, Semsi Mustafa Aksoy2, Nurettin Manti3, Ozcan Erel4, Salim Neselioglu4, Ahmet Firat5
1Ankara Bilkent City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Yildirim Beyazit University Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
3Ankara Bilkent City Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara, Turkey
4Yildirim Beyazit University Medical Faculty, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey
5Ankara Etlik City Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara, Turkey

Objective: Surgical trauma causes serious neuroendocrine and cytokine activity. In addition, the free oxygen radicals formed because of the ischemia/reperfusion injury resulting from applying and releasing the tourniquet (TQ) cause oxidative stress. Thiol and disulfide are among the new oxidative stress parameters used reliably in recent years. The aim of this study was to compare thiol-disulfide balance in general and spinal anesthesia, which are frequently used in total knee replacement (TKR) surgery.
Methods: Fifty six patients aged 60-74 years scheduled to undergo TKR were randomly allocated to the general anesthesia (n=26) and spinal anesthesia (n=30) groups. The tourniquet (TQ) was applied for the TKR procedure after collecting a preanesthetic blood sample (T1). Blood samples were also collected at 5 minutes (T2) and 40 minutes (T3) after TQ release and at postoperative 24 hours (T4) to analyze native thiol, total thiol, disulfide, disulfide/native thiol ratio, disulfide/total thiol ratio, and native thiol/total thiol ratio. All patients had intravenous patient-controlled analgesia during the postoperative period. Mean arterial pressure, TQ times, and Visual Analogue Scale (VAS) scores were recorded. Decrease in thiol and increase in disulfide in the thiol-disulfide balance were recorded as oxidative stress indicators.
Results: There was no difference between the groups in terms of VAS and analgesic consumption at the end of 24 hours. The general anesthesia group had higher native thiol, total thiol, and native thiol/total thiol ratio and lower disulfide, disulfide/native thiol ratio, and disulfide/total thiol ratio at all time points compared to the spinal anesthesia group.
Conclusion: Assessment in terms of thiol-disulfide balance suggests that general anesthesia had a favorable effect on oxidative stress.

Keywords: General anesthesia, oxidative stress, spinal anesthesia, thiol-disulfide, tourniquet time, visual analogue scale

Esma Meltem Simsek, Semsi Mustafa Aksoy, Nurettin Manti, Ozcan Erel, Salim Neselioglu, Ahmet Firat. The Effect of Spinal and General Anesthesia on Thiol-Disulfide Balance During Ischemia/Reperfusion of the Leg in Patients Undergoing Knee Replacement Surgery. JARSS. 2023; 31(3): 222-229

Sorumlu Yazar: Esma Meltem Simsek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce