ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Dorsal Kök Ganglion Pulse Radyofrekans ile Eş Zamanlı Uygulanan Transforaminal Epidural Enjeksiyonda Steroid ve Lokal Anestezik Kombinasyonu ile Tek Başına Lokal Anesteziğin Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 304-309 | DOI: 10.54875/jarss.2023.37039

Dorsal Kök Ganglion Pulse Radyofrekans ile Eş Zamanlı Uygulanan Transforaminal Epidural Enjeksiyonda Steroid ve Lokal Anestezik Kombinasyonu ile Tek Başına Lokal Anesteziğin Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Ulku Sabuncu, Sukriye Dadali, Gulcin Babaoglu, Erkan Yavuz Akcaboy, Saziye Sahin, Seref Celik, Mustafa Yemliha Ayhan, Yagmur Can Dadakci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu araştırmanın amacı lomber radiküler ağrısı olan hastalarda, dorsal kök ganglionu pulse radyofrekans (DRG-PRF) uygulaması öncesi yapılan transforaminal enjeksiyonda (TFESI) steroid ve lokal anestezik (LA) kombinasyonunun, sadece lokal anesteziğe göre ağrı düzeyine etkilerini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya toplam 124 hasta dahil edildi. Rutin işlem öncesi hazırlıkları takiben, Grup S’ye (steroid enjeksiyonu yapılan) (n=62) DRG-PRF öncesi 8 mg deksametazon ve %0,25’lik bupivakain içeren 5 mL solüsyonla TFESI uygulandı. Grup NS’ye (steroid uygulaması yapılmayan) (n=62) ise 5 mL %0,25’lik bupivakain ile TFESI uygulandı. Sonrasında ise her iki gruba da 4’er dakika 42°C, DRG-PRF uygulandı. Hastaların işlem öncesi, işlem sonrası 3.,6. hafta ve 3. ayda Visual Analog Skala (VAS) skorları kaydedildi.
Bulgular: Her iki grupta hastaların işlem öncesi VAS skorları, demografik verileri ve işlem uygulanan seviyeleri benzerdi. Grup NS’de 3., 6. hafta ve 3. ay VAS değerleri bazal değere göre anlamlı olarak farklı iken, kendi aralarında benzerdi (p<0,001, p>0,05). Grup S’de ise 3. hafta ve 3. ay VAS skorları anlamlı olarak farklı idi (p= 0,034). Her iki grupta da VAS’ta %50’den fazla azalma anlamlı ağrı kontrolü olarak kabul edildiğinde, gruplar arasında 3., 6. hafta ve 3. ayda fark yoktu (sırasıyla p=0,353, p=0,360 ve p=0,276).
Sonuç: Lomber radiküler ağrı tedavisinde, DRG-PRF uygulaması etkilidir. Transforaminal enjeksiyonda, steroid uygulanmayan grupta DRG-PRF’nin etkisinin daha uzun sürdüğü gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, radikülopati, pulse radyofrekans tedavisi, steroidler, lokal anestezikler

Comparison of the Effects of Steroid and Local Anesthetic Combination versus Local Anesthetic alone on Pain in Transforaminal Epidural Injection Applied Simultaneously with Dorsal Root Ganglion Pulse Radiofrequency

Ulku Sabuncu, Sukriye Dadali, Gulcin Babaoglu, Erkan Yavuz Akcaboy, Saziye Sahin, Seref Celik, Mustafa Yemliha Ayhan, Yagmur Can Dadakci
Health Sciences University, Bilkent City Hospital Pain Clinic, Ankara, Türkiye

Objective: The aim of this study is to compare the effects of steroid and local anesthetic (LA) combination versus LA alone on pain in patients with lumbar radicular pain in transforaminal injection (TFESI) performed before dorsal root ganglion pulsed radiofrequency (DRG-PRF) treatment.
Methods: One hundred twenty-four patients were included in the study. Following routine pre-procedure preparations, Group S (steroid injection group) (n=62) was administered TFESI with 5 mL of a solution containing 8 mg dexamethasone and 0.25% bupivacaine before DRG-PRF. Group NS ( no-steroid injection group) (n=62) was administered TFESI with only 5 mL of 0.25% bupivacaine. Then, DRG-PRF was administered at 42°C and 4 minutes for both groups. The Visual Analog Scale (VAS) scores before the procedure and after the procedure at 3rd, 6th week, and 3rd month were recorded.
Results: The pre-procedural VAS scores, demographic data, and procedure level were similar in both groups. While VAS values at the 3rd, 6th weeks, and 3rd months were significantly different from the baseline in Group NS, they were similar to each other (p<0.001, p>0.05). In Group S, the VAS values at the 3rd week and 3rd month were significantly different (p=0.034). When more than 50% reduction in VAS was considered significant pain control in both groups, there was no difference at the 3rd, 6th weeks and 3rd months (p=0.353, p=0.360, and p=0.276, respectively).
Conclusion: Dorsal root ganglion pulsed radiofrequency application is effective in the treatment of lumbar radicular pain. The effect of DRG-PRF lasts longer in the group without steroid administration during TFESI.

Keywords: Chronic pain, radiculopathy, pulsed radiofrequency treatment, steroids, local anesthetics

Ulku Sabuncu, Sukriye Dadali, Gulcin Babaoglu, Erkan Yavuz Akcaboy, Saziye Sahin, Seref Celik, Mustafa Yemliha Ayhan, Yagmur Can Dadakci. Comparison of the Effects of Steroid and Local Anesthetic Combination versus Local Anesthetic alone on Pain in Transforaminal Epidural Injection Applied Simultaneously with Dorsal Root Ganglion Pulse Radiofrequency. JARSS. 2023; 31(4): 304-309

Sorumlu Yazar: Ulku Sabuncu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale