ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Aksiller Sinir Bloğu Ve İntravenöz Rejyonel Anestezinin Turnike Sonucu Gelişen İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkileri [JARSS]
JARSS. 2020; 28(2): 100-108 | DOI: 10.5222/jarss.2020.39974

Aksiller Sinir Bloğu Ve İntravenöz Rejyonel Anestezinin Turnike Sonucu Gelişen İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkileri

Ersagun Tugcugil1, Dilek Kutanis1, Ahmet Besir1, Müge Koşucu1, Ahmet Mentese2, Süleyman Caner Karahan2, Selim Demir2, Sedat Saylan1, Ali Akdoğan1
1Karadeniz Tekinik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Tekinik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: El cerrahisi planlanan hastalarda kullanılan aksiller sinir bloğu ve IVRA (İntravenöz Bölgesel Anestezi) tekniklerinin turnikenin oluşturduğu iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Turnike kullanılması ve sonraki reperfüzyondan kaynaklanan iskemi, organizmada oksidatif strese neden olur. Oksidatif stres ise postoperatif morbiditeye katkıda bulunur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya el cerrahisi uygulanan 65 hasta dahil edildi. Aksiller sinir bloğu alan hastalar Grup A (n = 33), IVRA alan hastalar Grup I (n = 32) olarak ifade edildi. Kan örnekleri anestezi öncesi T1'de, turnike deflasyonundan hemen önce T2, turnike deflasyonundan T3 5 dk sonra T4 30 dk sonra T5 4 saat sonra alındı.
BULGULAR: Plazma IMA ve OSI konsantrasyonları Grup A'da Grup I'den T2, T3, T4 zaman dilimlerinde anlamlı olarak yüksekti. Plazma TOS düzeyi Grup A'da Grup I'den T3 zaman diliminde daha yüksekti. Plazma TAS düzeyi Grup I'de Grup A'dan T2, T3, T4 zaman dilimlerinde anlamlı olarak yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: IVRA, el cerrahisinde kullanılan turnike tarafından oluşturulan iskemi reperfüzyon hasarını önlemede aksiller bloktan daha etkiliydi, ancak bu iki teknik arasında reperfüzyonun dördüncü saatinde bir fark yoktu.

Anahtar Kelimeler: Aksiller Sinir Bloğu, İntravenöz Rejyonel Anestezi, İskemi Reperfüzyon, Oksidatif stres

The Effects Of Axillary Nerve Block And Intravenous Regional Anesthesia On Ischemia-Reperfusion Injury Induced By Tourniquet

Ersagun Tugcugil1, Dilek Kutanis1, Ahmet Besir1, Müge Koşucu1, Ahmet Mentese2, Süleyman Caner Karahan2, Selim Demir2, Sedat Saylan1, Ali Akdoğan1
1Department Of Anesthesiology, Ktu Farabi Hospital, Medical School Of Karadeniz Technical University, 61080 Trabzon, Turkey
2Department Of Biochemistry, Medical School Of Karadeniz Technical University, 61080 Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to compare the effects of axillary nerve block and IVRA (Intravenous Regional Anesthesia) techniques used in patients planned to undergo hand surgery on tourniquet induced ischemia reperfusion injury. Ischemia due to the use of tourniquet and the subsequent reperfusion cause oxidative stress in the organism. Oxidative stress is a contributor for postoperative morbidity
METHODS: The study included 65 patients who underwent hand surgery. The patients received axillary nerve block were assigned to Group A (n=33) and the patients received IVRA were assigned to Group I (n=32). Blood samples were collected at T1 before anesthesia, T2 immediately before tourniquet deflation, T3 5 min, T4 30 min and T5 4 hours after tourniquet deflation and serum TAS, TOS, OSI and IMA levels were studied
RESULTS: Plasma IMA and OSI concentration was significantly higher in Group A than in Group I at T2, T3, T4 time points. Plasma TOS level was higher in Group A than in Group I at T3 time point. Plasma TAS level was significantly higher in Group I than in Group A at T2, T3, T4 time points.
DISCUSSION AND CONCLUSION: IVRA was more effective than axillary block in preventing ischemia reperfusion injury induced by tourniquet used in hand surgery, but there was no difference between these two techniques in the fourth hour of reperfusion.

Keywords: Axillary nerve block, Intravenous regional anesthesia, Ischemia reperfusion, Oxidative stress.

Ersagun Tugcugil, Dilek Kutanis, Ahmet Besir, Müge Koşucu, Ahmet Mentese, Süleyman Caner Karahan, Selim Demir, Sedat Saylan, Ali Akdoğan. The Effects Of Axillary Nerve Block And Intravenous Regional Anesthesia On Ischemia-Reperfusion Injury Induced By Tourniquet. JARSS. 2020; 28(2): 100-108

Sorumlu Yazar: Ersagun Tugcugil, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale