ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Yoğun Bakımda İntravenöz Uygulanan İlaçlarda Geçimsizlik, Y-Parçası Geçimsizliği ve Geçimsizlik Yönetimi [JARSS]
JARSS. 2022; 30(2): 151-162 | DOI: 10.54875/jarss.2022.49002

Yoğun Bakımda İntravenöz Uygulanan İlaçlarda Geçimsizlik, Y-Parçası Geçimsizliği ve Geçimsizlik Yönetimi

Aysel Pehlivanlı1, Çiğdem Özgün2, Çağatay Fikret Erad3, Arif Tanju Özçelikay4, Mustafa Necmettin Ünal5
1Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Kırıkkale, Türkiye
3Ata Eczanesi, Eskişehir, Türkiye
4Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YBÜ), ilaçların oral formları yerine intravenöz (IV) formları daha çok tercih edilmektedir. Hastalar genellikle santral venöz kateter yoluyla uygulanan çok sayıda IV ilaç kullanmaktadır, bu nedenle IV ilaç uygulamaları aynı anda uygulanan ilaçların sayısının mevcut venöz hatların sayısından fazla olabilmesi nedeniyle komplekstir. Yoğun bakım ünitesindeki ilaçlarla ilgili problemlerin yaklaşık %19’unun ilaç geçimsizliğinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Geçimsizlik sonucu meydana gelen komplikasyonlar arasında, santral venöz kateterde tıkanma ya da malfonksiyon, kristalizasyon veya ayrılmadan kaynaklanan partikül embolisi, terapötik başarısızlık ve lokal ya da sistemik inflamatuar reaksiyonlar yer almaktadır. Bu nedenle YBÜ’de IV yolla ilaç uygulamalarında geçimsizlik, Y-parça geçimsizliği ve yönetimi konusunda farkındalık oluşturulması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım üniteleri, ilaç geçimsizliği, santral venöz kateter, intravenöz ilaç uygulama

Incompatibility, Y-Site Incompatibility and Incompatibility Management for Intravenously Administered Drugs in Intensive Care Unit

Aysel Pehlivanlı1, Çiğdem Özgün2, Çağatay Fikret Erad3, Arif Tanju Özçelikay4, Mustafa Necmettin Ünal5
1Ankara University Faculty of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy, Ankara, Turkey
2Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital, Intensive Care Unit, Kırıkkale, Turkey
3Ata Pharmacy, Eskişehir, turkey
4Ankara University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Ankara, Turkey
5Ankara University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Intensive Care, Ankara, Turkey

In the Intensive Care Unit (ICU), the intravenous (IV) forms of drugs are preferred more than their oral forms. Patients are using many IV drugs administered with a central venous catheter, so IV drug administration is complex because the number of drugs administered simultaneously may be greater than the number of venous lines available. It has been reported that nearly 19% of drug-related problems in the ICU are caused by drug incompatibility. Complications due to incompatibility include central venous catheter occlusion or malfunction, particle embolism due to crystallization or detachment, therapeutic failure, and local or systemic inflammatory reactions. For this reason, it is important to raise awareness about incompatibility, Y-site incompatibility, and management in ICU.

Keywords: Intensive care units, drug incompatibility, central venous catheter, intravenous drug administration

Aysel Pehlivanlı, Çiğdem Özgün, Çağatay Fikret Erad, Arif Tanju Özçelikay, Mustafa Necmettin Ünal. Incompatibility, Y-Site Incompatibility and Incompatibility Management for Intravenously Administered Drugs in Intensive Care Unit. JARSS. 2022; 30(2): 151-162

Sorumlu Yazar: Aysel Pehlivanlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale