ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Kılavuzlu Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi [JARSS]
JARSS. 2022; 30(4): 245-249 | DOI: 10.54875/jarss.2022.49344

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Kılavuzlu Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi

Alparslan Koç
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Erzincan, Türkiye

Amaç: Trakeostomi acil servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde yatak başında en sık yapılan invaziv işlemlerden biridir. Yoğun bakım ünitesinde, trakeostomi çoğunlukla uzun süreli mekanik ventilasyonda, hava yolunu korumak ve pulmoner drenaja izin vermek için kullanılır. Perkütan dilatasyonel trakeostomide (PDT), Seldinger yöntemi ile yapılır. Trakea arka duvar hasarını en aza indirmek, ponksiyon için uygun noktayı belirlemek, trakeaya gerçek zamanlı iğne girişini yönlendirmek ve kanül pozisyonunu doğrulamak için bronkoskopi kullanılır. Bu çalışma, bronkoskopi eşliğinde modifiye mini cerrahi PDT’yi tanıtmakta ve 388 vaka analizi ile erken komplikasyonları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Hasta dosyaları incelenerek hastaların demografik verileri, yoğun bakım endikasyonları, APACHE-2 skorları, trakeostomi öncesi kalış süreleri, toplam kalış süreleri ve trakeostomi sırasındaki erken komplikasyonları kaydedildi. 2018 ve 2022 arasındaki PDT hastalarından alınan tüm veriler geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Dört yüz doksan iki trakeostomiden 388’i (%78,8) perkütan açıldı. Trakeostomi öncesi ventilatörde ortalama ve medyan kalış süreleri sırasıyla 12,95 ve 12 gündü. Ortalama ve medyan hastanede kalış süreleri sırasıyla 29,43 ve 14,355 gündü. En sık trakeostomi endikasyonu 70 (%18) hastada kronik obstrüktif akciğer hastalığı idi. 19 hastada trakeostomiye bağlı komplikasyonlar gözlendi ve komplikasyon oranı %4,9’du. Bunlardan 2’si (%0,5) minimal kanama idi ve koter ile durduruldu. İşlem sırasında 2 hastada (%0,5) bronkospazm gelişti.
Sonuç: Perkütan dilatasyonel trakeostomi basit ve güvenli bir trakeostomi yöntemidir. Bronkoskopi ile birlikte kullanılması işlemi kolaylaştırabilir ve oluşabilecek komplikasyonları en aza indirebilir.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, bronkoskopi, yoğun bakım

Percutaneous Dilatational Tracheostomy with Bronchoscopic Guidance in Intensive Care Unit

Alparslan Koç
Erzincan Binali Yildirim University, Mengucek Gazi Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, Erzincan, Turkey

Objective: Tracheostomy is one of the most common invasive procedures in emergency rooms, intensive care units, and the bedside. In the intensive care unit, tracheostomies are most often used for prolonged mechanical ventilation, to preserve the airway and to permit pulmonary drainage. Percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) was performed using the Seldinger method. To minimize tracheal posterior wall damage, bronchoscopy guidance was used to determine the proper spot for tracheal puncture, guide real-time needle entry into the trachea, and confirm cannula position. This study introduces bronchoscopy-guided modified mini-surgical PDT and aims to evaluate early complications with 388 case analyses.
Methods: Demographic data from patients, intensive care indications, APACHE-2 scores, duration of stay on the ventilator before tracheostomy, total duration of stay, and early complications during tracheostomy were recorded by analyzing patient files. All data from PDT patients between 2018 and 2022 were retrospectively reviewed.
Results: Of 492 tracheostomies, 388 (78.8%) were opened percutaneously. The mean and median duration of stay on the ventilator before tracheostomy were 12.95 and 12 days, respectively. The mean and median duration lengths of stay were 29.43 and 14.355 days, respectively. The most common indication for tracheostomy was chronic obstructive pulmonary disease in 70 (18%), patients. Complications related to tracheostomy were observed in 19 patients, representing a complication rate of 4.9%. Of these, 2 (0.5%) bleeds stopped with cautery, and 2 (0.5%) bronchospasms occurred during the procedure.
Conclusion: Percutaneous dilatational tracheostomy is a simple and safe tracheostomy method. Its use with bronchoscopy can facilitate the procedure and minimize the complications that may occur.

Keywords: Tracheostomy, bronchoscopy, critical care

Alparslan Koç. Percutaneous Dilatational Tracheostomy with Bronchoscopic Guidance in Intensive Care Unit. JARSS. 2022; 30(4): 245-249

Sorumlu Yazar: Alparslan Koç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale