ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Parenteral Beslenen Hastaların Endikasyonları Ne Kadar Uygun ? [JARSS]
JARSS. 2020; 28(2): 116-123 | DOI: 10.5222/jarss.2020.52724

Parenteral Beslenen Hastaların Endikasyonları Ne Kadar Uygun ?

Halil Erkan Sayan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Parenteral nütrisyon (PN), intravenöz beslenme sağlayan bir tedavi yöntemidir. PN klinik sonuçları iyileştirebildiği gibi, komplikasyonlara bağlı olarak mortalite ve morbiditede artışa sebep olabilmektedir. Bu çalışmamızın amacı, PN endikasyonlarını değerlendirmek, uygun olmayan PN başlanma oranını tespit etmek ve kalori yeterliliğini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: PN başlanan tüm hastalar, nütrisyon hemşiresi ve diyetisyen tarafından hastane veri tabanından tespit edilerek ziyaret edildi. Hastaların demografik verileri, yattığı servisi, tanısı, PN uygunluğuna, endikasyonlarına, alınan kalori miktarı ve yeterliliğine bakıldı. PN alan her bir hasta, Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği (ESPEN) klavuzuna göre incelenerek “uygun” ve “uygun olmayan” olarak sınıflandırıldı. Ayrıca PN alan hastalar, Periferal PN, Santral PN, Enteral+PN, Oral+PN olarak 4 kategoriye ayrıldı.
BULGULAR: Hastanemizde altı aylık süre boyunca 333 hastaya PN uygulandığı saptandı. PN’na, beslenmeye engel kusma (%37), obstrüktif bağırsak hastalığı (%27), ağır diyare (%12) ve ağır malabsorbsiyon (%12) nedeniyle başlanmıştı. Hastaların 153 (%45.9)’ una uygun olmayan endikasyon ile başlanmıştı. Uygun olmayan endikasyon sebepleri arasında en sık doktorun konservatif olarak PN tercih etmesi’nin (142 olgu, %92.8) olduğu görüldü. PN başlanan hastaların 256’sının (%76.9) yetersiz kalori almaktaydı. Hastaların beslenmesinde en sık periferik parenteral nütrisyon (PPN) (155 olgu, %46.5) yol tercih edilmiştir, uygun olmayan endikasyon ile PN (%40) ve yetersiz kalori ile beslenme de (%98.1) bu grupta görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PN’nun “uygun olmayan” kullanımı çalışmamızda %45.9 olarak belirlendi. Daha önce yapılan çalışmalarda ise “uygun olmayan” PN kullanımı %0 ile %38 arasında oldukça değişken oranlarda rapor edilmişti. Herhangi bir nedenle yeterli oral veya enteral beslenemeyen hastalara, tek başına PN veya enteral nütrisyona ek olarak PN başlanmaktadır. PN ile ilgili risklerin en aza indirilmesi için PN endikasyonları iyi bilinmeli, bunun için beslenme odaklı eğitimler planlanmalıdır. Uygun olmayan endikasyon ve yetersiz kalori uygulanma riskine karşı hastane nütrisyon destek ekibi (NDE)’nin önerilerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Parenteral Nutrisyon, Endikasyon, Kalori, Nutrisyon destek ekibi

How Appropriate Are The Indications for Parenteral Nutrition Patients?

Halil Erkan Sayan
University Of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training & Research Hospital

INTRODUCTION: Parenteral nutrition (PN) is a treatment method that provides intravenous nutrition. PN may improve clinical outcomes and may lead to an increase in mortality and morbidity due to complications. The aim of this study was to evaluate the indications of PN, to determine the incidence of inappropriate PN onset, and to investigate caloric adequacy.
METHODS: All patients who were started PN were detected and visited by the nutrition nurse and dietician from the hospital database. Demographic data, service, diagnosis, PN compliance, indications, calorie intake and adequacy of the patients were evaluated. Each patient receiving PN was examined according to the guidelines of the European Association of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) and classified as “appropriate” and “inappropriate”. In addition, patients receiving PN were divided into 4 categories as Peripheral PN, Central PN, Enteral+PN, Oral+PN.
RESULTS: In our hospital, 333 patients underwent PN for six months. PN was started due to vomiting (37%), obstructive bowel disease (27%), severe diarrhea (12%) and severe malabsorption (12%). 153 (45.9%) of the patients were started with inappropriate indication. The most frequent reasons for inappropriate indication were the preference of the doctor for conservative PN (142 cases, 92.8%). 256 (76.9%) of the patients receiving PN had inadequate calorie intake. Peripheral parenteral nutrition (PPN) (155 cases, 46.5%) was preferred the most route in the nutrition of the patients, nutrition inappropriate indication of PN (40%) and inadequate calorie (98.1%) were seen in this group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Inappropriate use of PN was found to be 45.9% in our study. In previous studies, the use of “inappropriate” PN was reported to vary between 0% and 38%. In patients who cannot receive adequate oral or enteral nutrition for any reason, PN is initiated alone or in addition to enteral nutrition. In order to minimize the risks associated with PN, PN indications should be well known and nutrition-oriented training should be planned. We believe that the recommendations of the hospital nutritional support team (NDE) should be taken into consideration against the risk of inappropriate indication and insufficient calorie administration.

Keywords: Parenteral Nutrition, Indication, Calorie, Nutrition support team

Halil Erkan Sayan. How Appropriate Are The Indications for Parenteral Nutrition Patients?. JARSS. 2020; 28(2): 116-123

Sorumlu Yazar: Halil Erkan Sayan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe