ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitelerinin Vazgeçilmezi: End-Tidal Karbon Dioksit ve Kapnografi: 1980-2022 Döneminde Bir Bibliyometrik Analiz [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 310-324 | DOI: 10.54875/jarss.2023.57070

Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitelerinin Vazgeçilmezi: End-Tidal Karbon Dioksit ve Kapnografi: 1980-2022 Döneminde Bir Bibliyometrik Analiz

Emine Nilgun Zengin1, Yusuf Ozguner2
1Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada end-tidal karbondioksit (ETCO₂) ve kapnografi konusunda geçmişten günümüze çeşitli bibliyometrik atıf analiz yöntemleri kullanılarak en çok atıf alan ilk 50 yayının belirlenmesi ve ortak atıf analizleri ile konunun düşünce yapısının ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca bu alanda en aktif yazarları, kurumları, dergileri, ülkeleri belirlemeyi ve küresel verimliliği niceliksel olarak ortaya koymayı amaçladık.
Yöntem: Web of Science veri tabanından ETCO₂ ile ilgili 1980 ile 2022 yılları arasında yayınlanan toplam 2508 yayın indirildi ve alıntı ve ortak alıntı analizleri kullanılarak analiz edildi. Atıf ve ortak atıf analizleri için VOSviewer (Sürüm 1.6.19) yazılımından yararlanılmış ve bibliyometrik ağ görselleştirme haritaları oluşturulmuştur.
Bulgular: En yüksek ETCO₂ yayın üretkenliğine sahip ilk 3 ülke ABD (1008), İngiltere (220) ve Kanada'dır (118). İlk 3 dergi Anesthesia and Analgesia (148), Anaesthesia (127) ve Anesthesiology (89) idi. En aktif kurumlar Birleşik Krallık Araştırma Kütüphaneleri (98), Harvard Üniversitesi (80) ve Kaliforniya Üniversitesi (71) idi. İlk 3 yazar Petak F. (22), Tusman G. (22) ve Weil MH idi. (19). Toplam atıf bakımından ilk 50 makalenin atıf sayısı 83 ile 448 arasında değişirken, yıllık ortalama atıf sayısı 5,39 ile 16,23 arasında değişmektedir. En çok atıf yapılan ilk 50 makale içerisinde en çok yayına sahip olan ilk iki dergi Annals of Emergency Medicine (8 makale) ve Anesthesia and Analgesia (4 makale) idi.
Sonuç: Küresel olarak geçmişten günümüze ETCO₂ ile ilgili yayınlarda artan bir trend gözlemlenmektedir. Literatürde ETCO₂ geliştirilmesindeki araştırma liderliği, ağırlıklı olarak ekonomik açıdan güçlü gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılmaktadır. Alıntı ve ortak alıntı analizlerinin değerlendirilmesi, ETCO₂/kapnografi ile ilgili en etkili çalışmaların sedasyon, endotrakeal entübasyon, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR)/kardiyak arrest ve ölü boşluk konularına odaklandığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, kapnografi, end-tidal karbondioksit, ETCO₂,

Indispensable for Anesthesia and Intensive Care Units: End-Tidal Carbon Dioxide and Capnography: A Bibliometric Analysis during 1980-2022

Emine Nilgun Zengin1, Yusuf Ozguner2
1Ministry of Health Ankara Bilkent City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye
2Ministry of Health Ankara Etlik City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye

Objective: In this study, we aimed to determine the most cited first 50 publications on end-tidal carbon dioxide (ETCO₂) and capnography from past to present using various bibliometric citation analysis methods, and to reveal the intellectual structure of the subject through co-citation analysis. Additionally, we aimed to identify the most active authors, institutions, journals, and countries in this field, and to demonstrate global productivity quantitatively.
Methods: A total of 2508 publications on ETCO₂ published between 1980 and 2022 were downloaded from the Web of Science database and analyzed using citation and co-citation analyses. VOSviewer (Version 1.6.19) software was utilized to perform citation and co-citation analyses, and bibliometric network visualization maps were created.
Results: The top 3 countries with the highest publication productivity in ETCO₂ research were the USA (1008), England (220), and Canada (118). The top 3 journals were Anesthesia and Analgesia(148), Anaesthesia (127), and Anesthesiology (89). The most active institutions were Research Libraries UK (98), Harvard University (80), and The University of California System (71). The top 3 authors were Petak F. (22), Tusman G. (22), and Weil MH. (19). The citation density of the top 50 articles in terms of total citations ranged from 83 to 448, while the average citation density per year ranged from 5.39 to 16.23. Among the top 50 most cited articles, the first two journals with the most publications were Annals of Emergency Medicine (8 articles) and Anesthesia and Analgesia (4 articles).
Conclusion: Globally, an increasing trend in publications on ETCO₂ can be observed from the past to the present. Research leadership in the development of ETCO₂ literature is predominantly held by economically strong developed or developing countries. Evaluation of citation and co-citation analyses reveals that the most influential studies on ETCO₂/capnography focus on sedation, endotracheal intubation, cardiopulmonary resuscitation (CPR)/cardiac arrest, and dead space topics.

Keywords: Bibliometric analysis, capnography, end-tidal carbon dioxide, ETCO₂,

Emine Nilgun Zengin, Yusuf Ozguner. Indispensable for Anesthesia and Intensive Care Units: End-Tidal Carbon Dioxide and Capnography: A Bibliometric Analysis during 1980-2022. JARSS. 2023; 31(4): 310-324

Sorumlu Yazar: Yusuf Ozguner, Türkiye
Makale Dili: İngilizce