ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
COVID Sonrası Bir Hastada Uyanık Sternum Revizyonu için Ultrason Eşliğinde Transvers Torasik Kası Plan Bloğu [JARSS]
JARSS. 2022; 30(2): 143-145 | DOI: 10.54875/jarss.2022.60465

COVID Sonrası Bir Hastada Uyanık Sternum Revizyonu için Ultrason Eşliğinde Transvers Torasik Kası Plan Bloğu

Yunus Emre Karapınar1, Ela Nur Medetoğlu1, Miraç Selcen Özkal1, Muhammed Enes Aydın2, Ali Ahıskalıoğlu2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye; Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum, Türkiye

Sternotomi ile gerçekleştirilen kardiyak cerrahiler sonrasında hem yara iyileşmesini hızlandırmak hem de postoperatif analjezinin efektif sağlanarak akciğer fonskiyonlarının erken geri döndürülmesi için nöroaksiyel teknikler, fasyal plan blokları ve intravenöz analjezikler sıkça kullanılmaktadır. Bu olgu sunumumuzda koroner arter by-pass greft (KABG) cerrahisi sonrasında sternum revizyonu gereken ancak cerrahi sonrasında covId-19 pnömonisine bağlı akciğer kapasitesi kısıtlı olan ASA III bir hastada genel anestezinin yüksek riskli olacağı düşünerek, sedasyon ve transvers torasik kas plan bloğu (TTMPB) eşliğinde gerçekleştirilen sternum revizyonu olgusunu paylaşmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Transvers torasik kas plan bloğu, COVID-19, pnömoni, rejyonal anestezi

Ultrasound-Guided Transverse Thoracic Muscle Plane Block for Awake Sternum Revision in a Post-COVID Patient

Yunus Emre Karapınar1, Ela Nur Medetoğlu1, Miraç Selcen Özkal1, Muhammed Enes Aydın2, Ali Ahıskalıoğlu2
1Ataturk University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Erzurum, Turkey
2Ataturk University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Erzurum, Turkey; Ataturk University School of Medicine, Development and Design Application and Research Center, Clinical Research, Erzurum, Turkey

After cardiac surgeries performed with sternotomy, neuraxial techniques, fascial plane blocks and intravenous analgesics are often used for both accelerating wound healing and early recovery of lung functions by providing effective postoperative analgesia. In this case report, we share a case of sternal revision performed with sedation and transversus thoracic muscle plane block (TTMPB) in an ASA III patient who required sternum revision after coronary artery bypass graft (CABG) surgery but had limited lung capacity due to previous covId-19 pneumonia, considering that general anesthesia would be high-risk.

Keywords: Transversus thoracic muscle plane block, COVID-19, pneumonia, regional anesthesia

Yunus Emre Karapınar, Ela Nur Medetoğlu, Miraç Selcen Özkal, Muhammed Enes Aydın, Ali Ahıskalıoğlu. Ultrasound-Guided Transverse Thoracic Muscle Plane Block for Awake Sternum Revision in a Post-COVID Patient. JARSS. 2022; 30(2): 143-145

Sorumlu Yazar: Ali Ahıskalıoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce