ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Geçirilmiş COVID-19 Enfeksiyonunun Kolorektal Cerrahi Sonrası Hasta Sonuçlarına Etkisi: Retrospektif Kohort Araştırma [JARSS]
JARSS. 2022; 30(2): 112-119 | DOI: 10.54875/jarss.2022.63625

Geçirilmiş COVID-19 Enfeksiyonunun Kolorektal Cerrahi Sonrası Hasta Sonuçlarına Etkisi: Retrospektif Kohort Araştırma

Süheyla Karadağ Erkoç, Ahmet Cem Ceran
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: COVID-19 pandemisi sırasında acil ve gecikmiş kanser cerrahilerinde, mortalite ve komplikasyon oranları artmaktadır. Bununla birlikte, kolorektal kanser cerrahisi ertelenmeden uygulandığında kür sağlanabilmektedir. Bu çalışmada pandemi sürecinde COVID-19 enfeksiyonu geçirdikten sonra kolorektal kanser cerrahisi yapılan hastalarda sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: COVID-19 enfeksiyonu olmadan veya enfeksiyondan sonra kolorektal kanser cerrahisi uygulanan hastalara ait veriler hastanenin elektronik veri tabanından ve dosya kayıtlarından kaydedildi. COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda 30 günlük komplikasyon ve mortalite oranlarında farklılık olup olmadığı araştırıldı.
Bulgular: Kolorektal kanser cerrahisi geçiren yaşları 20 ile 85 arasındaki 77 hastanın 34’ü kadın, 43’ü erkekti. Hastaların 36’sı COVID-19 virüsü ile enfekte olduktan sonra (Grup-C), 41’i enfekte olmadan (Grup-N) cerrahi geçirmişti. Hastanede ve yoğun bakımda yatış süresi bakımından gruplar arasında fark yoktu. Grup-C’de 30 günlük mortalite oranı %11,1 idi. Grup-C’de 30 günlük komplikasyon oranı Grup-N’ye göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.048). Grup-C’de en sık görülen komplikasyon akut böbrek hasarıydı (%11,1). Ameliyattan önceki 7 hafta içinde COVID-19 virüsü ile enfekte olmak, postoperatif sonuçları etkilemedi.
Sonuç: COVID-19 hastalarında komplikasyonları önlemek için cerrahi prosedür optimize edilirken, cerrahinin ertelenmesi, beklemeye ve opere olabilme ihtimalini kaybetmeye bağlı olarak lokal-uzak metastazlara neden olabilir. Hastanın durumuna göre karar verilmeli ve risk-kazanç dengesine göre planlama yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 virüs, kolorektal cerrahi, postoperatif dönem, komplikasyonlar

The Effect of Previous COVID-19 Infection on Patient Outcomes After Colorectal Surgery: A Retrospective Cohort Study

Süheyla Karadağ Erkoç, Ahmet Cem Ceran
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology, Ankara, Turkey

Objective: Mortality and complication rates are increasing in emergency and delayed cancer surgeries during the COVID-19 pandemic. However, curing can be provided when colorectal cancer surgery is performed without delay. In this study, it was aimed to evaluate the results in patients who underwent colorectal cancer surgery after having COVID-19 infection during the pandemic process.
Methods: Data on patients undergoing colorectal cancer surgery after or without COVID-19 infection were recorded from the hospital’s electronic database and file records. It was investigated whether there was a difference in 30-day complication and mortality rates in patients with COVID-19 infection.
Results: Of the 77 patients between the ages of 20 and 85 who underwent colorectal cancer surgery, 34 were female, 43 were male. Thirty six of the patients who were infected with the COVID-19 (Group-C), 41 of the patients had undergone surgery without infection (Group-N). There was no difference between the groups in terms of lenght of stay in Hospital and Intensive Care Unit. The 30-day mortality rate in Group-C was 11.1%. The 30-day complication rate in Group-C was significantly higher than in Group-N (p=0.048). The most common complication in Group-C was acute kidney injury (11.1%). Being infected with COVID-19 virus within 7 weeks before the operation had no effect on postoperative results.
Conclusion: While the surgical procedure is optimized to prevent complications in patients with COVID-19, delaying surgery can lead to local-remote metastases due to waiting and losing the possibility of operation. Decisions should be made according to the patient’s status and planning should be made according to the risk-gain balance.

Keywords: COVID-19 virus, colorectal surgery, postoperative period, complications

Süheyla Karadağ Erkoç, Ahmet Cem Ceran. The Effect of Previous COVID-19 Infection on Patient Outcomes After Colorectal Surgery: A Retrospective Cohort Study. JARSS. 2022; 30(2): 112-119

Sorumlu Yazar: Süheyla Karadağ Erkoç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe