ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Artroskopik Omuz Cerrahisi Sırasında İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğunun Analjezik ve Yan Etkilerinin Retrospektif Analizi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(1): 93-99 | DOI: 10.54875/jarss.2023.71473

Artroskopik Omuz Cerrahisi Sırasında İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğunun Analjezik ve Yan Etkilerinin Retrospektif Analizi

Gokcen Emmez1, Irfan Gungor1, Tolga Tezer2, Ulunay Kanatli3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Bayındır Söğütözü Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: İnterskalen blok (İSB), artroskopik omuz cerrahisinde anestezi ve perioperatif analjezi için kabul görmüş ve etkili bir yöntem hâline gelmiştir. Kombine İSB ve genel anestezi altında artroskopik omuz cerrahisi uygulanan bir hasta serisini retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Başarı oranları, yan etkiler ve komplikasyonlar için Haziran 2007 - Ocak 2013 arasında İSB uygulanan 641 hastayı içeren retrospektif bir dosya incelemesi yapıldı.
Bulgular: Genel başarılı blok oranı %96,5 ve ortalama postoperatif analjezi süresi 15,5 saatti. Hiçbir hastada İSB’ye bağlı kalıcı sinir hasarı görülmezken, karşılaşılan en önemli komplikasyon sadece 1 hastada görülen lokal anestezik ilişkili konvülsiyondu.
Sonuç: Artroskopik omuz cerrahisi uygulanan hastalarda, düşük yan etki ve komplikasyon profili ile yüksek hasta memnuniyeti sağlayan ISB ve genel anestezi kombinasyonu önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Omuz, artroskopi, brakial pleksus bloğu, genel anestezi

A Retrospective Analysis of the Analgesic and Adverse Effects of Interscalene Brachial Plexus Block During Arthroscopic Shoulder Surgery

Gokcen Emmez1, Irfan Gungor1, Tolga Tezer2, Ulunay Kanatli3
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Bayindir Sogutozu Hospital, Ankara, Turkey
3Gazi University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara, Turkey

Objective: Interscalene block (ISB) has become an accepted and effective technique of anesthetic and perioperative analgesia, in arthroscopic shoulder surgery. We aimed to retrospectively evaluate a series of patients who underwent arthroscopic shoulder surgery under combined ISB and general anesthesia.
Methods: A retrospective chart review was performed consisting 641 patients who had ISB performed between June 2007 – January 2013 for success rates, side effects and complications.
Results: The overall success rate of the blocks was 96.5%, with a mean postoperative analgesia time of 15.5 hours. While no patient suffered permanent nerve injury as a result of ISB, the most common complication noted in this analysis was local anesthetic-related convulsion, which occurred in only one patient.
Conclusion: Interscalene block and general anesthesia combination, which provides high patient satisfaction with low side effects and complication profile, can be recommended for patients undergoing arthroscopic shoulder surgery.

Keywords: Shoulder, arthroscopy, brachial plexus block, general anesthesia

Gokcen Emmez, Irfan Gungor, Tolga Tezer, Ulunay Kanatli. A Retrospective Analysis of the Analgesic and Adverse Effects of Interscalene Brachial Plexus Block During Arthroscopic Shoulder Surgery. JARSS. 2023; 31(1): 93-99

Sorumlu Yazar: Gokcen Emmez, Türkiye
Makale Dili: İngilizce