ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Sezaryen operasyonları sonrası farklı yöntemler arasında postoperatif analjezik etkinliğin karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2020; 28(3): 203-208 | DOI: 10.5222/jarss.2020.74946

Sezaryen operasyonları sonrası farklı yöntemler arasında postoperatif analjezik etkinliğin karşılaştırılması

Gülay Ok1, Eralp Çevikkalp2, Burcu Artunc Ulkumen3, Koray Erbüyün1, Pinar Solmaz Hasdemir3, Beyhan Ccengiz Özyurt4, Demet Aydın1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Manisa
2Özel Medicabil Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Birimi, Bursa
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, obstetri ve jinekoloji A.D., Manisa
4Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Halk Sağlığı A.d, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada sezaryen operasyonu yapılan olgularda, genel anesteziye eklenen transversus abdominis plan bloğu(TAP)ile epidural anestezi ve spinal anestezinin postoperatif analjezik etkileri karşılaştırıldı.Sezaryen operasyonu sonrası TAP bloğun etkinliği belirlenmeye çalışıldı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik Kurul (25.03.2015/142)izni alındıktan sonra, elektif şartlarda sezaryen operasyonu planlanan olgular, spinal anestezi, epidural anestezi ve genel anestezi olmak üzere 3 gruba ayrıldı.Bu araştırma, genel anesteziye eklenen TAP yapılan 30 olgu(Grup T) ile epidural anestezi yapılan 32 olgu(Grup E) ve spinal anestezi yapılan 30 olgu(Grup S) olmak üzere toplam 92 olgudan oluşmaktadır. Tüm olgulara operasyon bitiminde diklofenak sodyum 75 m IM uygulandı.Olguların postoperatif ağrılarının ne zaman başladığı ve Görsel Analog Skala(GAS)’ya göre hangi şiddette olduğu ve olguların ek analjezik gereksinimleri ile postoperatif 0.saat,1.saat, 4.saat 6.saat ve 12.saatteki kalp atım hızı, kan basıncı,periferik O2 saturasyonu, solunum sayıları ile görülen yan etkiler kaydedildi.Postoperatif dönemde olguların ek analjezik gereksinimleri olduğunda 50 mg tramadol Iv uygulandı.
BULGULAR: Postoperatif analjezik gereksinimi açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı(Tablo 2).Grup T’de de Grup S’ye göre daha az tramadol tüketimi gerçekleşmiştir(p<0,05).Olguların görsel ağrı skorları karşılaştırıldığında 0.saat, 1.saat ve 6.saatlerde GAS skorları Grup E’de Grup S ve Grup T’ye göre anlamlı düşük saptandı.6. saat GAS değerleri karşılaştırıldığında da Grup T Grup S ye göre daha az ağrı gözlenmiştir(p<0,05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda epidural anestezinin postoperatif analjezik etkinliğinin daha belirgin olduğu ve postoperatif tramadol tüketimini azaltmada en etkin yöntem olduğu bulunmuştur.TAP blok uygulanan hastalarda da postoperatif analjezi etkinliği artmakta ve tramadol ihtiyacı azalmaktadır.epidural uygulanmayan olgularda etkin bir postoperatif analjezi sağlamak ve anne ile bebeğin konforunu arttırmak için TAP blok bir alternatif olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: postoperatif analjezi, sezaryen, epidural blok, transversus abdominis plane blok, spinal blok

The Comparison Of Postoperative Analgesic Efficacy Of Different Methods After Cesarean Operation

Gülay Ok1, Eralp Çevikkalp2, Burcu Artunc Ulkumen3, Koray Erbüyün1, Pinar Solmaz Hasdemir3, Beyhan Ccengiz Özyurt4, Demet Aydın1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Celal Bayar University School Of Medicine, Manisa, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Private Medicabil Hospital, Bursa, Turkey
3Department Of Obstetric And Gynecology, Celal Bayar University School Of Medicine, Manisa, Turkey
4Department Of Public Health, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: In this study,we compared postoperative analgesic effects of general anesthesia followed with transversus abdominis plane block(TAPB)or epidural or spinal anesthesia and we aimed to figure out the efficacy of TAPB for the postoperative pain.
METHODS: The study population with elective cesarean operations was dividen in three subgroups as spinal,epidural and general anesthesia.Group T consisted of 30 cases with general anesthesia and TAP;Group E consisted of 32 cases with epidural anesthesia;Group S consisted of 30 cases with spinal anesthesia.All the cases had diclophenac sodium 75mg intramuscularly after the operation.Data about the postoperative pain(the beginning time of the pain,the severity of the pain evaluated with VAS(visual analog scale)and the need of adjuvan analgesics)was recorded.İn addition,heart rate,blood pressure,peripheric oxygen saturation,respiration rates at 0.,1.,4.,6.and 12.hours were recorded.Side effects such as neusea vomitting,urinary retension were also evaluated.İf the patient needed any additional postoperative analgesics,50mg tramadol was applied intravenously.
RESULTS: There was no significant difference between the groups regarding postoperative analgesia need(Table-2).Postoperative tramadol need was fewest for patients in Group E and mostly for patients in Group S(p<0.05).VAS scores at 0.,1.and 6.hours were significantly lower for patients in Group E(p<0,05).Regarding the groups T and S,VAS at 6.hours were significantly lower in Group T when compared with Group S(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that the efficacy of the epidural anesthesia was more prominent and the best method for decrease the tramadol consulmption postoperatively.TAPB increased the postoperative analgesic efficacy and decreased the tramadol consumption.In order to increase the comfort of the mother and newvorn,TAPB may be an option for patients without epidural anaesthesia

Keywords: Postoperative analgesia, cesarean section, epidural block, transversus abdominis plane block, spinal block

Gülay Ok, Eralp Çevikkalp, Burcu Artunc Ulkumen, Koray Erbüyün, Pinar Solmaz Hasdemir, Beyhan Ccengiz Özyurt, Demet Aydın. The Comparison Of Postoperative Analgesic Efficacy Of Different Methods After Cesarean Operation. JARSS. 2020; 28(3): 203-208

Sorumlu Yazar: Eralp Çevikkalp, Türkiye
LookUs & Online Makale