ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Orta Hat Laparotomisi Anestezisi İçin Ultrasonografi Eşliğinde Bilateral Rektus Kılıf Bloğu [JARSS]
JARSS. 2021; 29(4): 283-286 | DOI: 10.5222/jarss.2021.76588

Orta Hat Laparotomisi Anestezisi İçin Ultrasonografi Eşliğinde Bilateral Rektus Kılıf Bloğu

Zeynep Ersoy, Mesher Ensarioglu, Coşkun Araz
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Özofagus kanseri olan hastaların %5 ila %15’inde trakeoözofageal fistül (TEF) gelişebilir. Bu da genel anestezi sırasında aspirasyon, kanama, perforasyon, migrasyon ve pnömoni gibi komplikasyonlara sebep olabilir ve anestezi yönetiminde dikkatli olunmalıdır. Bu olgu sunumunda, malign TEF ve pnömonisi olan hastaya orta hat laparotomisi için primer anestezi tekniği olarak bilateral rektus kılıf bloğu (RSB) uygulamasının perianestetik yönetimi tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rektus kılıf bloğu, ultrasonografi, anestezi, perioperatif analjezi, orta hat laparotomi

Bilateral Ultrasound-Guided Rectus Sheath Block for Anesthesia of Midline Laparotomy

Zeynep Ersoy, Mesher Ensarioglu, Coşkun Araz
Department of Anesthesiology, Başkent University Medical School, Ankara, Turkey

Tracheoesophageal fistula (TEF) may develop in 5% to 15% of patients with esophageal cancer. This may cause complications such as aspiration, bleeding, perforation, migration and pneumonia during general anesthesia and care should be taken in anesthesia management. In this case report, the perianesthetic management of bilateral rectus sheet block (RSB) application as the primary anesthesia technique for midline laparotomy in a patient with malignant TEF and pneumonia is discussed.

Keywords: Rectus sheath block, ultrasonography, anesthesia, perioperative analgesia, midline laparotomy

Zeynep Ersoy, Mesher Ensarioglu, Coşkun Araz. Bilateral Ultrasound-Guided Rectus Sheath Block for Anesthesia of Midline Laparotomy. JARSS. 2021; 29(4): 283-286

Sorumlu Yazar: Zeynep Ersoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale