ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Ultrason Kılavuzlu ve Laparoskop Yardımlı Transversus Abdominis Plan Bloklarının Analjezik Etkinliklerinin Laparoskopik Kolesistektomilerde Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Bir Çalışma [JARSS]
JARSS. 2023; 31(1): 55-61 | DOI: 10.54875/jarss.2023.79106

Ultrason Kılavuzlu ve Laparoskop Yardımlı Transversus Abdominis Plan Bloklarının Analjezik Etkinliklerinin Laparoskopik Kolesistektomilerde Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Bir Çalışma

Mehmet Sahap1, Merve Sevim Artykov2, Handan Gulec1, Abdussamed Yalcin3, Abdulkadir But1
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Çankırı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Çankırı, Türkiye
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda ağrı kontrolünü optimize etmek için laparoskop kılavuzlu Transversus Abdominis Düzlem bloğu (LAP-TAP) ile ultrason eşliğinde uygulanan Transversus Abdominis Düzlem bloğunun (USG-TAP) postoperatif analjezik etkinliğini karşılaştırmak istedik.
Yöntem: Randomize kontrollü, prospektif, yapılan çalışmaya katılan 18-65 yaş, ASA I-III, 63 hasta 3 gruba ayrıldı. Grup USG-TAP’a postoperatif dönemde (n=21) USG eşliğinde TAP blok uygulandı. Grup LAP-TAP ’a (n=21) ise postoperatif laparoskopi yardımlı olarak TAP blok uygulandı. Kontrol grubuna (n=21) herhangi bir ek işlem uygulanmadı. Postoperatif dönemde Vizüel Analog Skala (VAS) skoru ve tramadol kullanımı ile ağrı değerlendirmesi yapıldı.
Bulgular: Gruplar arası VAS'taki zamana bağlı değişiklik istatistiksel anlamlı düzeyde farklıydı (p=0,002). Zamana göre değişim USG-TAP ve LAP-TAP gruplarında benzer iken (p=0,221), kontrol grubundaki değişimin diğer iki gruptan anlamlı farklı olduğu görüldü (p<0,05).
Sonuç: Çalışmanın sonucunda laparoskopik ve USG kılavuzluğunda yapılan TAP blokların analjezik etkinliği benzer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, transversus abdominis plan bloğu, perioperatif analjezik tüketimi

Ultrasound-guided vs Laparoscopic-asisted Transversus Abdominis Plane Block for Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Prospective Study

Mehmet Sahap1, Merve Sevim Artykov2, Handan Gulec1, Abdussamed Yalcin3, Abdulkadir But1
1Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology, Ankara, Turkey
2Ministry of Health, Cankiri State Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, Cankiri, Turkey
3Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

Objective: To compare the postoperative analgesic efficacy and side effects of ultrasound guided-Transversus Abdominis Plane block (USG-TAP) versus laparoscopic-guided Transversus Abdominis Plane block (LAP-TAP) in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.
Methods: This randomised, prospective, controlled study included 63 patients aged 18-65 years, classified as ASA I-III, and divided into three groups: Group USG-TAP (n=21) received postoperative TAP block under USG guidance, Group LAP-TAP (n=21) received postoperative laparoscopic-guided TAP block, and Group Control (n=21) received no additional procedure. Visual Analog Scale (VAS) scores and tramadol consumption were used to evalute postoperative pain.
Results: The changes in Visual Analog Scale (VAS) scores over time were statistically different in the groups (p=0.002). The change over time was similar in the USG and LAP groups (p=0.221), and the change in the control group was statistically different from that of the other two groups (p<0.05).
Conclusion: The analgesic efficacy of USG-guided and laparosopic-guided TAP blocks was found to be similar.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, transversus abdominis plane block, perioperative analgesic consumption

Mehmet Sahap, Merve Sevim Artykov, Handan Gulec, Abdussamed Yalcin, Abdulkadir But. Ultrasound-guided vs Laparoscopic-asisted Transversus Abdominis Plane Block for Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Prospective Study. JARSS. 2023; 31(1): 55-61

Sorumlu Yazar: Mehmet Sahap, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale