ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Diz Protezi Cerrahisi Sırasında Diyabetik Hastalarda İskemi-Reperfüzyon Modelindeki SCUBE-1'in Değeri [JARSS]
JARSS. 2020; 28(3): 150-157 | DOI: 10.5222/jarss.2020.80664

Diz Protezi Cerrahisi Sırasında Diyabetik Hastalarda İskemi-Reperfüzyon Modelindeki SCUBE-1'in Değeri

Savas Altinsoy, Basak Gulel, Derya Özkan, Ali Yalcindag, Lütfiye Tuba Hancı, Asli Donmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetes Mellitus (DM), tüm dünyada yüksek mortalite ve morbiditesi olan yaygın bir hastalıktır.Pnömotik turnike kullanılarak diz protezi ameliyatı yapılan ve DM'i olan ve olmayan hastalar arasındaki oksidatif stres seviyesini belirlemek ve signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein 1 (SCUBE-1) seviyelerinin malondialdehit (MDA) ve total antioksidan durumu (TAS) gibi iskemi reperfüzyon (IR) belirteçleriyle korele olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar diyabetik (grup D; n = 15) veya diyabetik olmayan (grup C; n = 15) olarak iki gruba ayrıldı. MDA, TAS ve SCUBE-1 üç dönemde değerlendirildi: spinal anestezi öncesi (T1), turnike indirilmeden 5 dakika önce (T2) ve turnike indirildikten 2 saat sonra (T3).
BULGULAR: Grupların demografik özellikleri benzerdi. Her iki grupta da SCUBE-1, MDA ve TAS düzeyleri bakımından tüm zaman dilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. SCUBE-1 seviyeleri T2'de yükseldi ve T3'te neredeyse normal seviyelere döndü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SCUBE-1, MDA ve TAS seviyeleri turnike uygulamasının ardından arttı ve reperfüzyon döneminde azaldı. Bununla birlikte, artışın derecesi, DM olan veya olmayan hastalar arasında farklılık göstermedi. Sonuçlarımız SCUBE-1'in turnike ile ilişkili iskemi-reperfüzyon modelinin bir belirteci olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetus mellitus, İskemi reperfüzyon modeli, Total antioksidan durum, Malondialdehit, signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein 1

The Value of SCUBE-1 on Ischemia-Reperfusion Model in Diabetic Patients during Knee Replacement Surgery

Savas Altinsoy, Basak Gulel, Derya Özkan, Ali Yalcindag, Lütfiye Tuba Hancı, Asli Donmez
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Diabetes Mellitus (DM) is a common disease with high mortality and morbidity worldwide. We aimed to assess and compare the oxidative stress level between patients with, and without DM who underwent knee replacement surgery using a pneumatic tourniquet, and whether signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein 1 (SCUBE-1) levels are correlated with other ischemia reperfusion (IR) markers such as malondialdehyde (MDA), and total antioxidant status (TAS).
METHODS: Patients were assigned into either the diabetic (group D; n =15) or non-diabetic group (group C; n=15). MDA, TAS, and SCUBE-1 were assessed at three periods: before spinal anesthesia (T1), 5 minutes before (T2) and 2 hours after deflation of the tourniquet (T3).
RESULTS: Demographic variables of the groups were similar. There were no statistically significant differences in SCUBE-1, MDA and TAS levels of both groups at all time points. SCUBE-1 levels were higher at T2 and returned to almost normal levels at T3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SCUBE-1 concentration, MDA and TAS increased following tourniquet application and decreased during the reperfusion period. The degree of increase, however, didn’t differ between patients with or without DM. Our results suggest that SCUBE-1 may be used as a marker of tourniquet-related ischemia-reperfusion model.

Keywords: Diabetes Mellitus, Ischemia reperfusion model, Malondialdehyde, Total antioxidant status, Signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein 1

Savas Altinsoy, Basak Gulel, Derya Özkan, Ali Yalcindag, Lütfiye Tuba Hancı, Asli Donmez. The Value of SCUBE-1 on Ischemia-Reperfusion Model in Diabetic Patients during Knee Replacement Surgery. JARSS. 2020; 28(3): 150-157

Sorumlu Yazar: Savas Altinsoy, Türkiye
LookUs & Online Makale