ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Diz Artroplasti Hastalarında Epidural Anestezi ile Adduktor Kanal ve IPACK Blok Kombinasyonunun Karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2024; 32(1): 62-68 | DOI: 10.54875/jarss.2024.82787

Diz Artroplasti Hastalarında Epidural Anestezi ile Adduktor Kanal ve IPACK Blok Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Mehmet Murat Celik1, Onur Fakioglu2, Senem Urfali3, Omer Faruk Celik4
1Dörtyol Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Hatay, Türkiye
2Dörtyol Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Hatay, Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Hatay, Türkiye
4Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Total diz artroplastisi (TDA) olan hastalarda motor fonksiyon koruyucu periferik sinir blokları multimodal analjezik yaklaşımda önemli rol oynamaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, anestezi yöntemlerinin TDA sonrasında hastalarda postoperatif analjezi ve erken rehabilitasyon üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Tek taraflı TDA hastalarının tarandığı bu retrospektif çalışmada, seçilmiş hastalardan iki grup oluşturuldu. Grup Epidural Anestezi (EA)’ye postoperatif dönemde epidural kateterden 0,03 mg kg-1 morfin, 10 cc salin uygulandı. Grup Adduktor Kanal Bloğu (ACB)+ popliteal arter ile arka diz kapsülü arasındaki boşluk bloğunda (IPACK) tek seferde ACB ve IPACK blokları için ayrı ayrı 10 mL %0,5 bupivakain, 10 mL %2 lidokain ve 20 mL lokal anestezik karışımları yapıldı. Ameliyat sonrası birincil sonuç Vizüel Analog Skala (VAS), ikincil sonuçlar fizik tedavi ambulasyon testi sonuçlarıydı.
Bulgular: Bu çalışmada primer sonuç olarak postoperatif ağrı skor oranları şu şekilde ölçüldü: VAS8: 5 / 4 (p=0,041); VAS12: 5 / 4 (p=0,004) ve VAS24: 4 / 3 (p=0,001) ve ACB + IPACK grubunda daha düşük ağrı skorları elde edildi. Timed up to go (TUG) testlerinde TUG24 36 / 34 (p=0,001), TUG48 32.5 / 30 (p=0,012) ve TUG72 20 / 12 olarak kaydedildi. Grup ACB + IPACK’de hem 24 hem de 48 saatte daha iyi ROM ölçümleri kaydedildi.
Sonuç: Grup ACB + IPACK’te daha iyi ağrı skorları, daha anlamlı ambulasyon değerleri ve daha az yan etki profili elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Adduktor kanal bloğu, analjezi, epidural analjezi, total diz artroplastisi

Comparison of Epidural Anesthesia with the Combination Adductor Canal and IPACK Block in Knee Arthroplasty Patients

Mehmet Murat Celik1, Onur Fakioglu2, Senem Urfali3, Omer Faruk Celik4
1Dörtyol State Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Hatay, Türkiye
2Dörtyol State Hospital, Clinic of Orthopedics and Traumatology, Hatay, Türkiye
3Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Hatay, Türkiye
4Sanko University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Gaziantep, Türkiye

Objective: Motor function-preserving peripheral nerve blocks have begun to play an important role in multimodal analgesic approaches of the patients with total knee arthroplasty (TKA). The aim of this study is to compare the effects of anesthesia methods on postoperative analgesia and early rehabilitation of patients after total knee arthroplasty.
Methods: In this retrospective study, in which patients with unilateral TKA were screened, two groups were formed from selected patients. Group EA was administered 0.03 mg kg-1 of morphine with 10 cc saline through the epidural catheter in the postoperative period. In Group Adductor Canal Block (ACB)+ infiltration of local anesthetic between the popliteal artery and capsule of the knee block (IPACK), 10 mL 0.5% bupivacaine, 10 mL 2% lidocaine and 20 mL local anesthetic mixtures were made separately for ACB and IPACK blocks at one time. Primary postoperative outcome was Visual Analogue Scale (VAS), secondary outcomes were physical therapy ambulation test results.
Results: In this study, postoperative pain score rates as the primary outcome were measured as follows: VAS8: 5 / 4 (p=0.041); VAS12: 5 / 4 (p=0.004) and VAS24: 4 / 3 (p=0.001) and lower pain scores were obtained in the ACB + IPACK group. In timed up to go (TUG) tests, TUG24 was 36/34 (p=0.001), TUG48 32.5/30 (p=0.012) and TUG72 20/12. Better ROM measurements were recorded in group ACB+IPACK at both 24 and 48 hours.
Conclusion: In the ACB + IPACK group, better pain scores, more significant ambulation values, and less side-effect profile were obtained.

Keywords: Adductor canal block, analgesia, epidural analgesia, total knee arthroplasty

Mehmet Murat Celik, Onur Fakioglu, Senem Urfali, Omer Faruk Celik. Comparison of Epidural Anesthesia with the Combination Adductor Canal and IPACK Block in Knee Arthroplasty Patients. JARSS. 2024; 32(1): 62-68

Sorumlu Yazar: Mehmet Murat Celik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce