ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Platelet ve Ortalama Platelet Hacim Kinetiklerinin Ventilatör İlişkili Pnömoni İçin Prognostik Önemi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(1): 28-36 | DOI: 10.54875/jarss.2023.87059

Platelet ve Ortalama Platelet Hacim Kinetiklerinin Ventilatör İlişkili Pnömoni İçin Prognostik Önemi

Omur Ilban1, Fatih Simsek2
1Konya Meram Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Konya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Trombositler inflamasyon ve infeksiyon durumlarında hemostatik süreçle birlikte önemli rol oynar. Çalışmanın amacı trombosit sayısı (PC), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve MPV/PC’nin ventilatör ilişkili pnömonili (VAP) hastalarda mortalite tahmini için prognostik etkinliğini değerlendirmektir.
Yöntem: Toplam 150 VAP hastası, yoğun bakım ünitesi mortalitesine göre Survivors (n=98) ve Non-survivors (n=52) olarak iki gruba ayrıldı. Trombosit sayısı ve MPV, VAP’nin 1. ve 4. günlerinde değerlendirildi.
Bulgular: Survivors grubundaki 30 (%31) hastada ve Non-survivors grubundaki 35 (%67) hastada trombositopeni vardı (her ikisi için p<0,05). Non-survivors grubunda 1. ve 4. günlerde MPV ve MPV/PC daha yüksek bulunurken, Survivors grubu daha yüksek PC seviyelerine sahipti (her ikisi için p<0,05). Trombosit sayısı, MPV ve MPV/PC’nin AUC seviyeleri 4. günde en yüksekti (sırasıyla, 0,68, 0,80, 0,73). 4. gün MPV ve MPV/PC ölçümlerinin prognostik değerleri benzerdi (p=0,17). Dördüncü gün PC’nin mortalite ile negatif ilişkili olduğu bulundu (düzeltilmiş risk oranı (aHR): 0,91, p=0,01). Dördüncü gün MPV ve MPV/PC değerleri mortalitenin bağımsız göstergeleriydi (aHR: 2,59, p<0,01 and aHR: 1,63, p=0,01). Dördüncü gün MPV’si <9,25 fL olan VAP hastalarının hayatta kalma olasılığı, ≥9,25 fL olanlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,002, log-rank test).
Sonuç: Trombositopeniye ek olarak MPV ve MPV/PC, olumsuz sonuçların yararlı göstergeleridir. Ortalama trombosit hacmi yanıtlarındaki değişiklikler, VAP hastaları için PC’den daha yararlı bir prognostik değerlendirme seçeneği olabilir.

Anahtar Kelimeler: İmmün yanıt, ortalama platelet hacmi, plateletler, prognoz, ventilatör ilişkili pnömoni

Prognostic Significance of Platelet and Mean Platelet Volume Kinetics for Ventilator-Associated Pneumonia

Omur Ilban1, Fatih Simsek2
1Konya Meram State Hospital, Department of Intensive Care, Konya, Turkey
2University of Health Sciences, Gulhane Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Objective: Platelets play an important role in cases of inflammation and infection, along with in the hemostatic process. The aim of study is to evaluate prognostic efficiency of platelet count (PC), mean platelet volume (MPV) and MPV/PC for mortality prediction in patients with ventilator-associated pneumonia (VAP).
Methods: A total of 150 VAP patients were divided into two groups as Survivors (n=98) and Non-survivors (n=52) according to intensive care unit mortality. The PC and MPV on days 1 and 4 of VAP were evaluated.
Results: Thirty (31%) patients in the survivors group and 35 (67%) patients in the non-survivor group had thrombocytopenia, respectively (p<0.05). The non-survivor group had higher MPV and a higher MPV/PC on the 1st and 4th days, while the survivor group had higher PC levels, respectively (p<0.05). Platelet count, MPV and MPV/PC had the highest AUC levels at day 4 (0.68, 0.80, 0.73, respectively). The prognostic values of day 4 MPV and MPV/PC measurements were similar (p=0.17). Day 4 PC were found to be negatively correlated with mortality (adjusted hazard ratio (aHR): 0.91, p=0.01). Day 4 MPV and MPV/PC values were the independent mortality predictors (aHR: 2.59, p<0.01 and aHR: 1.63, p=0.01). The survival probability of VAP patients with <9.25 fL of MPV day 4 was significantly higher than those with ≥9.25 fL (p=0.002, log-rank test)
Conclusion: In addition to thrombocytopenia, MPV and MPV/PC are useful predictors of poor outcomes. Changes in MPV responses may be a more useful prognostic assessment tool for VAP patients than PC.

Keywords: Immune response, mean platelet volume, platelets, prognosis, ventilator-associated pneumonia

Omur Ilban, Fatih Simsek. Prognostic Significance of Platelet and Mean Platelet Volume Kinetics for Ventilator-Associated Pneumonia. JARSS. 2023; 31(1): 28-36

Sorumlu Yazar: Omur Ilban, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale