ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Modifiye Yale Preoperatif Anksiyete Skalasının 0-2 Yaş Türk Çocuklarında Geçerlilik ve Güvenirliliği [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 267-276 | DOI: 10.54875/jarss.2023.94220

Modifiye Yale Preoperatif Anksiyete Skalasının 0-2 Yaş Türk Çocuklarında Geçerlilik ve Güvenirliliği

Barış Canbek1, Handan Birbicer2, Suleyman Demirel3
1Tunceli Devlet Hatanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Tunceli, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Ermenek Devlet Hatanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Karaman, Türkiye

Amaç: Ebeveynden ayrılma, kötü bir anestezi öyküsü, ameliyathane ve tüm invaziv işlemler çocuk hastalarda psikolojik travmalara neden olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler göz önüne alındığında farmakolojik ve fizyolojik değerlendirme kadar ameliyat öncesi dönemde psikolojik değerlendirme ve desteğin de önemli olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Değiştirilmiş Yale Preoperatif Anksiyete Ölçeğinin (mYPAS) kısa formunun 0-2 yaş arası Türk çocuklarında geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı alındıktan sonra 0-2 yaş arası 264 çocuk hasta çalışmaya alındı. Medyan yaş 13,5 aydı (aralık 0,6-24 ay). 200 hastaya mYPAS ve 64 hastaya Konfor davranış ölçeği kullanıldı. Değerlendirmeler oyun odasında ve ameliyathanede olmak üzere üç farklı gözlemci tarafından iki kez yapıldı. Gözlemciler; yetkin pediatrik anestezi uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 5. yıl asistanlarıydı.
Bulgular: Üç gözlemci arasındaki uyumu değerlendirmek için hesaplanan ICC (Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı) değeri çocuk oyun odasında yapılan ölçümler için 0,9857 (%95 CI 0,9748-0,9865), ameliyathanede yapılan ölçümler için 0,9902 (95% Cl 0.9894-0.9912) olarak bulundu. Çalışmamızda, ≥ 1 yaş grubunda sedasyon almayanların < 1 yaş grubuna göre daha yüksek anksiyete belirtileri gösterdiği saptandı (p<0,05).
Sonuç: Değiştirilmiş Yale Preoperatif Anksiyete Ölçeğinin Türkçe versiyonunun 0-2 yaş Türk çocuklarında ameliyat öncesi kaygı düzeylerinin değerlendirilmesinde yüksek geçerlilik ve güvenilirlikle kullanılabileceği belirlenmiştir. Ameliyat öncesi kaygı düzeyi birçok faktöre bağlı olarak artış gösterebilir. Çalışmamızda özellikle aile faktörü üzerinde duruldu ve aile tipi, anne eğitimi ve ailenin sosyoekonomik düzeyinin ameliyat öncesi kaygıda önemli olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik, anestezi, anksiyete

Validity and Reliability of the Modified Yale Preoperative Anxiety Scale in Turkish Children Aged 0-2

Barış Canbek1, Handan Birbicer2, Suleyman Demirel3
1Tunceli State Hospital, Anesthesiology Clinic, Tunceli, Türkiye
2Mersin University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Mersin, Türkiye
3Ermenek State Hospital, Anesthesiology Clinic, Karaman, Türkiye

Objective: Separation from parents, a bad anaesthesia history, the operating room and all invasive procedures may cause psychological trauma in pediatric patients. Given these negative effects, it is seen that psychological evaluation and support in the preoperative period are as important as pharmacological and physiological evaluation. In this study, we aimed to evaluate the validity and reliability short form of the The modified Yale Preoperative Anxiety Scale (mYPAS) in Turkish children aged 0-2.
Methods: After obtaining the ethical approval of Mersin University Clinical Research Ethics Committee, 264 pediatric patients aged 0-2 were included. Median age was 13.5 months (range 0.6-24 months). We used mYPAS for 200 patients and Comfort Behavior Scale for 64 patients. Evaluations were made twice by three different observers, in the playroom and in the operation room. Observers were pediatric anesthetist and 5th year residents of the Department of Anesthesiology and Reanimation.
Results: The ICC (Intraclass Correlation Coefficient) value calculated to evaluate the agreement between the three observers was 0.9857 (95% CI 0.9748-0.9865) for the measurements made in the children’s playroom, and for the measurements made in the operation room was 0.9902 (95% CI 0.9894-0.9912). It was determined that those who were not sedated in the age group ≥ 1 years old had higher anxiety symptoms than those in the age group < 1 years old (p<0.05).
Conclusion: It has been determined that the Turkish version of mYPAS can be used with high validity and reliability to evaluate preoperative anxiety levels in Turkish children aged 0-2 years. Preoperative anxiety levels may increase depending on many factors. In our study, we focused on the family factor, and it was shown that the effects of mother education, socioeconomic level, and nuclear family type on the preoperative anxiety of children were important.

Keywords: Pediatric, anesthesia, anxiety

Barış Canbek, Handan Birbicer, Suleyman Demirel. Validity and Reliability of the Modified Yale Preoperative Anxiety Scale in Turkish Children Aged 0-2. JARSS. 2023; 31(4): 267-276

Sorumlu Yazar: Barış Canbek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce