ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Akciğer kanserine bağlı kemik metastazı nedeniyle gelişen şiddetli hiperkalsemide sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon: Bir olgu sunumu [JARSS]
JARSS. 2020; 28(3): 209-212 | DOI: 10.5222/jarss.2020.97658

Akciğer kanserine bağlı kemik metastazı nedeniyle gelişen şiddetli hiperkalsemide sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon: Bir olgu sunumu

Bahattin Tuncali1, Gizem Cabbaroğlu1, Ayse Gül Temizkan Kirkayak2, Pınar Zeyneloglu1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.

En sık olarak neoplastik hastalıklar ve primer hiperparatiroidi nedeniyle gelişen şiddetli hiperkalsemi, nörolojik, kardiyovasküler ve renal fonksiyonlarında ciddi bozulmalara yol açabilen, nadir ancak hayatı tehdit edici bir elektrolit bozukluğudur. Bu makalede metastatik akciğer kanserine bağlı ciddi hiperkalsemi, akut böbrek hasarı ve bozulmuş hemodinami nedeniyle yoğun bakımda sürekli venöz venöz hemodiafiltrasyon (CVVHDF) ve destek tedavisi ile başarıyla tedavi edilen olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, akciğer kanseri, sürekli venöz venöz hemodiafiltrasyon

Continuous veno-venous hemodiafiltration in severe hypercalcemia due to metastatic lung cancer: A case report

Bahattin Tuncali1, Gizem Cabbaroğlu1, Ayse Gül Temizkan Kirkayak2, Pınar Zeyneloglu1
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey.
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey.

Severe hypercalcemia most often caused by neoplastic diseases and primary hyperparathyroidism is a rare but life-threatening electrolyte disorder which can lead to serious impairments in neurological, cardiovascular and renal functions, Herein, we present a patient with severe hypercalcemia due to metastatic lung cancer, acute kidney injury and impaired hemodynamics who was successfully treated with continuous veno venous hemodiafiltration (CVVHDF) and supportive therapy in intensive care unit.

Keywords: Hypercalcemia, lung cancer, continuous veno-venous hemodiafiltration

Bahattin Tuncali, Gizem Cabbaroğlu, Ayse Gül Temizkan Kirkayak, Pınar Zeyneloglu. Continuous veno-venous hemodiafiltration in severe hypercalcemia due to metastatic lung cancer: A case report. JARSS. 2020; 28(3): 209-212

Sorumlu Yazar: Bahattin Tuncali, Türkiye
LookUs & Online Makale