ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Laparoskopik Kolesistektomide Postoperatif Ağrı için Ultrason Rehberliğinde Erektor Spina Plan Bloğun Etkinliği. Retrospektif Kohort Çalışma [JARSS]
JARSS. 2020; 28(3): 179-187 | DOI: 10.5222/jarss.2020.02886

Laparoskopik Kolesistektomide Postoperatif Ağrı için Ultrason Rehberliğinde Erektor Spina Plan Bloğun Etkinliği. Retrospektif Kohort Çalışma

Omer Karaca1, Huseyin Ulaş Pınar2
1Özel Anıt Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Konya
2Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi (LK) orta dereceden şiddetli dereceye kadar ağrıya neden olur. Her ne kadar minimal invaziv bir cerrahi olsa da, mevcut çalışmada ultrason altında bilateral erektor spina plan bloğunun (ESPB) etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirmesi planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2017 ile Kasım 2018 tarihleri ​​arasında LK uygulanan 234 hasta retrospektif olarak incelendi. İki yüz hasta iki gruba ayrıldı: Sadece intravenöz (iv) hasta kontrollü analjezi (HKA) alan Kontrol Grubu (Grup C, n = 100) ve iki taraflı ESPB alan ESPB Grubu (Grup E, n = 100) (bupivakain 0.25, 50 mi) ve iv HKA. Ayrıca blokla ilgili komplikasyonlar da kaydedildi.

BULGULAR: Grup E' deki sayısal derecelendirme skorları anestezi sonrası bakım ünitesinde (ASBÜ), 1., 2., 4., 6. saatlerde (p <0.0001) ve 8. saatte (p <0.05) düşüktü. Postoperatif dönemde fentanil tüketimi Grup E' de daha düşüktü (p <0.0001). PACU ve hastanede kalış süreleri Grup E' de daha kısaydı (p <0.0001). Kurtarma analjezik ihtiyacı Grup E' de daha düşüktü (p <0.0001). İntraoperatif fentanil gereksinimi Grup E' de daha düşüktü (p <0.0001). Yardımsız yürüme süresi Grup E' de daha kısaydı (p <0.0001). Bulantı ve kusma insidansı Grup E' de daha düşüktü (p <0.05). Blokla ilişkili herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bilateral ultrason eşliğinde ESPB, daha iyi analjezi sağlar ve laparoskopik kolesistektomi sonrası yardımsız yürüme süresini ve hastanede kalış süresini kısaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: analjezi, erektor spina plan blok, laparoskopik kolesistektomi, postoperatif ağrı, yürüme zamanı

The Efficacy of Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block for Postoperative Analgesia in Laparoscopic Cholecystectomy. A Retrospective Cohort Study

Omer Karaca1, Huseyin Ulaş Pınar2
1Private Anit Hospital, Clinic Of Anethesia And Reanimation, Konya, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Karatay University, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic cholecystectomy (LC) causes modere to severe pain. Although it is a minimal invasive surgery. The present study was planned to evaluate the efficacy and safety of bilateral erector spinae plane block under ultrasound (ESPB).


METHODS: A total of 234 patients who underwent LCs between April 2017 and November 2018 were retrospectively analyzed. Two hundred patients were divided into two groups: The Control Group (Group c, n=100) who received only intravenous (iv) patient-controlled analgesia (PCA) and the ESPB Group (Group E, n=100) who received bilateral ESPB (bupivacaine 0.25, 50 ml) and iv PCA. Also, the block related complications were recorded.
RESULTS: The numeric rating scores in the Group E were lower at the post-anesthetic care unit (PACU),1st, 2 nd, 4th, 6th hours (p<0.0001) and 8th hour (p<0.05). The fentanyl consumption during postoperative period was lower in the Group E (p<0.0001). PACU and hospital stay durations were shorter in the Group E (p<0.0001). The rescue analgesic need was lower in the Group E (p<0.0001). Intraoperative fentanyl requirement was lower in the Group E (p<0.0001). The unassisted walking time was shorter in the Group E (p<0.0001). The incidence of nausea and vomiting was lower in the Group E (p<0.05). No block-related complications were encountered.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Bilateral ultrasound guided ESPB provide superior analgesia and shortens unassisted walking time and hospital stay after laparoscopic cholecystectomy.

Keywords: analgesia, erector spinae plane block, laparoscopic cholecystectomy, postoperative pain, walking time

Omer Karaca, Huseyin Ulaş Pınar. The Efficacy of Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block for Postoperative Analgesia in Laparoscopic Cholecystectomy. A Retrospective Cohort Study. JARSS. 2020; 28(3): 179-187

Sorumlu Yazar: Omer Karaca, Türkiye
LookUs & Online Makale