ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Supraskapular Sinirin Supraklavikuler Yaklaşımla Bloğunun Omuz Ağrısı Tedavisinde Etkinliği: Prospektif Randomize Klinik Çalışma [JARSS]
JARSS. 2022; 30(2): 120-126 | DOI: 10.54875/jarss.2022.07088

Supraskapular Sinirin Supraklavikuler Yaklaşımla Bloğunun Omuz Ağrısı Tedavisinde Etkinliği: Prospektif Randomize Klinik Çalışma

Alper Tunga Doğan1, Yasemin Pekin Doğan2, Sami Kaan Coşarcan1, Emine Özyuvacı Tozan3, Ömür Erçelen1
1Amerikan Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Supraskapuler sinir blokajı çeşitli omuz ağrılarında kullanılan tedavi yöntemlerinden birisidir. Çalışmamızın amacı omuz ağrısı olan hastalarda supraklavikuler yaklaşımla yapılan bloğunun klinik olarak etkinliğini araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmamız 6 ay içerisinde omuz ağrısı nedeniyle tedavi gören hastalar üzerinde yapılmıştır. Toplam 40 hasta çalışmaya alındı ve supraklavikuler yaklaşımla supraskapular sinir bloğu ve konvansiyonel supraskapular sinir bloğu uygulanan hastalar olmak üzere iki gruba randomize olarak ayrıldı. Her iki gruba %0.5 levobupivakain 5 mL uygulandı. İşlem öncesi hastaların eklem hareket açıklığı (EHA), ağrıları (Verbal Analogue Scale, VAS) ölçüldü. Yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi için kısa-form-36 (SF-36), “Disability of Arm, Shoulder and Hand-questionnaire” (DASH) ölçütleri dolduruldu. İşlem sonrası 1. saat ve 3. haftada hastalar tekrar değerlendirildi.
Bulgular: Her iki gruptaki hastaların VAS skoru 3. hafta ortalaması 1. saat ve işlem öncesi ortalamalarından; 1. saat ortalaması da işlem öncesi ortalamalarından anlamlı düşük bulunmuştur (p<0,001; p=0,001; p<0,001). Eklem hareket açıklığı-abdüksiyon ve EHA-fleksiyon 3. hafta ortalamalarının işlem öncesi değerlere göre anlamlı derecede arttığı gözlenmiştir (p<0,001). Her iki tedavi grubunda da işlem öncesi ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, DASH 3. hafta ortalaması anlamlı derecede daha düşük (p<0,001) bulunurken, SF-36 3. hafta ortalaması anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0,001). Tedavi grupları karşılaştırıldığında VAS, EHA, SF-36 ve DASH ortalamaları bakımından gruplar arasında anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir.
Sonuç: Çalışmamızda, supraklavikuler yaklaşımla uygulanan supraskapuler blok ile, supraskapular sinirin omohiyoid kas altında, boyun bölgesinde kolayca tespit edilerek bloke edilebildiği ve klinik olarak omuz ağrısı tedavisinde en az klasik yöntemle yapılan supraskapular sinir bloğu kadar etkin olduğu gösterilmiştir. Supraskapular sinir bloklarının, omuz ağrısını azaltmalarının yanı sıra, hareket kısıtlılığını da etkin bir şekilde azalttığı ve hastaların yaşam kalitelerini iyileştirdiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Omuz ağrısı, supraskapuler sinir bloğu, ultrasonografi, engellilik değerlendirmesi, anketler

The Effectiveness of Supraclavicular Suprascapular Nerve Block in the Treatment of Shoulder Pain: Prospective Randomized Trial

Alper Tunga Doğan1, Yasemin Pekin Doğan2, Sami Kaan Coşarcan1, Emine Özyuvacı Tozan3, Ömür Erçelen1
1Amerikan Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, Istanbul, Turkey
2Istanbul Education and Research Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey
3Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

Objective: Suprascapular nerve blockade is one of the treatment methods used in various shoulder pains. The aim of this study is to investigate the clinical efficacy of suprascapular nerve block performed using the supraclavicular approach in patients with shoulder pain.
Methods: This study involved patients treated for shoulder pain. Forty-patients were randomly divided into two groups, one treated with suprascapular nerve block with the supraclavicular approach, and conventional suprascapular nerve block. Both groups received 5 mL of 0.5% levobupivacaine. The patients’ range of motion (ROM) and pain (Verbal Analogue Scale, VAS) were measured before the procedures. Short-form-36 (SF-36), and the Disability of Arm, Shoulder and Hand (DASH) questionnaire were studied. The patients were re-evaluated at the 1st hour of the procedure and 3 weeks after the procedure.
Results: Mean VAS scores at the 3rd week were significantly lower than at the 1st hour and before the procedure in both groups (p<0.001). Mean 3rd week ROM-abduction and ROM-flexion scores were significantly higher than the pre-procedural values (p<0.001). In both treatment groups, the mean DASH value at the 3rd week was significantly lower (p<0.001), whereas, the mean 3rd week SF-36 value was significantly higher (p<0.001) than the pre-procedural values. No significant differences were observed between the groups in terms of the mean VAS, ROM, SF-36 or DASH values (p>0.05).
Conclusion: In our study, it has been shown that with the supraclavicular approach, the suprascapular nerve can be easily detected and blocked in the neck region under the omohyoid muscle and is clinically as effective as the classical method of suprascapular nerve block in the treatment of shoulder pain. It was found that nerve blocks not only reduced shoulder pain, but also effectively reduced the limitation of movement and improved the quality of life of the patients.

Keywords: Shoulder pain, suprascapular nerve blockade, ultrasonography, disability evaluation, surveys and questionnaires

Alper Tunga Doğan, Yasemin Pekin Doğan, Sami Kaan Coşarcan, Emine Özyuvacı Tozan, Ömür Erçelen. The Effectiveness of Supraclavicular Suprascapular Nerve Block in the Treatment of Shoulder Pain: Prospective Randomized Trial. JARSS. 2022; 30(2): 120-126

Sorumlu Yazar: Alper Tunga Doğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale