ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Video Yardımcılı Torakal Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Yönetimi Için Ultrason Rehberliğinde Yapılan Erektor Spina Plan Bloğu Ve Torakal Paravertebral Blok Etkinliği: Prospektif, Randomize, Kontrollü Çalışma [JARSS]
JARSS. 2020; 28(3): 170-178 | DOI: 10.5222/jarss.2020.07769

Video Yardımcılı Torakal Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Yönetimi Için Ultrason Rehberliğinde Yapılan Erektor Spina Plan Bloğu Ve Torakal Paravertebral Blok Etkinliği: Prospektif, Randomize, Kontrollü Çalışma

Bahadır Çiftçi1, Mürsel Ekinci1, Erkan Cem Çelik2, Ismail Cem Tukac1, Birzat Emre Gölboyu3, Mehmet Zeki Gunluoglu4, Yunus Oktay Atalay1
1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum
3Manisa Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bilim Dalı, Manisa
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda video yardımcılı torakal cerrahi yapılan hastalarda postoperatif analjezi yönetimi için ultrason (US) eşliğinde yapılan erektor spina plan bloğu (ESPB) ve torakal paravertebral bloğun (TPVB) kontrol grubuna göre etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya her grup için 30 hasta olmak üzere toplam 90 hasta dahil edilmiştir. Çalışma üç gruptan oluşmaktadır; Grup ESPB, Grup TPVB ve Kontrol Grubu. ESPB ve TPVB gruplarındaki hastalara preoperatif olarak US eşliğinde blok yapıldı. Tüm gruplardaki hastalara fentanil içeren hasta kontrollü analjezi (HKA) uygulandı. Hastalar vizuel analog skala (VAS), opioid tüketimi ve yan etkiler kaydedilerek değerlendirildi.
BULGULAR: Tüm zaman aralıklarında fentanil tüketimi ve VAS Grup ESPB ve Grup TPVB de kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p < 0.001). Blok işlem süresi ESPB grubunda anlamlı olarak daha kısaydı ve iğne ile tek giriş başarısı ESPB grubunda TPVB grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p < 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: ESPB ve TPVB, video yardımcılı torakal cerrahi yapılan hastalarda kontrol grubuna göre etkili analjezi oluşturmaktadır. ESPB, TPVB ye göre daha kısa işlem süresi ve daha yülsek iğne ile tek giriş başarı oranına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Erektor spina plan bloğu, torakal paravertebral blok, postoperatif analjezi, video yardımcılı torakal cerrahi

Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block and Thoracic Paravertebral Block for Postoperative Analgesia Management Following Video-Assisted Thoracic Surgery: A Prospective, Randomized, Controlled Study

Bahadır Çiftçi1, Mürsel Ekinci1, Erkan Cem Çelik2, Ismail Cem Tukac1, Birzat Emre Gölboyu3, Mehmet Zeki Gunluoglu4, Yunus Oktay Atalay1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Erzurum Ataturk University Hospital, Erzurum, Turkey
3Department Of Anesthesiology And Reanimation, Manisa City Hospital, Manisa, Turkey
4Department Of Thoracic Surgery, Istanbul Medipol University Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Evaluation of the ultrasound (US)-guided erector spinae plane block (ESPB) and thoracic paravertebral block (TPVB) compare to no intervention control group for postoperative pain management in video assisted thoracic surgery (VATS) patients.
METHODS: Three groups - ESPB group, TPVB group and control group (n = 30 per group) were included in this prospective, randomized, controlled study. The US-guided blocks were performed preoperatively in the ESPB and TPVB groups. Intravenous patient-controlled postoperative analgesia via fentanyl was administered in all of the patients. Postoperative pain was assessed via visual analogue scale (VAS) scores, opioid consumption, and adverse events.
RESULTS: The fentanyl consumption and VAS at all time intervals was significantly lower both in ESPB and TPVB groups compared to the control group (p < 0.001). Block procedure time was significantly lower and success of one time puncture was higher in group ESPB as compared with that in group TPVB (p < 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: ESPB and TPVB provided more effective analgesia compared to control group following VATS. ESPB had a shorter performance time and higher success of one-time puncture compared to TPVB.

Keywords: Erector spinae plane block, thoracic paravertebral block, postoperative analgesia, video-assisted thoracic surgery

Bahadır Çiftçi, Mürsel Ekinci, Erkan Cem Çelik, Ismail Cem Tukac, Birzat Emre Gölboyu, Mehmet Zeki Gunluoglu, Yunus Oktay Atalay. Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block and Thoracic Paravertebral Block for Postoperative Analgesia Management Following Video-Assisted Thoracic Surgery: A Prospective, Randomized, Controlled Study. JARSS. 2020; 28(3): 170-178

Sorumlu Yazar: Bahadır Çiftçi, Türkiye
LookUs & Online Makale