ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Türkiye’deki Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Trakeostomi Tercihleri [JARSS]
JARSS. 2024; 32(1): 27-35 | DOI: 10.54875/jarss.2024.24186

Türkiye’deki Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Trakeostomi Tercihleri

Ruslan Abdullayev1, Yavuz Kelleci2, Gul Cakmak2, Tumay Umuroglu1, Ayten Saracoglu3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Hamad Medical Corporation, Anesteziyoloji Bölümü, Yoğun Bakım ve Perioperatif Tıp, Doha, Katar; Katar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Doha, Katar

Amaç: Son yıllarda anestezistlerin bu konuya ilgi duyması ve teknikleri öğrenmesi ile perkütan trakeostomiye doğru bir eğilim olmuştur. Ülkemizdeki anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının trakeostomiye bakış açılarını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarına trakeostomi deneyimi ve tercihleri ile ilgili soruları içeren bir anket uygulandı. Analiz için ki-kare veya Fisher testleri kullanıldı.
Bulgular: Toplam 213 kişinin (%51,2’si kadın) katıldığı çalışmada, katılımcıların %29’u entübasyondan sonraki iki hafta içinde trakeostomiyi tercih ederken, %66’sı daha sonra tercih etmiştir. Katılımcıların %87’si perkütan trakeostomiyi tercih ederken, %11’i cerrahi tekniği tercih etmiştir. Entübasyondan sonraki ilk iki hafta içinde trakeostomiyi tercih eden uzmanların üniversite hastanesinde çalışma oranı anlamlı şekilde yüksekti (p=0.034). Cerrahi trakeostomiyi tercih edenlerin %91,3’ü 0-10 kez trakeostomi deneyimine sahipti. Katılımcıların %89’u iğne, %7’si skalpel krikotirotomiyi tercih etmiştir.
Sonuç: Trakeostomi, anestezistler ve yoğun bakım uzmanları tarafından yaygın olarak kullanılan bir prosedürdür. Bronkoskopi ve ultrasonografi sıklıkla kullanılan yardımcı araçlardır. Üniversite hastanesi hekimleri genellikle entübasyonun ilk iki haftası içinde trakeostomiyi tercih etmektedir. Trakeostomi deneyimi daha fazla olanlar çoğunlukla perkütan yöntemi kullanmaktadır. Güncel kılavuzların aksine ülkemizde krikotirotomi için iğne yöntemi tercih edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, deneyim, perkütan, cerrahi, trakeostomi

Tracheostomy Preferences of Anesthesiology and Reanimation Specialists in Türkiye

Ruslan Abdullayev1, Yavuz Kelleci2, Gul Cakmak2, Tumay Umuroglu1, Ayten Saracoglu3
1Marmara University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Türkiye
2Marmara University, Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Türkiye
3Hamad Medical Corporation, Department of Anesthesiology, ICU & Perioperative Medicine, Doha, Qatar; Qatar University College of Medicine, Department of Anesthesiology, Doha, Qatar

Objective: There has been a trend toward percutaneous tracheostomy in recent years, as anesthesiologists have been interested in this and learned the techniques. We aimed to investigate the perspectives of anesthesiology and reanimation specialists in our country regarding tracheostomy.
Methods: A survey was conducted on Anesthesiology and Reanimation specialists, which included questions of tracheostomy experience, preferences. Chi-square or Fisher tests were used for analysis.
Results: A total of 213 people (51.2% women) participated, where 29% preferred tracheostomy within the two weeks of intubation, while 66% preferred it later. While 87% of the participants preferred percutaneous tracheostomy, 11% preferred surgical technique. For the specialists who preferred tracheostomy within the first two weeks of intubation, the rate of working in a university hospital was significantly higher (p=0.034). Of those who preferred surgical tracheostomy 91.3% had 0-10 times tracheostomy experience. While 89% of the participants preferred needle, 7% preferred scalpel cricothyrotomy.
Conclusion: Tracheostomy is a commonly used procedure by anesthesiologists and intensivists. Bronchoscopy and ultrasonography are frequently used auxiliary tools. University hospital physicians often prefer tracheostomy within the first two weeks of intubation. Those with more tracheostomy experience mostly use the percutaneous method. Contrary to the current guidelines, needle method is preferred for cricothyrotomy in our country.

Keywords: Complication, experience, percutaneous, surgery, tracheostomy

Ruslan Abdullayev, Yavuz Kelleci, Gul Cakmak, Tumay Umuroglu, Ayten Saracoglu. Tracheostomy Preferences of Anesthesiology and Reanimation Specialists in Türkiye. JARSS. 2024; 32(1): 27-35

Sorumlu Yazar: Ruslan Abdullayev, Türkiye
Makale Dili: İngilizce