ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Ağrı Tanımı ve Yönetimi Konusunda Sağlık Profesyoneli Bilgisi, Kısa Kursların Ön Test ve Son Test Sonuçları [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 333-338 | DOI: 10.54875/jarss.2023.25152

Ağrı Tanımı ve Yönetimi Konusunda Sağlık Profesyoneli Bilgisi, Kısa Kursların Ön Test ve Son Test Sonuçları

Mesut Bakir1, Sebnem Rumeli2, Arzu Ozel3
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Algoloji Bölümü, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Servisi, Mersin, Türkiye

Amaç: Çoğu sağlık çalışanı, ağrı yönetimi becerilerini çalışma hayatında edinir. Genellikle iş hayatında bir ekip olarak çalışmak için hazırlıksızlardır. Bu çalışma, yardımcı sağlık profesyonelleri arasında ağrı yönetimi bilgisini ve ağrı yönetimi konusundaki mezuniyet sonrası eğitim gereksinimlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Bu çalışma, 1 Nisan 2021-15 Haziran 2021 tarihleri arasında prospektif anket/ölçek çalışması olarak yapılmıştır. Etik kurul onayı alınarak, üniversite hastanemizin tüm servislerinde görev yapan hemşire, ebe, sağlık memuru ve anestezi teknikeri olmak üzere toplam 578 yardımcı sağlık personeli ile görüşülmüştür.
Bulgular: Katılımcılara temel ağrı tanımları soruldu. Eğitim sonrasında Vizüel Analog Skalanın (VAS) doğru değerlendirilmesinde (p<0,001) ve nöropatik ağrı tanımlarında (p<0,001) anlamlı artış görüldü. Katılımcıların opioid veriliş yollarına ilişkin bilgisi grup 1’de %44,6’dan (n=164) grup 2’de %65,7’ye (n=251) yükseldi (p<0,001). Kronik ağrıda meperidin/petidin kullanılmadığını bilen katılımcılar grup 1’de %14,1 (n=52), grup 2’de %38,5 (n=147) idi (p<0,001).
Sonuç: Ağrı eğitimi almamış ya da bilgisi yenilenmemiş sağlık personelleri ile uygun ağrı yönetimini sağlamanın zor olduğunu düşünüyoruz. Ancak mezuniyet sonrası ağrı yönetimi eğitimi ile kavrama ve farkındalık geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yardımcı sağlık personeli, ağrı yönetimi, mezuniyet sonrası eğitim

Healthcare Professional Knowledge on Pain Definition and Management, Pre-test and Post-test Results of Short Courses

Mesut Bakir1, Sebnem Rumeli2, Arzu Ozel3
1Mersin City Education and Research Hospital, Algology Clinic, Mersin, Türkiye
2Mersin University Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Division of Algology, Mersin, Türkiye
3Mersin University Hospital, Nursing Services, Mersin, Türkiye

Objective: Most medical professionals pick up pain management skills on the job and are frequently unprepared to work as a team in the real world. This study aims to assess the knowledge of pain management among allied health professionals and their post-graduation training requirements in pain management.
Methods: A prospective survey/scale study was conducted between April 1, 2021, and June 15, 2021. A total of 578 allied health professionals, including nurses, midwives, health officers, and anaesthetic technicians who work in all wards of our university hospital, were enrolled with the ethics committee’s approval.
Results: Participants were asked about basic pain definitions. Following education, there was a significant increase in the correct assessment of visual analog scale (VAS) (p<0.001) and neuropathic pain definitions (p<0.001). Participants’ knowledge of opioid administration routes significantly increased from 44.6% (n=164) in group 1 to 65.7% (n=251) in group 2 (p<0.001). Participants who were aware that meperidine/pethidine would not be used in chronic pain were 14.1% (n=52) in group 1 and 38.5% (n=147) in group 2 (p<0.001).
Conclusion: We think that it is difficult to provide appropriate pain management with healthcare professionals who have not received pain training or whose knowledge has not been renewed. However, comprehension and awareness can be improved with post-graduation pain management education.

Keywords: Allied health personnel, pain management, post-graduation training

Mesut Bakir, Sebnem Rumeli, Arzu Ozel. Healthcare Professional Knowledge on Pain Definition and Management, Pre-test and Post-test Results of Short Courses. JARSS. 2023; 31(4): 333-338

Sorumlu Yazar: Mesut Bakir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale