ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Kalıtsal Hemoglobinopatilerde Zor Karar: Kan transfüzyonu; ne zaman, nasıl, niçin? [JARSS]
JARSS. 2019; 27(2): 77-86 | DOI: 10.5222/jarss.2019.25743

Kalıtsal Hemoglobinopatilerde Zor Karar: Kan transfüzyonu; ne zaman, nasıl, niçin?

Şebnem Atıcı, Levent Özdemir
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin

Orak hücreli anemi ve talasemi, dünyada en sık görülen kalıtsal hemoglobinopatilerdir. Kronik hemolitik anemi ile seyrederler. Yaşam kaliteleri için aralıklı kan transfüzyonuna gereksinim duyarlar. Sıklıkla dokuya oksijen sunumunda problem yaşayan bu hastalarda erken yaşlarda çoklu organ yetmezlikleri gelişir. Kan transfüzyonunun yan etkilerini sık yaşayan ve organ fonksiyonları sınırda olan bu hastaların anestezi yönetimleri oldukça zor ve karmaşıktır. Ne yazık ki, bugüne kadar hastalarda perioperatif komplikasyonların azaltılabilmesi açısından gerekli transfüzyon miktarı ve hemoglobin düzeyleri konusunda, kanıta dayalı, ortak bir görüş oluşturulamamıştır. Literatürde varolan veriler, özellikle preoperatif döneme odaklanmış, az sayıdaki randomize kontrollü çalışmalar ve olgu sunumlarıdır. Bu derlemede orak hücreli anemi ve talasemiler ayrı başlıklar halinde ele alınmış, hemoglobinopatili hastalara uygulanan perioperatif transfüzyonların gereklilikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi yönetimi, Kalıtsal hemoglobinopati, Perioperatif kan transfüzyonu, Orak hücreli anemi, Talasemi

Difficult Decision in Hereditary Hemoglobinopathies: Blood transfusion; when, how, why?

Şebnem Atıcı, Levent Özdemir
Department of Anesthesiology and Reanimation, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey

Sickle cell anemia and thalassaemia are the most common hereditary hemoglobinopathies in the world. They have chronic hemolytic anemia. These patients require intermittent blood transfusion for their quality of life. Multiple organ failure develops at an early age in these patients, who frequently have problems in delivering oxygen to the tissue. The anesthetic management of these patients who have frequent side effects of blood transfusion and whose organ functions are at the limit is quite difficult and complicated. Unfortunately, no evidence-based, shared opinion has been established about the amount of transfusion and hemoglobin levels required to reduce perioperative complications in these patients. The data available in the literature are few randomized controlled trials and case reports, especially focused on the preoperative period. In this review, sickle cell anemia and thalassemia are treated as separate headings and the necessities of perioperative transfusions applied to patients with hemoglobinopathy have been evaluated.

Keywords: Anesthesia management, Hereditary hemoglobinopaty, Perioperative blood transfusion, Sickle cell anemia, Thalassaemia

Şebnem Atıcı, Levent Özdemir. Difficult Decision in Hereditary Hemoglobinopathies: Blood transfusion; when, how, why?. JARSS. 2019; 27(2): 77-86

Sorumlu Yazar: Şebnem Atıcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe