ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Böbrek Transplantasyonunda Ortalama Arter Basıncı Kontrolünün Erken Dönem Greft Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 291-295 | DOI: 10.54875/jarss.2023.26056

Böbrek Transplantasyonunda Ortalama Arter Basıncı Kontrolünün Erken Dönem Greft Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi

Mustafa Bajraktari1, Rudin Domi2
1Tıp Üniversitesi, Teknik Tıp Bilimleri Fakültesi, Tiran, Arnavutluk
2Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Tiran, Arnavutluk

Amaç: Son dönem böbrek hastalığı için böbrek transplantasyonu en iyi tedavi yöntemidir. Erken greft fonksiyonu böbrek nakli başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı ortalama arter basıncının (OAB) erken greft fonksiyonunu ve biyokimyasal sonuçları nasıl etkilediğini görmektir.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2007 ile Aralık 2022 tarihleri arasında, Arnavutluğun Tiran şehri Transplant Merkezi Hastanesinde canlı donörlerden böbrek transplante edilmiş hastalar dahil edildi. Bir grupta OAB 100 mmHg’nin üzerindeydi (68 hasta). İkinci grupta OAB 85-100 mmHg arasında (74 hasta) ve diğer grupta 85 mmHg’nin altında (52 hasta) idi. Ameliyat sonrası ilk üç gün ve altıncı günde serum kreatinininde düşüş miktarı takip edildi. Bu çalışmada istatistiksel hesaplama için korelasyon analizi, varyans analizi testi (ANOVA) ve çok değişkenli analiz tekniği kullanıldı.
Bulgular: Ameliyat sonrası birinci, ikinci ve üçüncü günlerde, birinci ve ikinci grupların ortalama serum kreatinin değerleri üçüncü grubun ortalama değerleriyle benzerdi. Klempin çıkarılması sırasındaki ortalama OAB birinci grup için 108,64 mmHg, ikinci grup için 95,28 mmHg ve üçüncü grup için 80,18 mmHg idi ve ortalama OAB 78 ila 118 mmHg arasında değişiyordu. Ameliyat sonrası birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı günlerde ilk iki grup arasında anlamlı bir fark yokken, ameliyat sonrası birinci, ikinci ve üçüncü günlerde üçüncü gruba kıyasla birinci ve ikinci gruplar arasında anlamlı farklar vardı.
Sonuç: Erken greft fonksiyonu ortalama OAB’nin 85 mmHg’den yüksek olmasını ve yeterli sıvı hidrasyonunu gerektirir.

Anahtar Kelimeler: Ortalama arteriyel basınç, böbrek nakli, kreatinin

Mean Arterial Pressure Control Impact on Early Graft Function in Kidney Transplantation

Mustafa Bajraktari1, Rudin Domi2
1University of Medicine, Faculty of Technical Medical Sciences, Tirana, Albania
2University of Medicine, Faculty of Medicine, Department of Anesthesia and Intensive Care, Tirana, Albania

Objective: For end-stage renal disease, kidney transplantation is the best therapy. Early graft function is critical for kidney transplant success. The purpose of this study was to see how mean arterial pressure (MAP) affected early graft function and biochemical outcomes.
Methods: This was a retrospective study of transplanted patients from live-related donors at the Transplant Center Hospital, Tirana, Albania, between January 2007 and December 2022.The patients divided based on their mean MAP. One group had MAP above 100 mmHg (68 patients). The second group had MAP between 85-100 mmHg (74 patients) and the other group MAP less than 85 mmHg (52 patients). Serum creatinine decrease was observed during the first three post-operative days and the sixth day. For statistical computation, correlation analysis, analysis of variance test (ANOVA), and multivariate analysis technique were used in this study.
Results: On the first, second, and third postoperative days, the first and second groups’ mean serum creatinine values were comparable to the third group’s mean values. The mean MAP at the time of declamping was 108.64 mmHg for the first group, 95.28 mmHg for the second group, and 80.18 mmHg for the third group. The mean MAP ranged from 78 to 118 mmHg. There was no significant difference between the first two groups on the first, second, third, and sixth postoperative days, but there were significant differences between the first and second groups compared to the third group on the first, second, and third postoperative days.
Conclusion: Early graft function requires a mean MAP greater than 85 mmHg and adequate fluid hydration.

Keywords: Mean arterial pressure, kidney transplantation, creatinine

Mustafa Bajraktari, Rudin Domi. Mean Arterial Pressure Control Impact on Early Graft Function in Kidney Transplantation. JARSS. 2023; 31(4): 291-295

Sorumlu Yazar: Mustafa Bajraktari, Albania
Makale Dili: İngilizce