ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia COVID-19 Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan ve Çalışmayan Sağlık Personelinde Tükenmişlik Düzeyi [JARSS]
JARSS. 2022; 30(2): 84-88 | DOI: 10.54875/jarss.2022.27928

COVID-19 Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan ve Çalışmayan Sağlık Personelinde Tükenmişlik Düzeyi

Bilge Banu Taşdemir Mecit1, Sevim Şeyda Opak1, Özgür Deniz Yıldırım2, Remziye Gül Sıvacı1
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Afyon, Türkiye
2Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Sinop, Türkiye

Amaç: Yoğun bakımda çalışan ve çalışmayan sağlık personellerinin COVID-19 pandemi sürecinde tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasını amaçladık.
Yöntem: Ankete COVID-19 yoğun bakımda çalışan 50, yoğun bakım dışında çalışan 50 sağlık çalışanı katıldı. COVID-19 pandemi sürecinde aktif çalışmakta ve araştırmaya gönüllü olan tüm sağlık çalışanları çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılan öğretim üyesi, uzman doktor, asistan doktor ve hemşirelerden oluşan toplam 100 sağlık çalışanına 22 sorudan oluşan Maslach Tükenmişlik Ölçeğini içeren bir anket uygulandı.
Bulgular: COVID-19 yoğun bakım çalışanlarında Maslach Tükenmişlik Ölçeği puanları daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Ancak, Maslach ölçeğinin ‘Duyarsızlaşma’ alt ölçek puanları COVID-19 yoğun bakım çalışanlarında istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0,039). Yine ankete katılan erkeklerde ‘Duyarsızlaşma’ puanı ortalaması anlamlı yüksekti (p=0,008).
Sonuç: Hastanemiz sağlık çalışanları üzerinde yaptığımız bu çalışma, COVID-19’un yoğun bakımda görev yapanlarda orta düzeyde tükenmişlik sendromuna yol açtığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, tükenmişlik düzeyi, sağlık çalışanları, yoğun bakım

COVID-19 Burnout Level of Health Staff Working and not Working in Intensive Care Units

Bilge Banu Taşdemir Mecit1, Sevim Şeyda Opak1, Özgür Deniz Yıldırım2, Remziye Gül Sıvacı1
1Afyonkarahisar Health Sciences University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Afyon, Turkey
2Boyabat 75. Yıl State Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Sinop, Turkey

Objective: We aimed to compare the burnout levels of health professionals working and not working in intensive care during the COVID-19 pandemic process.
Methods: 50 healthcare workers working in COVID-19 intensive care units and 50 healthcare workers working outside of intensive care units were participated in the survey. All healthcare professionals working actively during the COVID-19 pandemic process and volunteering for the research were included in the study. A survey consisting of 22 questions on the Maslach Burnout Scale was applied to a total of 100 healthcare professionals, including faculty members, specialist doctors, assistant doctors and nurses.
Results: Although the Maslach Burnout Scale scores were higher in COVID-19 intensive care workers, it was not statistically significant.However, the ‘Depersonalization’ subscale scores of the Maslach scale were found to be statistically significantly higher in COVID-19 intensive care workers (p=0.039). Also, the mean scores of ‘Depersonalization’ were found to be significantly higher in males who participated in the survey (p=0.008).
Conclusion: This study, which we conducted on the healthcare professionals of our hospital, showed that COVID-19 causes moderate burnout syndrome in those working in the intensive care unit.

Keywords: COVID-19, burnout level, healthcare workers, intensive care

Bilge Banu Taşdemir Mecit, Sevim Şeyda Opak, Özgür Deniz Yıldırım, Remziye Gül Sıvacı. COVID-19 Burnout Level of Health Staff Working and not Working in Intensive Care Units. JARSS. 2022; 30(2): 84-88

Sorumlu Yazar: Bilge Banu Taşdemir Mecit, Türkiye
Makale Dili: Türkçe