ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluranın Miyokardiyal Korunma ve İnflamasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2021; 29(4): 243-253 | DOI: 10.5222/jarss.2021.29981

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluranın Miyokardiyal Korunma ve İnflamasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Alper Tunga Dogan1, Ömer Kurtipek2
1Amerikan Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon, İstanbul
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Bölümü, Ankara

Amaç: Çalışmamızda koroner arter bypass greftleme cerrahisi geçirecek hastalarda intraoperatif miyokard iskemisi açısından desfluran ve sevofluran anestezi uygulamalarının ST-segmenti, kardiyak enzim ve TNF-α düzeyleri üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Elektif koroner arter bypass greftleme cerrahisi planlanan toplam 31 olgu iki gruba randomize edildi ve Grup D’ye desfluran, Grup S’de yer alan hastalara sevofluran anestezik ajan olarak kullanıldı. İntraoperatif dönemde hemodinamik parametreler, ST-segment değişiklikleri, kalp debisi ve kullanılan volatil ajanların minimum alveolar konsantrasyon değerleri takip edildi. Anestezi indüksiyonu öncesi, intraoperatif ve postoperatif belirli dönemlerde alınan kan örneklerinden kardiyak enzim ve tümör nekrotizan faktör-α (TNF-α) ölçümleri yapıldı.
Bulgular: Her iki grup arasında kaydedilen hemodinamik parametreler, ST-segment değişikliği ve kalp debisi değerleri arasında farklılık gözlenmedi. Kreatin kinaz-MB ve troponin-T değerlerinde gruplar arasında farklılık bulunmadı. Grup D’de postoperatif 2. saatte ölçülen TNF-α düzeyleri Grup S’ye göre anlamlı olarak daha düşük tespit edildi. Grup S’de cilt kapatıldıktan sonraki ve postoperatif 24. saatte ölçülen TNF-α değerleri Grup D’ye göre daha düşüktü.
Sonuç: Desfluran ve sevofluran koroner arter bypass greftleme cerrahisi anestezisinde ST-segment değişikliği, kreatin kinaz-MB ve troponin-T ile belirlenebilen miyokard korunmasını benzer oranda sağlar. Erken postoperatif dönemde desfluran, geç postoperatif dönemde sevofluran TNF-α düzeyleri ile gösterilen inflamasyon yanıtını daha fazla baskılamaktadır. Desfluranın koroner arter bypass greftleme cerrahisinde stabil hemodinami ve miyokard korunması sağlaması ve anti-inflamatuar etkileri nedeniyle güvenilir bir volatil anestezik ajan olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Desfluran, Sevofluran, Miyokardiyal hasar, Tümör Nekrosiz Faktör-alfa

Comparison of Desflurane and Sevoflurane on Myocardial Protection and Inflammation in Coronary Artery Bypass Surgery

Alper Tunga Dogan1, Ömer Kurtipek2
1Amerikan Hospital, Anesthesiology And Reanimation, Istanbul
2Gazi University Medical Faculty, Anesthesiology And Reanimation Department, Ankara

Objective: The aim of this study is, in terms of intraoperative myocardial ischemia, to compare the effects of desflurane with sevoflurane to ST-segment changes, cardiac enzyme and tumour necrosis factor-α (TNF-α) values in patients undergoing coronary artery bypass grefting surgery (CABGS).
Methods: Thirty-one patients undergoing elective CABGS were randomly allocated into two groups; in Group-D desflurane and in Group-S sevoflurane was administered. Hemodynamic parameters, ST-segment changes, cardiac output and minimum alveolar concentrations (MAC) were recorded. Blood samples were drawn for cardiac enzyme and TNF-α assay before induction of anesthesia and at intra- and postoperative time periods.
Results: Hemodynamic parameters, ST-segment changes, and cardiac output were similar between the two groups. Creatine kinase-MB and troponin-T values were similar between the groups. In Group-D TNF-α levels at the post-operative 2nd hour was found significantly lower than Group-S. The skin closure and postoperative 24th hour TNF-α values were lower than Group-D.
Conclusion: During the anesthesia for CABGS desflurane and sevoflurane protect the myocardium identically that can be detected by ST-segment changes, creatine kinase-MB and troponin-T levels. In the early postoperative period desflurane and in the late postoperative period sevoflurane further suppresses the inflammation response indicated by TNF-α levels. We think that desflurane can be used as a safe volatile anesthetic agent in coronary artery bypass grafting surgery because of its stable hemodynamic and myocardial protection and anti-inflammatory effects.

Keywords: Deflurane, Sevoflurane, Miocardial injury, Tumor Necrosis Factor-alpha

Alper Tunga Dogan, Ömer Kurtipek. Comparison of Desflurane and Sevoflurane on Myocardial Protection and Inflammation in Coronary Artery Bypass Surgery. JARSS. 2021; 29(4): 243-253

Sorumlu Yazar: Alper Tunga Dogan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale