ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Ultrason ile deneyimsiz ellerde pediatrik santral ven kateterizasyon: Ön rapor [JARSS]
JARSS. 2020; 28(1): 26-31 | DOI: 10.5222/jarss.2020.30592

Ultrason ile deneyimsiz ellerde pediatrik santral ven kateterizasyon: Ön rapor

Çiğdem Yıldırım Güçlü1, Gülnur Göllü Bahadır2, Başak Ceyda Meço1, Gönül Küçük Erensu2, Zekeriyya Alanoğlu1, Hüseyin Dindar2, Neslihan Alkış1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Abd
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Cerrahisi ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral venöz kateterizasyon pediatrik hastalarda teknik olarak zor bir işlemdir. İşlem sırasında ultrason rehberliği popüler hale gelmektedir. Bu çalışma, pediatrik hastalarda internal juguler ven kateterizasyonu sırasında ultrason rehberliğinin başarı oranını ve başarı oranını etkileyen faktörleri incelemek için tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Santral kateter yerleştirilen pediatrik hastalar 12 ay boyunca dahil edildi. Rutin anestezi indüksiyonu ve tedavisinden sonra hastalara kateterizasyon için pozisyon verildi. Kateterizasyon ultrason rehberliğinde yapıldı. Ne zaman cut-down’a dönüleceğine kateteri takan kişi karar verdi. Hastaların demografik özellikleri, uygulayıcı deneyimi, kanülasyon tarafı, deneme sayısı ve komplikasyonlar kaydedildi. Başarı, ultrason rehberliği ile kateterizasyon olarak tanımlandı.
BULGULAR: İlk girişimde 180 hastanın 144'ünde kanülasyon yapıldı. Sadece 8 kateterizasyon işleminde, birden fazla kişi deneme yaptı. Dokuz hastada kanülasyon için cut-down kullanıldı, bu da ultrason rehberliğinin 171 (% 95) hastanın kanülasyonunda başarılı olduğu anlamına geliyor. Dokuz cut-down’ın yedisi asistanlar, 2’si uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Kateterizasyon sırasında arteriyel ponksiyon, hemotoraks ve pnömotoraks gibi komplikasyon görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrason, deneyimsiz ellerde bile pediatrik hastalarda kateterizasyon için çok faydalı bir araçtır. Tecrübe, başarının iyileştirilmesinde önemli bir faktördür.

Anahtar Kelimeler: ultrasonografi, landmark yöntemi, kateterizasyon ve pediatrik hastalar

Ultrasound for pediatric central vein catheterisation in inexperienced hands: A preliminary report

Çiğdem Yıldırım Güçlü1, Gülnur Göllü Bahadır2, Başak Ceyda Meço1, Gönül Küçük Erensu2, Zekeriyya Alanoğlu1, Hüseyin Dindar2, Neslihan Alkış1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

INTRODUCTION: Central venous catheterization is a technically difficult procedure in pediatric patients. Ultrasound guidance is becoming popular during the procedure. This study is designed to examine the success rate of ultrasound guidance during internal jugular vein catheterization and factors influencing the success rate in pediatric patients.
METHODS: Pediatric patients undergoing central catheter insertion were included for a period of 12 months. After routine anesthesia induction and management, patients are positioned for catheterization. The catheterization is performed with the guidance of ultrasound. The performer decides to use cut-down method for catheterization. The patients’ demographics, the performers’ experience, cannulation side, number of attempts and complications are recorded. Success is defined as catheterization with ultrasound guidance.
RESULTS: In 144 out of 180 patient’s cannulation was achieved on the first attempt. Only in 8-catheterization procedure, more than one performer was attempted. Nine patients had cut-downs for cannulation, which means that ultrasound guidance succeeded in cannulation of 171 (95%) patients. The seven out of nine cut-downs applied by the attendings and others by residents. There was no incidence of complications as arterial puncture, hemothorax, and pneumothorax during catheterization.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ultrasound is a very useful tool for catheterization in pediatric patients even in inexperienced hands. Experience is an important factor for improving the success.

Keywords: ultrasonography, landmark method, catheterization, and pediatric patients

Çiğdem Yıldırım Güçlü, Gülnur Göllü Bahadır, Başak Ceyda Meço, Gönül Küçük Erensu, Zekeriyya Alanoğlu, Hüseyin Dindar, Neslihan Alkış. Ultrasound for pediatric central vein catheterisation in inexperienced hands: A preliminary report. JARSS. 2020; 28(1): 26-31

Sorumlu Yazar: Çiğdem Yıldırım Güçlü, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale