ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Septoplasti Operasyonlarında Ketofol ile Midazolam-Fentanil Sedoanaljezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2023; 31(3): 217-221 | DOI: 10.54875/jarss.2023.35693

Septoplasti Operasyonlarında Ketofol ile Midazolam-Fentanil Sedoanaljezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Bilge Olgun Keleş1, Menşure Kaya2, Serpil Şavlı2, Fatih Arslan3, Cemile Açıkgöz Yıldız4, Elvan Tekir Yılmaz1
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Giresun, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Onkoloji Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3Özel 100. Yıl Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
4Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Sedoanaljezi, daha çok ameliyathane dışı girişimlerde ve bazı kısa süreli ameliyatlarda tercih edilen, sedatif ve dissosiyatif ajanların tek başına veya birlikte kullanılarak işlemin yapılabilmesini sağlayan bir anestezi yöntemidir. Kapalı teknik septoplasti operasyonu da sedoanaljezi ile yapılabilen bir operasyondur. Bu çalışmanın amacı, kapalı teknik septoplasti operasyonu geçiren hastalarda ketamin ve propofol kombinasyonu ile midazolam ve fentanil kombinasyonunun sedatif ve analjezik etkilerini, cerrahi memnuniyet ve hasta memnuniyetini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra, ASA I ve II, 60 hasta, 2 gruba ayrılarak çalışmaya alındı. Sedoanaljezi için ketamin ve propofol kullanılan hastalar Grup 1 (ketofol), midazolam ve fentanil kullanılan hastalar Grup 2 (midafenta) olarak adlandırıldı. Hastaların verileri intraoperatif anestezi formlarından ve postoperatif derlenme ünitesi formlarından kaydedildi. Komplikasyonlar, yan etkiler, cerrahi ve hasta memnuniyeti sorgulandı.
Bulgular: Ortalama arter basıncı indüksiyon sonrası 3.dakikada ketofol grubunda, mida-fenta grubuna göre anlamlı düşük bulundu. İntraoperatif 10. ve 20. dakikalarda midafenta grubundaki sedasyon skoru, ketofol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. Hasta memnuniyeti açısından gruplar arası anlamlı fark bulunmadı ancak cerrahi memnuniyet midafenta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.
Sonuç: Kapalı teknik septoplasti operasyonlarında ketofol ve midafenta yöntemleri ile uygulanan sedoanaljezi, genel anesteziye ihtiyaç olmadan güvenle kullanılabilir. Ancak sedoanaljezi için oldukça fazla tercih edilen ketofol, orta düzey sedoanaljezi ile kapalı teknik septoplasti uygulanan hastalarda, hastaların dissosiye olması ve cerrahi komutları yerine getirememesi üzerine yeterli cerrahi memnuniyet sağlayamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Propofol, ketamin, midazolam, fentanil

Comparision of Ketofol and Midazolam-Fentanyl Sedoanalgesia Methods in Septoplasty Operations

Bilge Olgun Keleş1, Menşure Kaya2, Serpil Şavlı2, Fatih Arslan3, Cemile Açıkgöz Yıldız4, Elvan Tekir Yılmaz1
1Giresun University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun, Turkey
2University of Health Sciences, Ankara Oncology Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
3Private 100.Yıl Hospital, Otorhinolaringology Clinic, Ankara, turkey
4Beytepe Murat Erdi Eker Public Hospital, Otorhinolaringology Clinic, Ankara, Turkey

Objective: Sedoanalgesia is an anesthesia method that is preferred mostly in outside the operating room interventions and some short-term surgeries, allowing the procedure to be performed by using sedative and dissociative agents alone or together. Closed technique septoplasty operation is also an operation that can be performed with sedoanalgesia. The aim of this study is to compare the sedative and analgesic effects of ketamine and propofol combination and midazolam and fentanyl combination, surgical satisfaction and patient satisfaction in patients who underwent closed technique septoplasty operation.
Methods: After ethics committee approval, 60 ASA I and II patients were included in the study by dividing into 2 groups. Patients who used ketamine and propofol for sedoanalgesia were named Group 1 (ketofol), and patients who used midazolam and fentanyl were named Group 2 (midafenta). The data of the patients were recorded from the intraoperative anesthesia forms and the postoperative recovery unit forms. Complications, side effects, surgery and patient satisfaction were questioned.
Results: Mean arterial pressure was found to be significantly lower in the ketofol group at the 3rd minute after induction than in the midfenta group. The sedation score in the midafenta group at the 10th and 20th minutes intraoperatively was significantly lower than in the ketofol group. There was no significant difference in patient satisfaction, but surgical satisfaction was significantly higher in the midafenta group.
Conclusion: In closed technique septoplasty operations, sedoanalgesia applied with ketofol and midafenta methods can be used without the need for general anesthesia. However, ketofol, which is highly preferred for sedoanalgesia, did not provide sufficient surgical satisfaction in patients who underwent closed technique septoplasty. We attributed this to the dissociation of the patients and their inability to comply with surgical commands.

Keywords: Propofol, ketamine, midazolam, fentanyl

Bilge Olgun Keleş, Menşure Kaya, Serpil Şavlı, Fatih Arslan, Cemile Açıkgöz Yıldız, Elvan Tekir Yılmaz. Comparision of Ketofol and Midazolam-Fentanyl Sedoanalgesia Methods in Septoplasty Operations. JARSS. 2023; 31(3): 217-221

Sorumlu Yazar: Bilge Olgun Keleş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe