ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Yoğun Bakımda Yatan COVID-19’lu Hastaların Tedavisinde Erken ve Geç Dönem Konvalesan Plazma Uygulamalarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması [JARSS]
JARSS. 2023; 31(1): 11-20 | DOI: 10.54875/jarss.2023.38233

Yoğun Bakımda Yatan COVID-19’lu Hastaların Tedavisinde Erken ve Geç Dönem Konvalesan Plazma Uygulamalarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması

Duygu Kayar Çalılı1, Abdullah Ömer Atsal1, Belgin Tunçtürk Akan1, Handan Ankaralı2, Canan Çam Gönen1, Işıl Özkoçak Turan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Yoğun bakımda konvalesan plazma tedavisi alan Coronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19)’lu hastaları tedavi uygulanma zamanlarından yola çıkarak, kan grupları, laboratuvar değerleri ve sonlanım açısından karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmada yoğun bakımda 200 mL konvalesan plazma tedavisi almış hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Semptom başlangıcı göz önüne alınarak, erken tedavi grubu (≤ 7 gün) ve geç tedavi grubu (>7 gün) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, kan grupları, komorbiditeleri, tedavileri, laboratuvar değerleri [tedavi öncesi (TÖ), tedavi sonrası 1. Gün (TS1), tedavi sonrası 3. Gün (TS3)] ve sonlanımları (mortalite) karşılaştırıldı.
Bulgular: Belirlenen kriterleri karşılayan 152 hasta oldu. Erken (n=82) ve geç (n=70) tedavi grupları arasında demografik özellikler, komorbidite, tedaviler, mortalite, yoğun bakım yatış süreleri açısından fark tespit edilmedi. Laboratuvarda TÖ ve TS1’de, erken tedavi grubunda ferritin değeri geç tedavi grubuna göre daha yüksek bulundu (p=0,023, p=0,015). Geç tedavi grubunda, TS3’de C reaktif protein değeri, erken tedavi grubuna göre düşüktü (p=0,011). Tedavinin 1. günü ile 3. günü arasındaki değişim incelendiğinde ferritin ve fibrinojen değerlerindeki değişiminin geç tedavi grubunda erken tedavi grubuna göre daha fazla olduğu görüldü (p=0,014, p=0,049). Gruplar arasında, diğer laboratuvar değerlerinde farklılık saptanmadı. Erken ve geç dönem tedavi alanlar arasında sonlanım açısından fark bulunmadı.
Sonuç: Çalışmamızda konvalesan plazma verilme zamanının sonlanım üzerine etkisinin olmadığını gördük. Laboratuvar sonuçlarında bulunan farklılığın kontrollü çalışmalar ile tekrar değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, COVID-19, konvalesan plazma, mortalite

Comparison of Early and Late Administration of Convalescent Plasma for the Treatment of COVID-19 Patients Hospitalized in Intensive Care Unit Retrospectively

Duygu Kayar Çalılı1, Abdullah Ömer Atsal1, Belgin Tunçtürk Akan1, Handan Ankaralı2, Canan Çam Gönen1, Işıl Özkoçak Turan1
1University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Department of Intensive Care, Ankara, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Istanbul, Turkey

Objective: We aimed to compare laboratory and outcome of the patients who were hospitalized in the intensive care unit with the diagnosis of Coronavirus Disease-19 (COVID-19) and transfused convalescent plasma based on timing of treatment.
Methods: Patients administered 200 mL of convalescent plasma were analysed retrospectively. Based on symptoms’ onset, patients were divided into two groups as early (≤ 7 days) and late (> 7 days) plasma treatment groups. Patients’ characteristics, comorbidities, treatments, laboratory (pre-transfusion, day 1 and day 3 after transfusion) and outcome were evaluated according to groups.
Results: A total of 152 patients matched criteria. There was no difference between the early (n=82) and late (n=70) treatment groups in terms of demographic characteristics, comorbidities, treatments, outcomes. Ferritin levels were higher in the early treatment group than in the late treatment group on before transfusion and day 1 (p=0.023, p=0.015). C reactive protein value was lower in the late treatment group on day 3 (p=0.011). Comparing the rate of change between day 1 and day 3 of treatment, it was observed that the changes in ferritin and fibrinogen values were higher in the late group than in the early group (p=0.014, p=0.049). There was no difference between the groups in other laboratory values and outcome.
Conclusion: In our study, we observed that the timing of convalescent plasma had no significant effect on outcome. However, more evidence was needed to prove the difference in laboratory results.

Keywords: Intensive care unit, COVID-19, convalescent plasma, mortality

Duygu Kayar Çalılı, Abdullah Ömer Atsal, Belgin Tunçtürk Akan, Handan Ankaralı, Canan Çam Gönen, Işıl Özkoçak Turan. Comparison of Early and Late Administration of Convalescent Plasma for the Treatment of COVID-19 Patients Hospitalized in Intensive Care Unit Retrospectively. JARSS. 2023; 31(1): 11-20

Sorumlu Yazar: Duygu Kayar Çalılı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale