ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Kronik Ağrıda Nöromodülasyon Tedavileri ve Klinik Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi [JARSS]
JARSS. 2022; 30(4): 250-257 | DOI: 10.54875/jarss.2022.45762

Kronik Ağrıda Nöromodülasyon Tedavileri ve Klinik Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi

Derya Güner1, Burcu Özalp Horsanalı2, Oğuzhan Yeniay3, Can Eyigör4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Nöromodülasyon terapileri, çeşitli etiyolojilerden kaynaklanan ağrılar için etkili tedavi seçenekleridir. Titiz bir deneme süresi ve multidisipliner değerlendirmeyi içeren dikkatli hasta seçimi esastır. Bu makale, nöromodülasyon terapilerinin ortak endikasyonlarını, etkinliğini ve 3 ile 6 aya kadar olan hasta takiplerinin klinik sonuçlarını tartışmaktadır.
Yöntem: Dört servikal omurilik stimülasyonu (SCS), onaltı torasik SCS ve üç sakral nöromodülasyon (SNS) olmak üzere toplam 23 hastanın 6 aylık klinik takipleri yapıldı. Sonuç ölçütleri ağrı (görsel analog skala [VAS]), yaşam kalitesi (36 Maddelik Kısa Form Anketi [SF-36]), Oswestry Engellilik İndeksi (ODI) ve Leeds Nöropatik Semptomlar ve Belirtiler Değerlendirmesi (LANSS) Nöropatik Ağrı Ölçeği Anketi idi. Aşırı aktif mesane değerlendirme formu ve pelvik ağrı etkisi anketi SNS uygulanacak hastalarda ayrıca değerlendirildi.
Bulgular: Başvuru ile üçüncü ve altıncı ay takipleri arasında SF-36 parametreleri, VAS, ODI ve LANSS puanları açısından anlamlı fark vardı (p<0,001). Visual Analog Scale, ODI ve LANSS altıncı ay puanları da üçüncü ay puanlarından daha düşüktü (p=0,001). Cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: Nöromodülasyon tedavileri, dirençli kronik ağrı sendromlu hastalarda kısa ve uzun süreli ağrı kesici etkilidir ve yaşam kalitesinde iyileşme sağlar.

Anahtar Kelimeler: Spinal kord stimülasyonu, sakral nörostimülasyon, başarısız bel cerrahisi sendromu, yaşam kalitesi

Neuromodulation Therapy in Chronic Pain and Clinical Outcomes: A Single-Center Experience

Derya Güner1, Burcu Özalp Horsanalı2, Oğuzhan Yeniay3, Can Eyigör4
1Health Sciences University Tepecik Training and Research Hospital, Algology/Pain Department, Izmir, Turkey
2Izmir Bakırcay University Cigli Training and Research Hospital, Algology/ Pain Department, Izmir, Turkey
3Izmir University of Health Sciences Bozyaka Training and Research Hospital, Algology/Pain Department, Izmir, Turkey
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Algology/Pain Department, Izmir, Turkey

Objective: Neuromodulation therapies are successful treatment options for pain raised from a variety of etiologies. Careful patient selection and multidisciplinary evaluation are essential to achieve the best outcome. We aimed to discuss the common indications of neuromodulation therapies, efficacy, and clinical outcomes of patient follow-up to 3 and 6 months.
Methods: Twentytree patients completed the 6-month follow-up: four underwent cervical spinal cord stimulation (SCS), sixteen had thoracic SCS, and three had sacral neuromodulation (SNS). Outcome measures were pain (visual analog scale[VAS]), quality of life (36-Item Short Form Survey [SF-36]), Oswestry Disability Index [ODI]), and the Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) neuropathic pain scale questionnaire. The overactive bladder assessment form and the pelvic pain impact questionnaire were performed on patients who would undergo SNS.
Results: A significant difference was shown in regards to the scores of the VAS, SF-36 parameters, ODI, and LANSS between admission and the third and sixth-month follow-ups (p<0.001). Visual Analog Scale, ODI, and LANSS sixth-month scores were also lower than the third-month scores (p=0.001). There were no significant differences between the groups in terms of sex.
Conclusion: Neuromodulation therapies provide short and long-term pain relief and quality-of-life improvements in patients with refractory chronic pain syndromes.

Keywords: Spinal cord stimulation, sacral neurostimulation, failed back surgery syndrome, quality of life

Derya Güner, Burcu Özalp Horsanalı, Oğuzhan Yeniay, Can Eyigör. Neuromodulation Therapy in Chronic Pain and Clinical Outcomes: A Single-Center Experience. JARSS. 2022; 30(4): 250-257

Sorumlu Yazar: Derya Güner, Türkiye
Makale Dili: İngilizce