ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Lomber Disk Herni Cerrahisi Sonrası Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Felci [JARSS]
JARSS. 2024; 32(1): 69-71 | DOI: 10.54875/jarss.2024.45822

Lomber Disk Herni Cerrahisi Sonrası Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Felci

Murat Izgi1, Adem Halis2, Sennur Uzun1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Dilin intrensek kasları, saf bir motor sinir olan 12. kranial sinir, Nervus Hypoglossus (NH) tarafından innerve edilir. Hava yolu yönetimini takiben ortaya çıkabilecek bir komplikasyon izole NH felcidir. Bu olgu sunumunda hastada meydana gelen izole tek taraflı hipoglossal sinir felci tartışılmıştır. Lomber disk herni cerrahisi planlanan 50 yaşında erkek hastaya rutin monitörizasyonun ardından indüksiyon uygulandı ve 8,5 mm spiralli endotrakeal tüp ile endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası servise transfer edilen hastada 2 saat sonra dilde uyuşma, hareket kısıtlılığı ve konuşma güçlüğü şikayetleri başladı. Dilini ağzından çıkardığında sağa deviye olduğu görüldü. Hava yolu yönetiminin veya pron pozisyonun bu durumdan sorumlu olabileceği düşünüldü ve sağ izole NH felci tanısı konuldu. Hastaya bir hafta süreyle metilprednizolon tedavisi verildi. Bir ay sonra hasta sekelsiz olarak tamamen iyileşti. Endotrakeal entübasyon, maske ventilasyonu, bronkoskopi, laringeal maske kullanımının veya pron pozisyonun neden olduğu nöropraksinin nadir bir yan etkisi izole NH felcidir. Kısa süreli steroid tedavisi tipik olarak verilir ve tedavi edicidir. Herhangi bir şekilde hava yolu manipülasyonu geçiren hastalarda, izole NH felci olasılığının farkında olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hava yolu yönetimi, hipoglossal sinir felci, metilprednizolon, nervus hypoglossus

Unilateral Hypoglossal Nerve Palsy After Lumbar Disk Herniation Surgery

Murat Izgi1, Adem Halis2, Sennur Uzun1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye
2Koc University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Türkiye

The intrinsic muscles of the tongue are innervated by the 12ᵗʰ cranial nerve, the Nervus Hypoglossus (NH), a pure motor nerve. Following airway management, a complication that can occur is isolated NH paralysis. The patient’s hypoglossal nerve palsy was discussed in this case report. A 50-year-old male patient was scheduled for lumbar disc herniation surgery. Following routine monitoring, the patient underwent induction, and an 8.5-mm spiral endotracheal tube was used for endotracheal intubation. Following the surgery, the patient was transferred to the ward, and after two hours complaints of numbness in the tongue, movement restriction, and speech difficulty began. When he removed his tongue from his mouth, it was deviated to the right. Airway management or prone positioning was suspected as the cause of this condition, and right isolated NH palsy was diagnosed. The methylprednisolone therapy was applied to the patient for one week. After one month, the patient recovered completely without any sequelae. A rare side effect of neuropraxia caused by endotracheal intubation, mask ventilation, bronchoscopy, placement of laryngeal mask airway or prone positioning is isolated NH paralysis. Steroid medication for a short period of time is often effective and curative. Patients undergoing any type of airway manipulation should be aware of the risk of isolated NH palsy.

Keywords: Airway management, hypoglossal nerve palsy, methylprednisolone, nervus hypoglossus

Murat Izgi, Adem Halis, Sennur Uzun. Unilateral Hypoglossal Nerve Palsy After Lumbar Disk Herniation Surgery. JARSS. 2024; 32(1): 69-71

Sorumlu Yazar: Murat Izgi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce