ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Erişkin Hastalarda Laringeal Maske Hava Yolu Pozisyonunun Doğrulanmasında Ultrasonografinin Rolü [JARSS]
JARSS. 2023; 31(2): 128-133 | DOI: 10.54875/jarss.2023.50103

Erişkin Hastalarda Laringeal Maske Hava Yolu Pozisyonunun Doğrulanmasında Ultrasonografinin Rolü

Funda Atar, Gulsen Keskin, Filiz Akaslan, Aslı Donmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmamızın amacı, PLMA pozisyonunu ultrasonografik görüntülemeyle değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) fiziksel durumu I-III, Mallampati skoru I-II olan ve havayolu gereci olarak PLMA kullanılarak ameliyat edilen hastalar dahil edildi. Standart anestezi indüksiyonunu takiben PLMA yerleştirilmeden önce ve sonra boyun anteriorundan aritenoid kıkırdakların simetrisi ultrasonografi (USG) ile değerlendirildi. Bir aritenoid kıkırdağın glottik orta hatta ve karşı aritenoid kıkırdağa göre asimetrik yükselmesi 0 ile 3 (USG aritenoid derecesi) olarak derecelendirildi. PLMA yerleştrildikten sonra PLMA pozisyonunu değerlendirmek için (FOB LMA derecesi) fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapıldı ve USG aritenoid derecesi ile FOB PLMA derecesi arasındaki ilişki değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 48 hasta dahil edildi. Ortalama yaşı 49 ± 15,8 (19-82) olup 25’i kadındı. USG ile değerlendirmede %81,3, FOB ile değerlendirmede %68,8 oranında PLMA’nın doğru yerleşimde olduğu saptandı. USG aritenoid derecesi ile FOB PLMA derecesi arasında anlamlı bir korelasyon bulundu. (r= -,582, p<,001). PLMA’nın rotasyonda olduğunu saptamak için USG aritenoid derecesi %100’lük bir duyarlılığa sahipti (%95 CI, 39,8 – 100,0), suboptimal PLMA’nın tespiti için %97,7 (%95 CI, 88,0 – 99,9) pozitif öngörülebilirlik değere sahipti. Özgüllük değeri %80 (%95 CI, 22,8 – 99,8), negatif öngörülebilirlik değeri ise %100 (%95 CI, 91,8 – 100,0) bulundu. Doğruluk oranı %97,9 (%95 CI, 86,3 – 99,3) idi.
Sonuç: Ultrasonografi, anestezi pratiğinde PLMA yerleşimini doğrulamak için basit, invaziv olmayan ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Laringeal maske hava yolu, ultrasonografi, hava yolu yönetimi

The Role of Ultrasonography in Confirming the Position of the Laryngeal Mask Airway in Adult Patients

Funda Atar, Gulsen Keskin, Filiz Akaslan, Aslı Donmez
University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Objective: The study aims to evaluate the Proseal laryngeal mask airway (PLMA) position with ultrasonographic imaging.
Methods: The study included American Society of Anesthesiologists I-III patients with Mallampati scores I-II and operated using PLMA as an airway device. Before PLMA insertion, the glottic aperture was assessed by ultrasonography (USG). After PLMA placement, the USG evaluation was repeated. The symmetry of the arytenoid cartilages was examined. Asymmetry of an arytenoid to the glottic midline and the other arytenoid was graded 0 to 3 (USG arytenoid grade). After PLMA was placed, fiber optic bronchoscopy (FOB) was done to evaluate the PLMA position (FOB LMA grade). The relationship between USG arytenoid grade and FOB LMA grade was examined.
Results: Forty-eight patients were included in the study. The mean age was 49 ± 15.8 (19-82), and 25 were female. It was determined that PLMA was in the correct position in 81.3% of the evaluation with USG and 68.8% of the assessment with FOB. USG arytenoid grade correlated with FOB LMA grade (r= -.582, p<.001). To detect a rotated LMA, USG had a sensitivity of 100% (%95 CI, 39.8 – 100.0) and a specificity of %80 (%95 CI, 22.8 – 99.8). The positive and negative predictive values were %97.7 (%95 CI, 88.0 – 99.9) and %100 (%95 CI, 91.8 – 100.0), respectively. The accuracy was %97.9 (%95 CI, 86.3 – 99.3).
Conclusion: Ultrasonografi can be a simple, noninvasive, and reliable method to confirm PLMA placement in anesthesia practice.

Keywords: Laryngeal mask airway, ultrasonography, airway management

Funda Atar, Gulsen Keskin, Filiz Akaslan, Aslı Donmez. The Role of Ultrasonography in Confirming the Position of the Laryngeal Mask Airway in Adult Patients. JARSS. 2023; 31(2): 128-133

Sorumlu Yazar: Funda Atar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce