ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Kardiyak Cerrahi Sonrası Akut Karaciğer Hasarı: Retrospektif Gözlemsel Çalışma [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 283-290 | DOI: 10.54875/jarss.2023.50133

Kardiyak Cerrahi Sonrası Akut Karaciğer Hasarı: Retrospektif Gözlemsel Çalışma

Aslihan Aykut, Emine Nilgun Zengin, Zeliha Asli Demir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Kardiyopulmoner bypass (KPB) ve kardiyak cerrahi, vücut organları üzerinde çok sayıda sistemik etkiye sahip olabilir. Bu retrospektif çalışmanın amacı bu değişikliğin karaciğer enzimleri üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Yöntem: On-pump koroner arter bypass greftleme (KABG) uygulanan 390 hastanın demografik verileri, komorbiditeler, preoperatif ve postoperatif laboratuvar verileri, intraoperatif kross klemp ve KPB süreleri, kan ve kan ürünü transfüzyonları, sıvı balansı, retrospektif olarak tarandı. Postoperatif alanin transaminaz değerine göre iki kat ve daha fazla artış görülmesi akut hepatik hasar (Grup AHI) olarak kabul edildi. Akut hepatik hasar bağımsız prediktörlerinin bulunması için çok değişkenli lojistik regresyon yapıldı.
Bulgular: Grup AHI’de vücut kitle indeksi ve hiperlipidemi ile diabetes mellitusu olan hasta oranı anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Benzer şekilde intraoperatif dönemde taze donmuş plazma (TDP), trombosit transfüzyonu ve insülin, dopamin ve adrenalin ihtiyacı AHI grubunda daha yüksek bulundu (p<0,05). Grup AHI’da KPB süresi daha uzun ve toplam idrar hacmi daha azdı (p<0,05). Kardiyopulmoner bypass pompasından ayırmada intraaortik balon pompası (İABP) ve/veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) ihtiyacı Grup AHI’de daha fazla hastada görüldü (p=0,021). Çok değişkenli lojistik regresyon analiz sonuçlarına göre, hiperlipimedisi olan hastalarda 2,27 (1,144-4,543, %95 CI, p=0,019), intraoperatif 3-4 ünite TDP ihtiyacı olan hastalarda 2,84 (1,077-7,494, %95 CI, p=0,035) ve KPB çıkışı İABP ve/veya ECMO ihtiyacı olan hastalarda 4,37 (1,107-17,264, %95 CI, p=0,035) kat fazla AHI görülme riski vardı.
Sonuç: Hiperplidemi, TDP transfüzyonu ve İABP ve/veya ECMO ihtiyacı ile kardiyak cerrahi sonrası AHI arasında sağlam bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut karaciğer hasarı, kardiyak cerrahi, kardiyopulmoner bypass

Acute Hepatic Injury Following Cardiac Surgery: Retrospective Observational Study

Aslihan Aykut, Emine Nilgun Zengin, Zeliha Asli Demir
Health Science University Ankara Bilkent City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye

Objective: Cardiopulmonary bypass (CPB) and cardiac surgery can have multiple systemic effects on the patient. This retrospective study aims to investigate the effect of this change on liver enzymes.
Methods: Demographic data, comorbidities, preoperative and postoperative laboratory data, intraoperative cross-clamp and CPB duration, blood and blood product transfusions, and fluid balance of 390 patients who underwent on-pump coronary artery bypass grafting (CABG) were retrospectively reviewed. Patients with a twofold or greater increase in postoperative alanine transaminase were considered to have an acute hepatic injury (Group AHI). Multivariate logistic regression was performed to find independent predictors for AHI.
Results: Body mass index, hyperlipidemia, and diabetic patients were significantly higher in group AHI (p<0.05). Similarly, fresh frozen plasma (FFP) transfusion, platelet transfusion, and the need for insulin, dopamine, and adrenaline were observed to be higher in the AHI group in the intraoperative period (p<0.05).Cardiopulmonary bypass time was longer and total urine volume was less in Group AHI (p<0.05). The need for intraaortic balloon pump (IABP) and/or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) on weaning from the CPB pump was seen in more patients in Group AHI (p=0.021). According to the results of multivariate logistic regression analysis, it was determined that the risk of AHI is 2.27 (1.144-4.543, 95% CI, p=0.019) times higher in hyperlipidemic patients, 2.84 (1.077-7.494, 95% CI, p=0.35) times higher in patients who need intraoperative 3-4 units of FFP, and 4.37 (1.107-17.264, 95% CI, p=0.035) times higher in patients who need IABP and/or ECMO after CPB.
Conclusion: There is a strong relationship between AHI after cardiac surgery and hyperplidemia, FFP transfusion, and the need for IABP and/or ECMO.

Keywords: Acute hepatic injury, cardiac surgery, cardiopulmonary bypass

Aslihan Aykut, Emine Nilgun Zengin, Zeliha Asli Demir. Acute Hepatic Injury Following Cardiac Surgery: Retrospective Observational Study. JARSS. 2023; 31(4): 283-290

Sorumlu Yazar: Aslihan Aykut, Türkiye
Makale Dili: İngilizce