ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Perioperatif Vakaların Raporlanması İçin Bir Kılavuz: Anaesthesia Case Report (ACRE) Kriterlerinin Türkçeye Uyarlanması [JARSS]
JARSS. 2022; 30(2): 97-103 | DOI: 10.54875/jarss.2022.52386

Perioperatif Vakaların Raporlanması İçin Bir Kılavuz: Anaesthesia Case Report (ACRE) Kriterlerinin Türkçeye Uyarlanması

Murat İzgi1, Tuba Bayir2, Murat Tümer1
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, Anestezi Vaka Raporu (ACRE: Anaesthesia Case REports) kriterlerinin Türkçe uyarlamasının oluşturulması, kriterlerin daha anlaşılır bir hâle getirilerek araştırmacılar tarafından kullanımının teşvik edilmesi, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında perioperatif vaka raporlarının kalitesinin artırılması ve bu alanda bir standart oluşturmak amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Kriterler (ACRE) yazarlar tarafından birbirlerinden bağımsız olarak Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bir araya gelerek bir taslak belirlenmiştir. Ayrıca dil eşdeğerliliğinin sağlanması amacıyla, uyarlaması yapılan kontrol listesi uzman bir çevirmen tarafından kontrol edilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılarak nihai hâli oluşturulmuştur. Ardından Türkçeye uyarlanmış kontrol listesinin araştırmacılar tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığını değerlendirmek için, anesteziyoloji ve reanimasyon branşındaki bağımsız iki uzman hekim tarafından Türk Tıp Dizininde indekslenen 2016-2021 yılları arasında yayınlanmış 20 adet vaka raporu incelenmiştir. Son olarak değerlendiriciler arası uyum sınıf içi korelasyon katsayısı ve uyum yüzdeleri hesaplanarak Bland-Altman yöntemi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Yapılan değerlendirmeler sonucunda incelenen vaka raporu çalışmaları kriterlerin raporlama sıklığında farklılık göstermiştir. Sınıf içi korelasyon katsayısı değerleri 0,484 ile 0,905 değerleri arasında değişmekle beraber anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları arası uyum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Bland-Altman grafiğine göre de değerlendiriciler arasında uyuşma bulunmuştur.
Sonuç: Anestezi Vaka Raporu kriterleri perioperatif vaka raporlarının incelenmeye alınması noktasında nadiren zorunlu tutulmasına rağmen, standartlaştırılmış raporlama kılavuzlarının çalışmaların raporlama kalitesini artırdığına dair sağlam kanıtlar mevcuttur. Bu kriterlerin vaka raporlarına ölçülebilen bir standart statü getireceği, ülkemizde anesteziyoloji ve reanimasyon alanında çalışma yapacak araştırmacılar için raporlamada fayda sağlayacağı ve rehberlik edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ACRE, validasyon çalışması, olgu sunumu

A Guide for Reporting Perioperative Cases: Adaptation of Anaesthesia Case Report (ACRE) Criteria into Turkish

Murat İzgi1, Tuba Bayir2, Murat Tümer1
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, Turkey

Objective: This study was carried out in order to create the Turkish version of the Anaesthesia Case Report (ACRE) criteria, to increase the quality of perioperative case reports in the field of anaesthesiology and reanimation and to establish a standard in this field.
Methods: These criterias were translated into Turkish independently by authors and then a draft was determined. In order to ensure language equivalence, the adapted checklist was checked by an expert translator and the final version was created by making necessary corrections. Then, 20 case reports published between 2016 and 2021, indexed in the Turkish Medical Index, were examined by two independent specialists in the field of anaesthesiology and reanimation. Finally, inter-rater agreement was evaluated using the Bland-Altman method by calculating the intra-class correlation coefficient (CCT) and agreement percentages.
Results: The case report studies analyzed as a result of the evaluations made differed in the reporting frequency of the criteria. Although CCT values varied between 0.484 and 0.905, the agreement between anaesthesiology and reanimation specialists was statistically significant (p<0.05). According to the Bland-Altman chart, agreement was found between the raters.
Conclusion: Although ACRE criteria are rarely required for the review of perioperative case reports, there is solid evidence that standardized reporting guidelines improve the reporting quality of studies. It is thought that ACRE will bring a measurable standard status to case reports, and it will be beneficial and guide for researchers who will work in the field of anaesthesiology and reanimation in our country.

Keywords: ACRE, validation study, case report

Murat İzgi, Tuba Bayir, Murat Tümer. A Guide for Reporting Perioperative Cases: Adaptation of Anaesthesia Case Report (ACRE) Criteria into Turkish. JARSS. 2022; 30(2): 97-103

Sorumlu Yazar: Murat İzgi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale