ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 28 Sayı : 3 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Journal of Anesthesia Fiberoptik Bronkoskopi Rehberliğinde veya Kör Açılan Perkutan Trakeostomi İşleminin Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde Kıyaslanması [JARSS]
JARSS. 2020; 28(3): 163-169 | DOI: 10.5222/jarss.2020.52714

Fiberoptik Bronkoskopi Rehberliğinde veya Kör Açılan Perkutan Trakeostomi İşleminin Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde Kıyaslanması

Zerrin Özçelik1, Yücel Gültekin2
1Balıkesir Devlet Hastanesi, Balıkesir
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Perkutan dilatasyonel trakeostomi (PDT), yoğun bakım hastalarında sıklıkla uygulanan bir işlemdir. PDT yöntemi, daha güvenli olduğu ve daha az doku hasarı oluşturduğundan fiberoptik bronkoskopi (FOB) ile desteklenebilir. Çalışmamızda kör ve FOB rehberliğinde açılan PDT işleminin retrospektif olarak değerlendirilmesi ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında Griggs yöntemi ile kör ve FOB eşliğinde açılan perkutan trakeostomi olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, yoğun bakım yatış ve PDT açılma tanıları, trakeostomi açılmasına kadar geçen süre (gün) ve toplam işlem süresi, mortalite bilgisi hasta dosyalarından elde edildi. İşlemle ilgili, PDT esnasında ve ilk 24 saatte gözlenen komplikasyonlar erken, 24 saat sonrası gözlenenler ise geç komplikasyonlar olarak değerlendirildi. Erken komplikasyonlar, minör kanama, cerrahi kanama, subkutan amfizem, pnömotoraks, yanlış pasaj, aritmi, hipotansiyon, hipoksi, hiperkapni, cerrahi trakeostomiye geçilmesi olarak tanımlanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 103 hasta alındı. PDT işlemi 44 (%42.7) hastaya kör (kör-PDT), 59 (%57.3) hastaya ise FOB rehberliğinde(FOB-PDT) uygulandı. İşlem esnasında SaO₂ değerleri, kör-PDT ve FOB grubunda %98 (%93, %100) ve %75 (%40, %100) olarak bulundu. Toplam PDT işlem süresi ise kör-PDT ve FOB-PDT grubunda sırasıyla 20±6 dakika ve 25.2±6 dakika idi. Kör-PDT grubunda işlem esnasında 14 hastada (%31.8) erken komplikasyon gelişirken 6 hastada (%13) majör komplikasyon gelişti. FOB-PDT grubunda işlem esnasında gelişen erken komplikasyon 8 hasta (%13.5) idi. Bu grupta bir hastada (%1.7) cerrahi gerektirecek majör kanama gelişti. Bir hastada da (%1.7), trakeostominin 270. günde trakeoözefageal fistül gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PDT’nin FOB eşliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. FOB eşliğinde PDT işlem süresi uzun olsa da, işleme ait komplikasyonların azaldığını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, Perkutan dilatasyonel trakeostomi, Yoğun bakım

Comparison Of Percutaneous Tracheostomy Process In General Intensive Care Units With Or Without Fiberoptic Bronchocopy Guidance

Zerrin Özçelik1, Yücel Gültekin2
1Balikesir State Hospital, Balikesir, Turkey
2Mersin University Medical Faculty General Surgery Department, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: Percutaneous dilatational tracheostomy(PDT) is a routine procedure in the intensive care unit. PDT can be performed by using fiberoptic bronchoscopy (FOB), that it increases safety.and causes less complications and tissue damage. The aim of this study was to determine whether the use of a FOB decreases the complication rate and improves safety.
METHODS: PDT cases performed with or without FOB by Griggs method between January 2017 and January 2018 were evaluated retrospectively. The age, gender, intensive care hospitalization and PDT opening diagnoses, the time (days) until the opening of the tracheostomy and total procedure time, mortality were obtained from patient documents. Complications observed in the first 24 hours were evaluated as early and 24 hours later as late complications. Minor bleeding (< 10 mL), hypotension, arrhythmia, hypercapnia, hypoxia were considered as minor complications. Major hemorrhage, pneumothorax, hemothorax, false passage, subcutaneous emphysema were defined as major complications.
RESULTS: During the study, 103 intensive care patients data recorded retrospectively. PDT procedure was performed without FOB in 44 patients (42.7%) and with FOB in 59 patients (57.3%). During the procedure, SaO₂ values were found as 98% (93%,100%) and 75% (40%,100%) in without and with FOB groups. Total PDT procedure duration was 20 ± 6 minutes in without FOB group and 25.2 ± 6 minutes in with FOB group. Fourteen patients (31.8 %) developed early complications and 6 patients (13 %) major complications in without FOB group. The rate of early complications during the FOB-PDT group was 13.5 % (8 patients). One patient (1.7%) developed major bleeding. Tracheoesophageal fistula was observed in one patient (1.7%) on 270th day in intensive care unit in with FOB group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that it is safer to perform PDT with FOB. Although the duration of FOB-guided PDT procedure was longer, we found that the complications of the procedure were reduced.

Keywords: Critical care, Complications, Percutaneous Dilatational Tracheostomy

Zerrin Özçelik, Yücel Gültekin. Comparison Of Percutaneous Tracheostomy Process In General Intensive Care Units With Or Without Fiberoptic Bronchocopy Guidance. JARSS. 2020; 28(3): 163-169

Sorumlu Yazar: Zerrin Özçelik, Türkiye
LookUs & Online Makale