ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Genel Anestezi Altında Göbek Altı Ameliyatları Geçiren Çocuklarda Postoperatif Analjezi için Quadratus Lumborum Bloğu ile Transversus Abdominis Plan Bloğunun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma [JARSS]
JARSS. 2024; 32(1): 46-52 | DOI: 10.54875/jarss.2024.56933

Genel Anestezi Altında Göbek Altı Ameliyatları Geçiren Çocuklarda Postoperatif Analjezi için Quadratus Lumborum Bloğu ile Transversus Abdominis Plan Bloğunun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma

Goutham Anbu, Venkatesh Selvaraj
Sri Ramachandra Yüksek Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Chennai, Hindistan

Amaç: Quadratus lumborum bloğu (QL blok) hem üst hem de alt abdominal cerrahilerde, postoperatif analjezi amacıyla kullanılan ve nispeten yeni bir trunkal bloktur. Bu çalışmanın amacı, genel anestezi altında göbek altı cerrahi geçiren çocuklarda iki farklı trunkal blok olan QL-II bloğu ve transversus abdominus plane blokların analjezi süresine olan etkilerini araştırmaktır.
Yöntem: Prospektif randomize olarak yapılan bu çalışmada, infraumblikal cerrahi geçiren 1-7 yaş arası çocuklar rastgele herbirinde 33 hasta olan 2 gruba ayrıldı. Grup A’da hastalara ultrason eşliğinde lateral QL bloğu uygulanırken (0,5 ml kg⁻¹ %0,2 bupivakain) Grup B’de TAP blok (0,5 ml kg⁻¹ %0,2 bupivakain) uygulandı. Çalışmanın birincil sonucu blok etki süresi olarak belirlenirken, ikincil sonuçlar için FLACC ve Ebeveyn Memnuniyet skorları değerlendirildi.
Bulgular: Grup B ile karşılaştırıldığında Grup A’da (ortalama 18,0 saat), Grup B’ye (ortalama 9,5 saat) göre analjezi süresinin daha uzun olduğu, ağrı düzeyinin daha düşük olduğu (FLACC skoru) ve ebeveyn memnuniyet düzeylerinin daha iyi olduğu saptandı.
Sonuç: Quadratus lumborum-II bloğu, genel anestezi altında göbek altı ameliyatı geçiren 1-7 yaş arası çocuklarda ameliyat sonrası dönemde daha uzun süreli etkili analjezi ve ağrı skorlarının daha düşük seyretmesini sağlar. Ayrıca TAP blok ile karşılaştırldığında QL blok daha iyi ebeveyn memnuniyet skorlarına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, kuadratus lumborum, memnuniyet, analjezi, çocuklar

Comparison Study of Quadratus Lumborum Block Versus Transversus Abdominis Plane Block for Postoperative Analgesia in Children Undergoing Infra-Umbilical Surgeries under General Anesthesia: A Prospective Randomised Study

Goutham Anbu, Venkatesh Selvaraj
Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai, India

Objective: Quadratus lumborum block (QL block) is a new addition to the truncal blocks used for postoperative analgesia of both upper and lower abdominal surgeries. We conducted this study to evaluate and compare the effect of the two truncal blocks QL-II block and transverses abdominis plane block on the of duration of effective analgesia in children undergoing infra umblical surgeries under general anesthesia.
Methods: A prospective randomised study in patients between 1-7 years of age undergoing infraumbilical surgeries. 33 patients in each group. Group A received ipsilateral ultrasound guided Quadratus lumborum (QL) block group (0.5 ml kg⁻¹ 0.2% bupivacaine) and Group B received ipsilateral ultrasound guided Transversus abdominis plane block (TAP) (0.5 ml kg⁻¹ 0.2% bupivacaine). The primary outcome was the duration of effective in the postoperative period and secondary outcomes were the distribution of FLACC scores and Parent Satisfaction score.
Results: The duration of effective analgesia was longer in group A (mean of 18.0 hours) when compared to group B (mean of 9.5 hours) in Quadratus lumborum (Type II) block group tends to have lesser pain scores (FLACC scale) and better parent satisfaction levels when compared with TAP block.
Conclusion: Quadratus lumborum-II block provides longer duration of effective analgesia in the post–operative period in children aged 1-7 years undergoing infra umbilical surgeries under general anaesthesia. It also tends to achieve lesser pain scores and better parent satisfaction levels when compared with TAP block.

Keywords: Bupivacaine, quadratus lumborum, satisfaction, analgesia, children

Goutham Anbu, Venkatesh Selvaraj. Comparison Study of Quadratus Lumborum Block Versus Transversus Abdominis Plane Block for Postoperative Analgesia in Children Undergoing Infra-Umbilical Surgeries under General Anesthesia: A Prospective Randomised Study. JARSS. 2024; 32(1): 46-52

Sorumlu Yazar: Venkatesh Selvaraj, India
Makale Dili: İngilizce