ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Hematolojik Parametrelerin Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Ağrı Azalması Üzerine Etkisi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(3): 197-202 | DOI: 10.54875/jarss.2023.57614

Hematolojik Parametrelerin Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Ağrı Azalması Üzerine Etkisi

Samet Sancar Kaya
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Radikülopatilerde inflamasyon önemli rol oynadığından ve nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve trombosit/lenfosit oranlarının (TLO) inflamasyon ile ilişkileri bilindiğinden, bu değerlerin lomber radikülopatili hastalarda transforaminal epidural steroid enjeksiyonlarına (TFESİ) etkileri araştırıldı.
Yöntem: Lomber radikülopati tanısı alan ve TFESİ uygulanan toplam 101 hasta retrospektif olarak incelendi. Tedavi başarısı, TFESİ’den bir ay sonra vizüel analog skala (VAS) skorlarında ≥ %50 azalma olarak kabul edildi. Çalışmaya alınan hastalar TFESİ cevabına göre başarılı veya başarısız olarak iki gruba ayrıldı ve iki grup arasında hemogram parametreleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 49,43±13,29 olan 46 kadın ve 55 erkek hasta dahil edildi. Nötrofil, lenfosit, monosit, trombosit sayıları, mean plazma volümü (MPV), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), platelet/ lenfosit oranı (PLR), sistemik inflamatuar indeks (SII), sedimantasyon ve C-reaktif protein (CRP) açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Nötrofil-lenfosit oranı başarılı grupta [2,34 (1,70-3,17)], başarısız gruba göre [1,79 (1,51-2,57)] istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edildi (p=0,026).
Sonuç: Nötrofil-lenfosit oranı, lomber radikülopatisi olan hastalarda TFESİ tedavisine yanıtı tahmin edebilir. Nötrofil lenfosit oranı yüksek hastalar TFESİ’ye daha iyi yanıt verirler.

Anahtar Kelimeler: Hemogram parametreleri, inflamasyon, nötrofil lenfosit oranı, lomber disk herniasyonu, lomber radikülopati

The Impact of Hematological Parameters on Pain Relief After Transforaminal Epidural Steroid Injection

Samet Sancar Kaya
Adiyaman University Training and Research Hospital, Department of Pain Medicine, Adiyaman, Turkey

Objective: Since inflammation plays an important role in radiculopathies, and that neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and platelet/lymphocyte ratios (PLR) are known to be associated with inflammation, the effects of these values on transforaminal epidural steroid injections (TFESI) in patients with lumbar radiculopathy were investigated.
Methods: A total of 101 patients, who were diagnosed with lumbar radiculopathy and underwent TFESI, were retrospectively analyzed. Therapeutic success was considered to be a ≥ 50% decrease in visual analog scale (VAS) scores one month after TFESI. The patients in the study were placed in two groups according to whether their treatment was successful or unsuccessful, according to this criteria, and hemogram parameters in the two groups were then compared.
Results: The study included 46 female and 55 male patients with a mean age of 49.43 ± 13.29. The median duration of symptoms was 3.0 (3.0-8.0) months. It was found that there was no significant difference between the groups in terms of neutrophil, lymphocyte, monocyte, platelet counts, mean plazma volümü (MPV), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), platelet/ lenfosit oranı (PLR), sistemik inflamatuar indeks (SII), sedimentation, and C-reactive protein (CRP), although it was observed that there were significant increases in NLR in the successful group [2.34 (1.70-3.17)], as compared to the unsuccessful group [1.79 (1.51-2.57)] (p=0.026).
Conclusion: Neutrophil/lymphocyte ratio is able to predict the response to TFESI treatment in patients with lumbar radiculopathy, in that patients with a higher NLR demonstrate a better response.

Keywords: Hemogram parameters, inflammation, neutrophil to lymphocyte ratio, lumbar disc herniation, lumbar radiculopathy

Samet Sancar Kaya. The Impact of Hematological Parameters on Pain Relief After Transforaminal Epidural Steroid Injection. JARSS. 2023; 31(3): 197-202

Sorumlu Yazar: Samet Sancar Kaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce