ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Anestezi Ekibinin İkinci Mağdur Fenomeni Deneyimi: Odak Grup Çalışması [JARSS]
JARSS. 2023; 31(2): 118-127 | DOI: 10.54875/jarss.2023.60024

Anestezi Ekibinin İkinci Mağdur Fenomeni Deneyimi: Odak Grup Çalışması

Pınar Ayvat
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Sağlık sisteminde yaşanan olumsuz olaylar neticesinde hasta birinci mağdur olurken, sağlık hizmeti veren kişi ikinci mağdur durumuna düşmektedir. Bu durum ameliyathane ve yoğun bakımda sıklıkla yaşanmaktadır. Amacımız ameliyathane ve yoğun bakımda görev yapan anestezi personelinin ikinci mağdur fenomenine (İMF) ilişkin yaşadıkları sorunları ve deneyimleri göz önüne sermek, çözüm önerilerini ortaya koymaktır.
Yöntem: Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Ameliyathane ve yoğun bakımda görev yapan altı adet gönüllü sağlık personeli ile derinlemesine odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veriler yazıya dökülerek, MAXQDA 22 aracılığıyla tematik içerik analizi yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmanın sonucunda 5 ana tema ve 21 alt temaya ulaşılmıştır. Bu ana temalar İMF yaşanma sıklığı, yol açan sorunlar, duygular/hisler, başa çıkma yolları, öneriler/istekler olarak sayılabilir. Anestezi ekibi İMF ile sıklıkla karşılaştığını ve bunun medikal, şiddet veya teknik nedenli olabildiğini belirtmiştir. Bu durumda değersizlik, çaresizlik, haksızlığa uğramışlık, öfke ve agresiflik hissettiklerini belirttiler. İkinci mağdur fenomeni ile başa çıkmak için kendini telkin, mola vermek, alttan almak, akranlarına anlatmak gibi yöntemler kullanmaktalar. Öneri olarak psikolojik, hukuki, teknik, yönetimsel, fizyoterapi, akran ve akademisyen desteğinin yanı sıra serbest zaman, şikayetlerde eleme uygulanması ve hastane güvenliğinin artırılmasını talep ettiler.
Sonuç: Ameliyathane ve yoğun bakımlar kesintisiz hizmet sunumunun verildiği en yoğun bölümler olup, olumsuz olay yaşanma sıklığı çok yüksektir. Sağlık personelinin İMF hissetmesine yol açan durumlardan bazıları önlenebilir sorunlardır. Ne hissettiğinin ve nasıl üstesinden geleceğinin bilincine varılması sağlık hizmet sunumunun kalitesini artıracak, sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik durumunu azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, anestezi, yoğun bakım

The Second Victim Phenomenon Experience of the Anesthesia Team: A Focus Group Study

Pınar Ayvat
Izmir Democracy University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Izmir, Turkey

Objective: As a result of the negative events experienced, the patient becomes the first victim, while the healthcare provider becomes the second victim. This situation is frequently experienced in the operating room (OR) and intensive care unit (ICU). Our aim is to reveal the problems and experiences of the anesthesia personnel working in OR / ICU regarding the second victim phenomenon (SVP) and to propose solutions.
Methods: The research was conducted with the qualitative research method. Focus group interviews were conducted with six volunteer healthcare personnel working in OR / ICU. The data was written down and thematic content analysis was done through MAXQDA 22.
Results: 5 main themes and 21 subthemes were reached. These main themes can be counted as the frequency of experiencing SVP, the main problems, emotions/feelings, coping methods, and suggestions/requests. The anesthesia team encountered the SVP frequently and this could be due to medical, violent, or technical reasons. In this situation, they felt worthlessness, helplessness, injustice, anger, and aggression. In order to cope with the SVP, they use methods such as self-suggestion, taking a break, calming down, and sharing with colleagues. As suggestions, they demanded psychological, legal, technical, managerial, physiotherapy, peer, and academic support as well as free time, elimination of patient complaints, and increased hospital security.
Conclusion: The operating room and intensive care units are the busiest departments, and the frequency of adverse events is very high. Some of the situations that cause to feel SVP are preventable problems. Being aware of what you feel and how to overcome it will increase the quality of health service delivery and reduce the burnout status of health workers.

Keywords: Patient safety, anesthesia, critical care

Pınar Ayvat. The Second Victim Phenomenon Experience of the Anesthesia Team: A Focus Group Study. JARSS. 2023; 31(2): 118-127

Sorumlu Yazar: Pınar Ayvat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe