ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Laparoskopik Cerrahi ve Anestezi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(3): 173-187 | DOI: 10.54875/jarss.2023.63496

Laparoskopik Cerrahi ve Anestezi

Begum Nemika Gokdemir, Nedim Cekmen
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye

Laparoskopik cerrahiler (LC), daha az travma, erken mobilizasyon, minimum kan kaybı, daha az yara skarı ve ağrı, daha kısa postoperatif iyileşme ve hastanede kalış süreleri ve daha düşük mortalite ve morbidite gibi avantajları nedeniyle konvansiyonel laparotomiden üstündür. Laparoskopik cerrahiler sırasında, uygulanan karbondioksit insuflasyonuna bağlı olarak intraabdominal basınç artışı ve oluşan hiperkarbi sonucunda sistemler üzerinde önemli hemodinamik, kardiyopulmoner ve fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Anestezi yönetiminde ana hedefler, temel patofizyolojiyi anlamak, fonksiyonel durumu ve hemodinamiyi optimize etmek ve komorbiditeleri yönetmek olmalıdır. Laparoskopik cerrahiler geçirecek hastalarda pnömoperitonyumun (PP) etkilerini ve sonuçlarını minimalize etmek için her hastada olduğu gibi ayrıntılı preoperatif değerlendirme, anesteziyolog ve cerrahı içeren multidisipliner bir yaklaşımla yapılmalıdır. Derlememiz, PP uygulanarak gerçekleştirilen LC sırasındaki patofizyolojik ve sistemik değişikliklerin önemini vurgulamakta, klinik pratikte uygulanan anestezi yöntemlerinin LC sonrası derlenme ve postoperatif komplikasyonlarını özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik cerrahi, pnömoperitonyum, hemodinamik ve kardiyopulmoner değişiklikler, anestezi

Laparoscopic Surgery and Anesthesia

Begum Nemika Gokdemir, Nedim Cekmen
Baskent University, Faculty of Medicine, Ankara Hospital, Ankara, Turkey

Laparoscopic surgery (LS) is superior to conventional laparotomy due to its advantages, such as less trauma, early mobilization, minimal blood loss, less scarring, reduced postoperative pain, shorter postoperative recovery time and hospital stay, and lower mortality and morbidity. Significant hemodynamic, cardiopulmonary, and physiological changes occur in the systems due to increased intra-abdominal pressure and hypercarbia after carbon dioxide insufflation is applied for pneumoperitoneum (PP) during LS. The main goals in anesthesia management are understanding the primary pathophysiology, optimizing functional status and hemodynamics, and managing comorbidities. To minimize the effects and impacts of PP in patients who will undergo LS, as in every patient, comprehensive preoperative evaluation should be carried out by multidisciplinary approach that includes an anesthesiologist and surgeon. Our review emphasizes the importance of pathophysiological and systemic changes during LS performed by applying PP and summarizes the recovery and postoperative complications of anesthesia methods applied in clinical practice.

Keywords: Laparoscopic surgeries, pneumoperitoneum, hemodynamic and cardiopulmonary changes, anesthesia

Begum Nemika Gokdemir, Nedim Cekmen. Laparoscopic Surgery and Anesthesia. JARSS. 2023; 31(3): 173-187

Sorumlu Yazar: Begum Nemika Gokdemir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce