ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Profilaktik Norepinefrin İnfüzyonunun Sezaryenlerde Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyonu Önlemedeki Etkisinin Retrospektif Değerlendirilmesi [JARSS]
JARSS. 2022; 30(2): 89-96 | DOI: 10.54875/jarss.2022.63497

Profilaktik Norepinefrin İnfüzyonunun Sezaryenlerde Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyonu Önlemedeki Etkisinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Sinan Ataibiş1, Gökhan Özkan2, Serkan Şenkal2, Umut Kara2, Mehmet Emin İnce2, Ahmet Coşar2
1Sağlık Bakanlığı, Bartın Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bartın, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Sezaryenlerde spinal anesteziye bağlı hipotansiyon sık görülen ve tedavi gerektiren önemli bir komplikasyondur. Bu çalışmanın amacı, hastanemizde Kasım 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında uygulanan elektif sezaryenlerde, profilaktik olarak uygulanmış olan norepinefrin infüzyonunun spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemedeki etkinliğini değerlendirmektir.
Yöntem: Sezaryen ameliyatı olan hastalar retrospektif olarak tarandı. Spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemek amacıyla profilaktik olarak uygulanmış tedavi yöntemlerine göre; norepinefrin grubu (n=32) ve kontrol grubu (n=79) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik bilgileri, 1. ve 5. dakika APGAR skorları, kordon kan gazı pH değerleri, yenidoğan ağırlıkları, kullanılan toplam efedrin miktarı, annede bulantı kusma gibi yan etkiler, sistolik kan basıncı ve kalp atım hızı bilgileri anestezi kayıtlarından ve tıbbi elektronik sistemlerden alındı.
Bulgular: Toplam 111 hasta analiz edildi. Umbilikal arter pH değerleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Birinci dakika ortalama APGAR skorları kontrol grubunda anlamlı derecede daha düşüktü (7,01’e karşı 7,34, p=0,008). Doğum öncesi hipotansiyon insidansı; norepinefrin grubunda (%40,6) kontrol grubuna (%74,7) kıyasla daha düşük bulundu (p<0,05). Ortalama toplam efedrin dozu kontrol grubunda daha yüksekti (13,67’ye karşı 6,09 mg, p<0,01).
Sonuç: Sezaryen doğumlarda spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemede profilaktik olarak norepinefrin infüzyonunun etkili olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, norepinefrin, obstetrik anestezi, spinal anestezi

Retrospective Evaluation of the Effect of Prophylactic Norepinephrine Infusion on Preventing Spinal Anesthesia Induced Hypotension During Cesarean Section

Sinan Ataibiş1, Gökhan Özkan2, Serkan Şenkal2, Umut Kara2, Mehmet Emin İnce2, Ahmet Coşar2
1Ministry of Health, Bartın State Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, Bartın, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Gulhane Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Objective: Maternal hypotension after spinal anesthesia is a frequent and important deleterious complication that requires treatment. Current study aims to evaluate the effectiveness of prophylactically administered norepinephrine infusion protocol in preventing spinal anesthesia induced hypotension in elective cesarean deliveries performed in our institue between November 2017 and April 2018.
Methods: Patients underwent cesarean section were evaluated retrospectively. They were divided into two groups as the norepinephrine group (n=32) and the control group (n=79), according to the treatment methods applied prophylactically to prevent spinal-induced hypotension. Patient demographics, 1st and 5th minutes APGAR scores, umbilical cord blood gas pH, newborn weight, overall amount of ephedrine used, adverse conditions such as maternal nausea and vomiting, systolic blood pressure, and heart rate were collected from the anesthesia records and medical electronic systems.
Results: Total of 111 patients were included in the analysis. There was no significant difference between umbilical artery pH values. The first (7.01 vs 7.34) minute mean APGAR scores in control group were significantly lower (p=0.008). The incidence of hypotension before delivery was lower in the norepinephrine group (40.6%) compared to the control group (74.7%) (p<0.05). The mean total dose of ephedrine was greater in the control group (13.67 vs 6.09 mg, p<0.01).
Conclusion: We believe that prophylactic norepinephrine infusion is effective in preventing spinal-induced hypotension for cesarean deliveries.

Keywords: Caesarean section, norepinephrine, obstetrical anesthesia, spinal anesthesia

Sinan Ataibiş, Gökhan Özkan, Serkan Şenkal, Umut Kara, Mehmet Emin İnce, Ahmet Coşar. Retrospective Evaluation of the Effect of Prophylactic Norepinephrine Infusion on Preventing Spinal Anesthesia Induced Hypotension During Cesarean Section. JARSS. 2022; 30(2): 89-96

Sorumlu Yazar: Gökhan Özkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale