ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Geçiren Hastalarda Epidural Analjezinin Pleth Değişkenlik İndeksi ile Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisi Üzerine Etkisi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 325-332 | DOI: 10.54875/jarss.2023.68725

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Geçiren Hastalarda Epidural Analjezinin Pleth Değişkenlik İndeksi ile Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisi Üzerine Etkisi

Ayse Ceren Doganozu1, Onat Bermede1, Cihangir Akyol2, Necmettin Unal1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: ERAS protokolünün en kritik parametrelerinden biri perioperatif sıvı yönetimidir. Hedefe yönelik sıvı tedavisinin bu açıdan pek çok avantajı vardır. Bu çalışmada laparoskopik abdominal cerrahi geçiren hastalarda epidural analjezinin intraoperatif sıvı replasmanı ve postoperatif derlenme üzerine etkisinin olup olmadığını incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Genel anestezi altında elektif laparoskopik kolon cerrahisi uygulanan 18-75 yaş arası ASA I-III 46 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar epidural analjezi uygulananlar ve epidural analjezi uygulanmayanlar (intravenöz, IV analjezi grubu) olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grupta da Pleth Değişkenlik İndeksi (PVI) monitorizasyonu ile amaca yönelik sıvı tedavisi düzenlendi.
Bulgular: Verilen sıvı miktarı ve hemodinamik parametreler açısından gruplar arasında fark yoktu. İntraoperatif PVI trendi, IV analjezi grubunda stabilken, epidural analjezi grubunda anlamlı olarak azaldı. (p=0,03). Epidural analjezi grubunda ameliyat sonundaki vücut sıcaklığı, başlangıca göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,001). Ancak IV analjezi grubunda vücut sıcaklığında anlamlı değişiklik gözlenmedi (p=0,182). Gruplar arasında hastanede kalış süresi, postoperatif komplikasyonlar ve klinik iyileşme süresi açısından fark yoktu.
Sonuç: Genel anestezi altında yapılan laparoskopik kolorektal cerrahide epidural analjezi uygulamasının Iv analjezi grubuna göre hedefe yönelik sıvı tedavisi, postoperatif süreç ve derlenme süresi açısından bir avantajı yoktur. Pleth Değişkenlik İndeksi’nin intraoperatif sıvı tedavisi optimizasyonundaki etkinliği için daha ayrıntılı değerlendirmelere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hedefe yönelik sıvı tedavisi, epidural analjezi, pleth değişkenlik indeksi, laparoskopik abdominal cerrahi

Effect of Epidural Analgesia on Goal-Directed Fluid Therapy with Pleth Variability Index in Patients Who Underwent Laparoscopic Colorectal Surgery

Ayse Ceren Doganozu1, Onat Bermede1, Cihangir Akyol2, Necmettin Unal1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Türkiye

Objective: One of the most critical parameters of the ERAS protocol is perioperative fluid management. Goal-directed fluid therapy has advantages in this respect. We aimed to observe whether the epidural analgesia has an effect on intraoperative fluid replacement and postoperative recovery in patients who underwent major abdominal surgery in this study.
Methods: Forty-six patients who underwent elective laparoscopic colon surgery under general anesthesia, aged 18-75, ASA I-III, were included in the study. The patients were divided into two groups as those who received epidural analgesia and those who did not receive epidural analgesia (intravenous, IV analgesia group). Goal-directed fluid therapy was arranged with Pleth Variability Index (PVI) monitoring in both groups.
Results: There was no difference in the amount of the fluid administered and the hemodynamic parameters between the groups. Intraoperative PVI trend significantly decreased in the epidural group while it was stable in the IV analgesia group. (p=0.03). Body temperature was significantly lower at the end of the surgery compared to the beginning of the epidural analgesia group (p<0.001). But no significant change n body temperature was observed in the IV analgesi group (p=0.182). There was no difference between groups in terms of hospital length of stay, postoperative complications, and clinical recovery time.
Conclusion: The administration of epidural analgesia does not have an advantage in comparison to the iv analgesia group in terms of targeted fluid therapy and the postoperative process and recovery time in laparoscopic colorectal surgery performed under general anesthesia. More detailed evaluations are needed for the effectiveness of PVI in intraoperative fluid therapy optimization.

Keywords: Goal-directed fluid therapy, epidural analgesia, pleth variability index, laparoscopic abdominal surgery

Ayse Ceren Doganozu, Onat Bermede, Cihangir Akyol, Necmettin Unal. Effect of Epidural Analgesia on Goal-Directed Fluid Therapy with Pleth Variability Index in Patients Who Underwent Laparoscopic Colorectal Surgery. JARSS. 2023; 31(4): 325-332

Sorumlu Yazar: Ayse Ceren Doganozu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce