ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Propofol, Etomidat ve Propofol ve Etomidat Kombinasyonunun İndüksiyon ve Endotrakeal Entübasyona Hemodinamik Yanıt Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Prospektif, Randomize, Çift Kör Bir Çalışma [JARSS]
JARSS. 2024; 32(1): 20-26 | DOI: 10.54875/jarss.2024.68736

Propofol, Etomidat ve Propofol ve Etomidat Kombinasyonunun İndüksiyon ve Endotrakeal Entübasyona Hemodinamik Yanıt Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Prospektif, Randomize, Çift Kör Bir Çalışma

Vidarshna Viburajah, Venkatesh Selvaraj
SRI Ramachandra Yüksek Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Chennai, Hindistan

Amaç: Daha önceki çalışmalar, propofole kıyasla etomidat ile olumlu hemodinami göstermiştir. Çalışmamızda cerrahi geçiren erişkin hastalarda önceden hesaplanmış propofol, etomidat ve propofol-etomidat kombinasyonu ile intravenöz indüksiyonun hemodinamik özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Genel anestezi altında çeşitli ameliyatlar için planlanmış, yaşları 18 ile 50 arasında değişen, her iki cinsiyetten ve ASA fiziksel durumu I olan 126 hasta çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak üç gruba ayrıldı. Grup P- önceden hesaplanmış intravenöz propofol (2 mg kg⁻¹), Grup E intravenöz etomidat (0.3 mg kg⁻¹) ve Grup PE intravenöz propofol (1 mg kg⁻¹) artı etomidat (0.2 mg kg⁻¹) ile indüklendi. Kalp hızı, sistolik, diyastolik ve ortalama arteriyel kan basıncı, başlangıçta, indüksiyondan 2 ve 3 dakika sonra ve ardından endotrakeal entübasyondan 1, 3, 5 ve 10 dakika sonra kaydedildi.
Bulgular: Hemodinamik parametrelerdeki yüzde değişim, tüm zaman aralıklarında etomidat ve kombinasyon grubu ile karşılaştırıldığında propofol grubunda başlangıç değerinden anlamlıydı. Başlangıç değerine göre hemodinamik parametrelerdeki değişiklik, etomidat ve kombinasyon grubu arasında indüksiyondan 2 ve 3 dakika sonra farklıydı. Diğer zaman aralıklarında, etomidat grubu başlangıca göre bir artış eğilimi gösterirken, kombinasyon grubu etomidat grubuyla karşılaştırıldığında başlangıç değerinden daha az anlamlı bir değişime sahipti.
Sonuç: Başlangıç değerine göre hemodinamik parametrelerdeki yüzde değişim kombinasyon grubunda etomidat veya propofol grubuna göre daha azdı.

Anahtar Kelimeler: Etomidat, propofol, hemodinamik parametreler, entübasyon

Comparative Evaluation of Effect of Propofol, Etomidate and a Combination of Propofol and Etomidate on the Hemodynamic Response to Induction and Endotracheal Intubation: A Prospective Randomized Double Blinded Study

Vidarshna Viburajah, Venkatesh Selvaraj
SRI Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai, India

Objective: Earlier studies have shown favorable hemodynamics with etomidate compared to propofol. Our study aimed to compare the hemodynamic characteristics of intravenous induction with precalculated doses of propofol, etomidate, and a combination of propofol-etomidate in adult surgical patients.
Methods: One hundred twenty six patients aged 18 to 50 years of either sex and ASA physical status I scheduled for various surgeries under general anesthesia were recruited. Patients were randomized into three groups. Group P-induced with pre-calculated propofol (2 mg kg⁻¹) intravenous, Group E with etomidate (0.3 mg kg⁻¹) intravenous, and Group PE with propofol (1 mg kg⁻¹) plus Etomidate (0.2 mg kg⁻¹) intravenous. Heart rate, systolic, diastolic, and mean arterial blood pressure at baseline, 2, and 3 minutes after induction and then at 1, 3, 5, and 10 minutes after endotracheal intubation were noted.
Results: The percentage change in hemodynamic parameters was significant from the baseline value in the propofol group compared to the etomidate and combination group at all the time intervals. The change in hemodynamic parameters from the baseline value was comparable at 2 and 3 minutes post-induction between etomidate and combination group. At other time intervals, the etomidate group tends to have an increase from the baseline while the combination has less significant change from the baseline value compared to etomidate group.
Conclusion: The percentage change in the hemodynamic parameters from the baseline value was less in the combination group compared to the etomidate or propofol group.

Keywords: Etomidate, propofol, hemodynamics, intubation

Vidarshna Viburajah, Venkatesh Selvaraj. Comparative Evaluation of Effect of Propofol, Etomidate and a Combination of Propofol and Etomidate on the Hemodynamic Response to Induction and Endotracheal Intubation: A Prospective Randomized Double Blinded Study. JARSS. 2024; 32(1): 20-26

Sorumlu Yazar: Venkatesh Selvaraj, India
Makale Dili: İngilizce