ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Ürolojik Cerrahi Sonrasında Akut Böbrek Hasarında Düşük Akım Anestezide Sevofluran ve Desfluranın Etkisi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 296-303 | DOI: 10.54875/jarss.2023.71601

Ürolojik Cerrahi Sonrasında Akut Böbrek Hasarında Düşük Akım Anestezide Sevofluran ve Desfluranın Etkisi

Meryem Onay1, Gulay Erdogan Kayhan1, Ozlem Yilmaz2, Semih Boyaci3, Ata Ozen4, Birgul Buyukkidan Yelken1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Sındırgı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye
3Yunus Emre Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Amaç: Akut böbrek hasarı (ABH), nonkardiyak cerrahi sonrası postoperatif mortalite ve morbidite ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada, özellikle renal fonksiyon bozukluğu yönünden artmış risk teşkil eden ürolojik cerrahilerde sevofluran (SEV) ve desfluranın (DES) düşük akım anestezide ABH üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2021- Aralık 2022 arasında sevoflurane ve desfluran ile düşük akım anestezi (1 L dk⁻¹) altında, en az 2 saat süren ürolojik cerrahi geçiren hastalar alındı. Hastaların cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi, ASA skoru, hipertansiyon ve diyabetes mellitus gibi komorbidite öyküsünü içeren demografik veriler incelendi. Preoperatif ve postoperatif 48. saat renal fonksiyon parametreleri ve operasyon özellikleri tarandı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 99 hastanın verileri dahil edildi. Hastalar Grup SEV (n=51) ve Grup DES (n=48) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar arası demografik veriler, cerrahi operasyon ve preoperatif laboratuvar değerleri arasında fark yoktu. İntraoperatif kalp atım hızı, ortalama kan basıncı ve bispektral indeks değerlerinde gruplar arası fark yoktu. Postoperatif 48. saatte bakılan üre, kreatinin ve glomerüler filitrasyon hızı değerleri gruplar arası benzerdi. Akut böbrek hasarı yönünden gruplar arasında fark yoktu (Grup SEV: 12, Grup DES: 12, p=0,630).
Sonuç: Desfluran ile karşılaştırıldığında, düşük akım sevofluran anestezisinin, ürolojik cerrahilerde ABH gelişimi yönünden benzer etkiye sahip olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, desfluran, sevofluran

The Effect of Sevoflurane and Desflurane on Low-flow Anesthesia in Acute Kidney Injury After Urological Surgery

Meryem Onay1, Gulay Erdogan Kayhan1, Ozlem Yilmaz2, Semih Boyaci3, Ata Ozen4, Birgul Buyukkidan Yelken1
1Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Eskisehir, Türkiye
2Sındırgı State Hospital, Anesthesiology Clinic, Balıkesir, Türkiye
3Yunus Emre State Hospital, Anesthesiology Clinic, Eskisehir, Türkiye
4Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Urology, Eskisehir, Türkiye

Objective: Acute kidney injury (AKI) is associated with postoperative mortality and morbidity after noncardiac surgery. The present study is intended to evaluate the effect of sevoflurane (SEV) and desflurane (DES) on AKI in low-flow anesthesia, with a specific focus on urological surgeries known for their elevated risk of renal dysfunction.
Methods: This retrospective study included patients who underwent urological surgery lasting at least 2 hours under low-flow anesthesia (1 L min⁻¹) with SEV and DES between January 2021 and December 2022. Demographic data (age, body mass index, gender), American Anesthesiology Association physical classification (ASA), and history of comorbidities such as hypertension and diabetes mellitus, were evaluated. Additionaly, preoperative and 48th postoperative renal function parameters and operative characteristics, were examined.
Results: The study encompassed data from a total of 99 patients. The patients were divided into two groups: Group SEV (n=51) and Group DES (n=48). In terms of demographic data, operative characteristics, or preoperative laboratory results were no differences between the groups. Intraoperative heart rate, mean blood pressure, and bispectral index were similar in both groups. Urea, creatinine, and glomerular filtration rate values at the postoperative 48th hour were similar between the groups. The occurrence of AKI was not significantly different between Group SEV (n=12) and Group DES (n=12) (p=0.630).
Conclusion: Compared to desflurane, sevoflurane had a similar effect on the development of AKI in urological surgeries under low-flow anesthesia.

Keywords: Acute kidney injury, desflurane, sevoflurane

Meryem Onay, Gulay Erdogan Kayhan, Ozlem Yilmaz, Semih Boyaci, Ata Ozen, Birgul Buyukkidan Yelken. The Effect of Sevoflurane and Desflurane on Low-flow Anesthesia in Acute Kidney Injury After Urological Surgery. JARSS. 2023; 31(4): 296-303

Sorumlu Yazar: Meryem Onay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce