ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniklerinde Görev Yapan Hekimlerin Hızlı Seri Entübasyon Konusundaki Bilgi, Beceri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 349-356 | DOI: 10.54875/jarss.2023.72602

Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniklerinde Görev Yapan Hekimlerin Hızlı Seri Entübasyon Konusundaki Bilgi, Beceri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması

Feyza Çalışır
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Hızlı seri entübasyon (HSE) anestezi, acil tıp ve yoğun bakım hekimleri tarafından hava yolunun hızlı kontrol altına alınması gereken durumlarda kullanılır. Pulmoner aspirasyon riski olan hastalarda, yetersiz ventilasyon nedeniyle akut solunum yetmezliği gelişmiş hastalarda ve mental durum bozukluğuna bağlı hava yolunun korunması gereken durumlarda HSE endikasyonu doğar. Hızlı seri entübasyonda apneik ve havayolunun korumasız olduğu süreler ile pulmoner aspirasyonla ilişkili risklerin en aza indirilmesi hedeflenir. Çalışmanın amacı Türkiye genelinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniklerinde çalışan hekimlerin yetişkin ve pediatrik hastaların HSE’si konusunda bilgi, beceri ve tutumlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmada, yetişkin ve pediatrik hastaların HSE’si hakkında sorulardan oluşan anket formu anestezi uzmanlarına gönderilerek yanıtlamaları istenmiştir.
Bulgular: Bu ankette katılımcıların %38,1’i araştırma görevlisi, %40,5’i uzman hekim, %21,4’ü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hızlı seri entübasyon yönetimi konusunda yeterliliğine “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” cevapları sırayla %16,7 ve %50 idi. Çalıştığı klinikte HSE için mevcut bir protokolü olan katılımcı oranı sadece %38,1 idi. Yetişkin hastalarda HSE endikasyonu en sık akut batın (%78,6) iken, pediatrik hastalarda regürjitasyon ve aspirasyon riskinin yüksek olduğu durumlar (%97,6) olarak yanıtlandı.
Sonuç: Türkiye’de anestezi uzmanlarının HSE konusunda standart yazılı bir protokolü yoktur. Fakat pratikte deneyime dayalı uygulamaları benzerdir. Hızlı seri entübasyonda yetişkin ve pediatrik hasta grupları için yaklaşımlar da benzerdir. Hızlı seri entübasyon pratiği uygulayıcının tecrübesi, uygulama yeri ve vaka türüne göre değişkenlik gösterebilir. Fakat HSE konusunda yapılacak çalışmaların bulguları ile kanıta dayalı yönergelerden oluşturulan standart bir HSE protokolü uygulayıcılar için yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hızlı seri indüksiyon ve entübasyon, pediatrik acil tıp, propofol, respiratuar aspirasyon

Evaluation of the Knowledge, Skills and Practices on Rapid Sequence Intubation of Physicians Working in Anesthesiology and Reanimation Clinics in Turkey: Survey Study

Feyza Çalışır
Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Kahramanmaras, Türkiye

Objective: Rapid serial intubation (RSI) is used by anesthesia, emergency medicine and intensive care physicians when rapid airway control is required. Rapid serial intubation is indicated in patients at risk of pulmonary aspiration, in patients with acute respiratory failure due to inadequate ventilation, and in cases where airway protection is required due to mental status impairment. Rapid serial intubation aims to minimize apneic and unprotected airway periods and the risks associated with pulmonary aspiration. The aim of the study is to evaluate the knowledge, skills and attitudes of physicians working in Anesthesiology and Reanimation clinics across Turkey on RSI of adult and pediatric patients.
Methods: In the study, an questionnaire consisting of questions about RSI in adult and pediatric patients was sent to anesthesia specialists to be answered.
Results: In this questionnaire 38.1% of the participants were research assistants, 40.5% were specialist physicians, and 21.4% were faculty members. Regarding their competence in RSI management, 16.7% strongly agreed and 50% agreed. The participant ratio with an existing RSI protocol in the clinic under study was only 38.1%. While the most common indication for RSI in adult patients was acute abdomen (78.6%), in pediatric patients, it was situations with high risk of regurgitation and aspiration (97.6%).
Conclusion: Anesthesiologists in Turkey do not have a standard written protocol for RSI. But in practice, their applications based on experience are similar. Approaches for adult and pediatric patient groups in RSI are also similar. The practice of RSI may vary based on the practitioner’s experience, the setting of application, and the type of cases encountered. However, the findings of studies on RSI and a standardized RSI protocol based on evidence-based guidelines could be beneficial for practitioners in the field of anesthesia.

Keywords: Rapid sequence induction and intubation, pediatric emergency medicine, propofol, respiratory aspiration

Feyza Çalışır. Evaluation of the Knowledge, Skills and Practices on Rapid Sequence Intubation of Physicians Working in Anesthesiology and Reanimation Clinics in Turkey: Survey Study. JARSS. 2023; 31(4): 349-356

Sorumlu Yazar: Feyza Çalışır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe