ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Geriatrik Kalça Kırığı Cerrahisinde Gecikme: Perioperatif Anesteziyolojik Yönetimle İlişkili Faktörlerin ve Bunların 30 Günlük Mortalite ve Morbidite Üzerindeki Etkisinin Retrospektif Analizi [JARSS]
JARSS. 2023; 31(4): 372-379 | DOI: 10.54875/jarss.2023.80269

Geriatrik Kalça Kırığı Cerrahisinde Gecikme: Perioperatif Anesteziyolojik Yönetimle İlişkili Faktörlerin ve Bunların 30 Günlük Mortalite ve Morbidite Üzerindeki Etkisinin Retrospektif Analizi

Asude Ayhan, Elvin Kesimci, Cagla Yazar, Nukhet Akovali
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Kalça kırıklarında cerrahi tedavi olumlu sonuçlar ile birliktelik göstermesine rağmen özellikle yaşlı olgularda iyileşme ve rehabilitasyon sürecini eşlik eden hastalıklar ile ameliyat öncesi optimizasyon belirlemektedir. Bu çalışma, söz konusu hasta grubunda, cerrahi girişimin zamanlamasında anesteziyolojik yönetimin rolünü ve hasta ile ilişkili faktörleri değerlendirmektedir.
Yöntem: Üçüncü basamak akademik bir sağlık kuruluşunda akut kalça kırığı nedeniyle ameliyat edilen 240 geriatrik olgu çalışma grubunu oluşturdu. Perioperatif anestezi yönetimi ile ilişkili ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki değişkenler retrospektif olarak değerlendirildi. Otuz günlük mortalite ve morbidite birincil ve ikincil sonuçlar olarak tanımlandı.
Bulgular: Olguların hastaneye kabulü ile cerrahi tedavi zamanı arasında geçen ortanca süre 1 gündü. Ameliyat sonrasında hastaların yaklaşık %29’u yoğun bakıma transfer edildi. Hastanede kalış süresi 5 gün (ortanca) iken, 30 günlük mortalite oranı %1,3 olarak hesaplandı. Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) fiziksel durum sınıfı 30 günlük mortaliteyi etkileyen en yaygın belirleyici olarak bulundu.
Sonuç: Geriatrik yaş grubunda akut kalça kırıklarının cerrahi tedavisinin zamanlamasında en uygun süre konusunda henüz fikir birliğine varılamamıştır. Bu çalışmanın bulguları, söz konusu hastalarda hastalık ve tedavi seyrini belirleyen temel etmenlerin ASA fiziksel durum sınıfı ve fonksiyonel durum olduğunu göstermiştir. Dolayısı ile bu hastaların optimizasyonunun sağlanması için perioperatif anestezi yönetimine öncelik verilmesi tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anesteziyoloji, kalça kırıkları, geriatri, tedavi zamanlaması, morbidite, mortalite

Delay in Geriatric Hip Fracture Surgery: Retrospective Analysis of Factors Associated with Perioperative Anesthesiologic Management and Their Impact on 30-Day Mortality and Morbidity

Asude Ayhan, Elvin Kesimci, Cagla Yazar, Nukhet Akovali
Baskent University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Türkiye

Objective: Although surgical treatment of hip fracture provides favourable outcomes, comorbidities and preoperative optimization determine the recovery and rehabilitation period in elderly population. This study evaluated the role of anesthesiologic management for appropriate timing of surgery, and other patient-specific factors for surgical intervention.
Methods: The study group comprised of 240 geriatric patients with acute hip fractures, who underwent surgery at an academic tertiary care unit. Preoperative, intraoperative and postoperative variables associated with anesthesiologic management were retrospectively evaluated. A 30-day mortality and morbidity were the primary and secondary outcomes.
Results: The median time between the patient’s admission to the hospital and the time of surgery was 1 day. Approximately 29% patients stayed in intensive care unit postoperatively. The median length of hospitalization was 5 days, while the 30-day mortality rate was 1.3%. The American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status was identified as the most common factor that significantly affected the 30-day mortality.
Conclusion: To date, no consensus has been reached on the appropriate delay period for surgery of acute hip fractures. Our study demonstrates that the main factors determining the patient prognosis are ASA physical status score, and the functional status of the patients. Therefore, perioperative anesthesiologic management should be prioritized to provide optimization of these patients.

Keywords: Anesthesiology, hip fractures, geriatrics, time-to-treatment, morbidity, mortality

Asude Ayhan, Elvin Kesimci, Cagla Yazar, Nukhet Akovali. Delay in Geriatric Hip Fracture Surgery: Retrospective Analysis of Factors Associated with Perioperative Anesthesiologic Management and Their Impact on 30-Day Mortality and Morbidity. JARSS. 2023; 31(4): 372-379

Sorumlu Yazar: Asude Ayhan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce