ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Spinal Anestezi Altında Sezaryen Doğumda Postoperatif Analjezi için Transversalis Fasya Plan Bloğunun Transversus Abdominis Plan Bloğuyla Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma [JARSS]
JARSS. 2024; 32(1): 11-19 | DOI: 10.54875/jarss.2024.88155

Spinal Anestezi Altında Sezaryen Doğumda Postoperatif Analjezi için Transversalis Fasya Plan Bloğunun Transversus Abdominis Plan Bloğuyla Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma

Ayse Kosem1, Mustafa Soner Ozcan1, Gokce Iscan2, Eyyup Sabri Ozden1, Filiz Alkaya Solmaz1, Pakize Kirdemir1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye

Amaç: Transversalis fasya plan (TFP) ve transversus abdominis plan (TAP) blokları, sezaryen gibi birçok alt karın ameliyatında postoperatif analjezi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, spinal anestezi altında sezaryen operasyonu geçiren hastalarda postoperatif multimodal analjezi için TFP ve TAP bloklarının postoperatif etkilerinin retrospektif olarak karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Kasım 2021 ile Haziran 2022 arasında spinal anestezi altında sezaryen operasyonu geçiren hastaları belirlemek için elektronik tıbbi kayıtları geriye dönük olarak araştırdık. Toplam 497 hasta belirlendi ve kriterlerimizi karşılayan 120 hasta analizimize dahil edildi. Hastalar TFP, TAP ve kontrol olmak üzere üç gruba ayrıldı. Veriler hastaların dosyalarından elde edildi.
Bulgular: Blok grupları, kontrol grubuna göre önemli ölçüde daha düşük sayısal derecelendirme ölçeği (NRS) skorlarına, daha az steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaç tüketimine ve daha düşük komplikasyonlara sahipti. Blok gruplarında opioid tüketimi gözlenmedi. Kontrol grubunda 4. saate kadar nonsteroid antiinflamatuar ilaç tüketimi, 8. saate kadar opioid tüketimi görülmemesine rağmen zaman geçtikçe ek analjezik ihtiyacı arttı. Transversalis fasya plan grubu analjeziklere TAP grubuna göre daha geç ihtiyaç duyarken, NRS skorları ve toplam analjezik tüketimi daha düşüktü (p<0,001). Blok gruplarında hasta memnuniyeti kontrol grubuna göre daha yüksekti (p<0,001).
Sonuç: Transversalis fasya plan ve TAP blokları sezaryen doğumda multimodal analjezinin bir parçası olarak etkilidir. Transversalis fasya plan bloğu ağrı skorları, ek analjezik gereksinimleri ve hasta memnuniyeti açısından TAP bloğundan üstündür.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, postoperatif ağrı, ultrason eşliğinde rejyonal anestezi, transversus abdominis plan bloğu, transversalis fasya plan bloğu

Transversalis Fascia Plane Block Compared with Transversus Abdominis Plane Block for Postoperative Analgesia in Cesarean Section Under Spinal Anesthesia: A Retrospective Study

Ayse Kosem1, Mustafa Soner Ozcan1, Gokce Iscan2, Eyyup Sabri Ozden1, Filiz Alkaya Solmaz1, Pakize Kirdemir1
1Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Isparta, Türkiye
2Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Isparta, Türkiye

Objective: Transversalis fascia plane (TFP) and transversus abdominis plane (TAP) blocks are used for postoperative analgesia in many lower abdominal procedures such as cesarean section. This study aimed to retrospectively compare the postoperative effects of TFP and TAP blocks for postoperative multimodal analgesia in patients who underwent cesarean section under spinal anesthesia.
Methods: We retrospectively searched electronic medical records to identify patients who underwent cesarean section under spinal anesthesia between November 2021 and June 2022. A total of 497 patients were identified, and 120 patients were included that meet our criteria in our analysis. The patients were divided into three groups: TFP, TAP, and control. Data were obtained from the files of the patients.
Results: The block groups had significantly lower numeric rating scale (NRS) scores, less non-steroidal anti-inflammatory drug consumption, and lower complications than the control group. No opioid consumption was observed in the block groups. Although no non-steroidal anti-inflammatory drug consumption until the 4th hour and no opioid consumption until the 8th hour were observed in the control group, the need for additional analgesics increased as time passed. While the TFP group needed analgesics later than the TAP group, the NRS scores and total analgesic consumption were lower (p<0.001). Patient satisfaction was higher in the block groups than in the control group (p<0.001).
Conclusion: Transversalis fascia plane and TAP blocks are effective as part of multimodal analgesia in cesarean section. The TFP block is superior to the TAP block in terms of pain scores, additional analgesic requirements, and patient satisfaction.

Keywords: Cesarean section, postoperative pain, ultrasound-guided regional anesthesia, transversus abdominis plane block, transversalis fascia plane block

Ayse Kosem, Mustafa Soner Ozcan, Gokce Iscan, Eyyup Sabri Ozden, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kirdemir. Transversalis Fascia Plane Block Compared with Transversus Abdominis Plane Block for Postoperative Analgesia in Cesarean Section Under Spinal Anesthesia: A Retrospective Study. JARSS. 2024; 32(1): 11-19

Sorumlu Yazar: Mustafa Soner Ozcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce