ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Propofol, Deksmedetomidin ve Medetomidinin Sıçanlarda Oosit Kümülüs Granulosa Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkilerinin Araştırılması [JARSS]
JARSS. 2023; 31(1): 50-54 | DOI: 10.54875/jarss.2023.88942

Propofol, Deksmedetomidin ve Medetomidinin Sıçanlarda Oosit Kümülüs Granulosa Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkilerinin Araştırılması

Ayca Tas Tuna1, Havva Kocayigit1, Gurkan Demir1, Ozcan Budak2, Mehmet Suhha Bostanci3, Huseyin Cakiroglu4, Dudu Berrin Gunaydin5
1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
4Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
5Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Oosit toplama işlemi sırasında kullanılan propofol, deksmedetomidin ve medetomidinin kümülüs hücreleri üzerindeki potansiyel apoptotik etkilerini rat ovulasyon indüksiyon modelinde değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Ovulasyon indüksiyon modeli oluşturulduktan sonra, sıçanlara Grup D’de deksmedetomidin, Grup P’de propofol, Grup M’de medetomidin verildi. Çalışma ilaçlarının uygulanmasından 10 dakika sonra oosit toplama işlemi yapıldı. Kaspaz-3 immunohistokimyasal değerlendirmede rastgele seçilen beş alanda boyanma düzeyi skorlandı ve en yüksek skora sahip alanlar belirlendi. Her bölüm için immünohistokimyasal boyama puanlaması, H-skoru adı verilen bir puanlama algoritması kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Kümülüs hücrelerinde kaspaz-3 ekspresyonu Grup D’de en düşük, Grup P’de en yüksek bulundu. Ortalama kaspaz-3 H-skoru Grup D’de Grup P ve M’ye göre daha düşüktü (p<0,001) ve Grup M’de Grup P’den daha düşük bulundu (p<0,001).
Sonuç: Sonuçlarımız deksmedetomidin ve medetomidinin sıçan ovulasyon indüksiyon modelinde oosit kümülüs hücrelerinde kaspaz-3 aktivitesi açısından propofole göre daha az apoptotik etkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Apoptozis, kümülüs hücreleri, deksmedetomidin, medetomidin, propofol, oosit toplama

Investigation of Apoptotic Effect of Propofol, Dexmedetomidine and Medetomidine on Oocyte Cumulus Granulosa Cells in Rats

Ayca Tas Tuna1, Havva Kocayigit1, Gurkan Demir1, Ozcan Budak2, Mehmet Suhha Bostanci3, Huseyin Cakiroglu4, Dudu Berrin Gunaydin5
1Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Sakarya, Turkey
2Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Sakarya, Turkey
3Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Sakarya, Turkey
4Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Veterinary Medicine, Sakarya, Turkey
5Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

Objective: We aimed to evaluate the potential apoptotic effects of propofol, dexmedetomidine and medetomidine that were used during oocyte retrieval on cumulus cells in rat ovulation induction model.
Methods: After the ovulation induction model was created, rats were received dexmedetomidine in Group D, propofol in Group P, medetomidine in Group M. Oocytes collection was performed 10 minutes after the administration of study drugs. For Caspase-3 immunohistochemical evaluation, the staining level was scored in five randomly selected areas and the areas with the highest score were determined. Immunohistochemical staining scoring for each section was performed using a scoring algorithm called H-score.
Results: Caspase-3 expression in cumulus cells was found to be lowest in Group D and highest in Group P. The mean caspase-3 H-score was lower in Group D than that of Group P and M (p<0.001), and in Group M than that of Group P (p<0.001).
Conclusion: Our results demonstrate that dexmedetomidine and medetomidine exhibit less apoptotic effects in terms of caspase-3 activity in oocyte cumulus cells than propofol in a rat ovulation induction model.

Keywords: Apoptosis, cumulus cells, dexmedetomidine, medetomidine, propofol, oocyte retrieval

Ayca Tas Tuna, Havva Kocayigit, Gurkan Demir, Ozcan Budak, Mehmet Suhha Bostanci, Huseyin Cakiroglu, Dudu Berrin Gunaydin. Investigation of Apoptotic Effect of Propofol, Dexmedetomidine and Medetomidine on Oocyte Cumulus Granulosa Cells in Rats. JARSS. 2023; 31(1): 50-54

Sorumlu Yazar: Ayca Tas Tuna, Türkiye
Makale Dili: İngilizce